Herunterladen Diese Seite drucken

Restrisici; Monteringsvejledning; Montering/Drejning Af Støtte- Håndtag; Montering/Indstilling Af Dybdeanslag - Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
el-værktøjet fra dig, til det står
stille. Der er fare for kvæstelser.
• Undgå at berøre indsatsværk-
tøjet eller arbejdsobjektet umid-
delbart efter bearbejdningen.
Delene kan stadig være varme og forår-
sage brandskader.
• Kobl straks el-værktøjet fra,
hvis indsatsværktøjet blokerer
på grund af at arbejdsobjektet
overbelaster eller kipper. Tab af
kontrol kan føre til kvæstelser.
• Sikr bevægelige arbejdsobjekter
med spændanordninger. Et ar-
bejdsobjekt, som holdes i hånden, kan
skride og bringe din sikkerhed i fare.

Restrisici

Også hvis du betjener dette elværktøj kor-
rekt, vil der altid være restrisici. Følgende
risici kan optræde i forbindelse med dette
elværktøjs konstruktion og udførelse:
a) Kvæstelser på grund af bevægelige dele;
b) Høreskader, hvis der ikke bruges et egnet
høreværn.
c) Lungeskader, hvis der ikke bæres egnet
åndedrætsværn;
d) Sundhedsskader, der stammer fra hånd/
arm vibrationer, hvis apparatet bruges i
længere tid eller ikke bruges og vedlige-
holdes korrekt.
Advarsel! Dette elværktøj genere-
rer et elektromagnetisk felt under
brugen. Dette felt kan under visse
omstændigheden påvirke aktive eller
passive medicinske implantater. For
at reducere risikoen for alvorlige
eller dødelige kvæstelser, anbefaler
vi personer med medicinske implan-
tater at konsultere deres læge eller
producenten af det medicinske im-
plantat, inden de bruger maskinen.

Monteringsvejledning

Før du går i gang med arbejdet,
skal netstikket altid tages ud af stik-
kontakten. Fare for elektrisk stød.
Montering/drejning af støt-
tehåndtag
Anvend ikke maskinen uden
støttehåndtag. Det giver
ekstra stabilitet og reducerer
faren for kvæstelser.
1. Løsn vingeskruen (3) på støtte-
håndtaget (5).
2. Skub støttehåndtaget (5) hen
over hurtigspændeborepatronen
(4) på maskinen.
3. Drej støttehåndtaget (5) til den
ønskede arbejdsposition (se lille
billede).
4. Stram vingeskruen (3) godt.
Støttehåndtaget er egnet til højre-
og venstrehåndede.
Montering/indstilling af
dybdeanslag
Med dybdeanslaget kan du bore huller i
en bestemt boredybde x.
1. Løsn vingeskruen (3) på støtte-
håndtaget (5).
2. Sæt dybdeanslaget (2) ind i støt-
tehåndtaget (5).
3. Placér spidsen af dybdeanslaget
(2) bagved borets spids for den
ønskede bordybde x .
4. Stram vingeskruen (3) godt.
5. Bor hullet indtil dybdeanslaget
(2) berører arbejdsobjektet.
DK
43

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

  Verwandte Inhalte für Parkside PSBM 500 B3

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531