Herunterladen Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies Voor Boormachines; Restrisico's - Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NL
Gebruik het elektrische gereed-
schap, toebehoren, inzetgereed-
schap, enz. in overeenstemming
met deze aanwijzingen. Neem
daarbij de arbeidsomstandighe-
den en de uit te voeren werk-
zaamheid in acht. Het gebruik van
het elektrische gereedschap voor ande-
re dan de voorziene toepassingen kan
tot gevaarlijke situaties leiden.
Kontroleer het te knippen oppervlak
zorgvuldig en verwijder alle draden of
andere voorwerpen.
Service
Laat uw elektrisch gereedschap
uitsluitend door gekwalificeerd,
vakkundig geschoold personeel
en uitsluitend met originele
reserveonderdelen repareren.
Daardoor wordt gewaarborgd dat de
veiligheid van het elektrische gereed-
schap gehandhaafd blijft.
Veiligheidsinstructies voor
boormachines
• Draag gehoorbescherming bij
het slagboren. Het effect van lawaai
kan gehoorverlies veroorzaken.
• Gebruik de bij het apparaat
geleverde hulphandgrepen. Bij
verlies van de controle kunnen verwon-
dingen worden veroorzaakt.
• Houd het apparaat vast aan
de geïsoleerde grijpvlakken
als u werkzaamheden uitvoert
waarbij het gebruikte werktuig
verborgen elektrische leidingen
of het eigen elektrische snoer
kan raken. Het contact met een lei-
ding die onder spanning staat, kan ook
metalen onderdelen van het apparaat
54
onder spanning zetten en leiden tot
elektrocutie.
• Gebruik geschikte detectoren
om verborgen elektrische leidin-
gen op te sporen of vraag raad
bij het plaatselijke nutsbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan
leiden tot een elektrische schok en
brand, contact van een gasleiding kan
leiden tot een ontploffing. Beschadi-
ging van een waterleiding kan leiden
tot materiële schade en een elektrische
schok.
• Houd de handen weg van de
roterende onderdelen. Wacht tot
het elektrisch werktuig tot stil-
stand is gekomen alvorens het
weg te leggen. Er bestaat gevaar
voor verwondingen.
• Vermijd het contact van het
werktuigaccessoire of het werk-
stuk onmiddellijk na de bewer-
king. De onderdelen kunnen nog heet
zijn en brandwonden veroorzaken.
• Schakel het elektrisch werktuig
meteen uit als het werktuigac-
cessoire blokkeert omdat het
overbelast raakt of omdat het
werkstuk kantelt. Bij verlies van de
controle kunnen verwondingen worden
veroorzaakt.
• Beveilig de bewegende werk-
stukken met spansystemen. Een
in de hand gehouden werkstuk kan
wegglijden en uw veiligheid in gevaar
brengen.

Restrisico's

Ook als u dit elektrische gereedschap zoals
voorgeschreven bedient, blijven er altijd
restrisico's bestaan. Volgende gevaren
kunnen zich in verband met de construc-
tiewijze en uitvoering van dit elektrische

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531