Herunterladen Diese Seite drucken

Monteringsanvisning; Montera/Vrida Extrahandtaget; Montera/Ställa In Djupanslag; Sätta In/Byta Ut Verktyg - Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Monteringsanvisning

Före all rengöring och skötsel måste
Du dra ur kontakten. Fara – elektris-
ka stötar.
Montera/Vrida
extrahandtaget
Använd aldrig produkten
utan extrahandtag. Det ger
dig extra stöd och förhindrar
personskador.
1. Lossa vingskruven (3) på extra-
handtaget (5).
2. Skjut på extrahandtaget (5) över
snabbchucken (4) på produkten.
3. Vrid extrahandtaget (5) i önskat
arbetsläge (se liten bild).
4. Dra därefter åt vingskruven (3)
ordentligt.
Extrahandtaget kan användas av
både höger- och vänsterhänta.
Montera/ställa in djupan-
slag
Med djupanslaget kan du borra exakta
borrhål med ett i förväg inställt borrdjup x.
1. Lossa vingskruven (3) på extra-
handtaget (5).
2. Placera djupanslaget (2) i extra-
handtaget (5).
3. Placera djupanslagets (2) spets
vid det önskade borrdjupet x
bakom borrens spets.
4. Dra därefter åt vingskruven (3)
ordentligt.
5. Borra hålet, tills djupanslaget (2)
rör vid arbetsstycket.
Sätta in/byta ut verktyg
1. Vrid ut snabbchucken (4) så
mycket (RELEASE) att det går att
sätta i verktyget. För att göra det-
ta, håll fast snabbchuckens (4)
bakre hylsan (4a) och vrid den
främre hylsan (4b) motsols.
2. För in verktyget så långt det går
i snabbchucken (4).
3. Vrid åt snabbchucken (4) (GRIP)
för att klämma fast verktyget.
För att göra detta, håll fast
snabbchuckens (4) bakre hylsan
(4a) och vrid den främre hylsan
(4b) medsols.
4. För att ta bort verktyget igen,
vrid upp snabbchucken (4) och
dra ut verktyget.
Vid användning av skruvbits an-
vänd alltid en universalbitshållare.

Operation

Använd aldrig produkten
utan extrahandtag. Det ger
dig extra stöd och förhindrar
personskador.
Beakta bullerskyddet och lokala
föreskrifter.

Starta/Stanna

1. Ansluten produkten till nätspän-
ningen.
Kontrollera att nätspänningen
överensstämmer med produktens
typskylt.
2. Starta: Tryck på På/Av-knappen
(8).
3. Med På/Av-knappen (8) kan du
reglerad varvtalet steglöst.
SE
33

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531