Herunterladen Diese Seite drucken

Översättning Av Originalet Av För- Säkran Om Överensstämmelse; Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring - Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Översättning av origi-
nalet av försäkran om
SE
överensstämmelse
Härmed bekräftar vi att
Slagborrmaskin
Serie PSBM 500 B3
Serienummer
201409000001-201409139130
klassificerats och stämplats i enlighet med
gällande EU-riktlinjer:
2006/42/EC • 2006/95/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU*
För att fastställa överensstämmelsen använ-
des följande harmoniserade normer samt
nationella standarder och bestämmelser:
EN 61000-3-2/A2:2009 • EN 61000-3-3:2013 • EN 61058-1/A2:2008
Tillverkaren bär hela ansvaret för utformnin-
gen av denna konformitetsförklaring (14)**:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Am Gewerbepark 2
D-64823 Groß-Umstadt
23.10.2014
* Föremålet som beskrivs ovan överensstämmer med
föreskrifterna i Europaparlamentet och rådets direktiv
2011/65/EU från 8 juni 2011 om begränsning av vis-
sa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
** De två sista siffrorna för det år som CE-märkningen
gjordes.
EN 60745-1/A11:2010 • EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1/A2:2011 • EN 55014-2/A2:2008
Oversættelse af den
originale CE-konfor-
DK
mitetserklæring
Hermed bekræfter vi,at
Slagboremaskine,
Serie PSBM 500 B3
Serienummer
201409000001-201409139130
følgende gældende EF-direktiver i deres res-
pektive gyldige version:
For at sikre overensstemmelsen, blev føl-
gende harmoniserede standarder samt
nationale standarder og regler anvendt:
Det er udelukkende producentens ansvar at
udarbejde denne overensstemmelseserklæring
(14)**.
Volker Lappas
(Dokumentationsombud,
Dokumentationsbefuldmægtiget)
* Erklæringens ovennævnte genstand opfylder
forskrifterne i Europaparlamentets og Rådets direktiv
2011/65/EU af 8. juni 2011 til begrænsning af
anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elekt-
ronisk udstyr.
** De sidste to cifre i det år, hvor CE-mærkningen blev
anbragt.
75

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531