Herunterladen Diese Seite drucken

Úvod; Použití Ke Stanovenému Účelu; Použití K Jinému Než Ke Stanovenému Účelu - Parkside PKZ 180 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Úvod
Kompresor PKZ 180 A1
Úvod
Srdečně blahopřejeme! Rozhodli jste se
pro vysoce jakostní výrobek naší firmy.
Před prvním uvedením do provozu se
seznamte s výrobkem. K tomu si pozorně přečtěte
následující návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
Teto přístroj mohou uvádět do provozu pouze za-
školené osoby.
VÝROBEK SE NESMÍ DOSTAT DO RUKOU
DĚTÍ!
Použití ke stanovenému účelu
Tento přístroj je vhodný k zásobování pistolí na pum-
pování pneumatik, vzduchových pistolí, s odpovída-
jícími adaptéry i k nafukování míčů, atd., vzduchem.
Používejte výrobek jen jak je popsáno a jen v uda-
ných oblastech. Tento návod si dobře uschovejte. Při
předávání výrobku třetí osobě předávejte současně
i všechny jeho podklady. Jakékoliv použití, které se
liší od použití ke stanovenému účelu, je zakázané a
hrozí potenciálním nebezpečím. Na škody způso-
bené nerespektováním pokynů nebo chybným pou-
žitím se nevztahuje záruka ani za ně výrobce neručí.
Přístroj byl koncipován pro soukromé použití a nesmí
být využíván komerčně ani průmyslově.
Použití k jinému než ke
stanovenému účelu
Kompresor není vhodný pro trvalý resp. nepřetržitý
průmyslový provoz a smí se používat jen v suchých
místnostech. Vyrobený stlačený vzduch není vhodný
na dýchání. Používání ve výbušném prostředí a
míření pistolí se stlačeným vzduchem na osoby je
zakázáno.
Zbývající rizika
I při odborném používání přístroje zůstává určité
riziko, které nelze vyloučit. Z druhu a konstrukce
26 CZ
93472_Kompressor_PKZ_180_A1_content_SI-CZ.indd 26
přístroje je možné odvodit následující potenciální
ohrožení:
- Provozovatel zapomene nosit ochranu uší.
- Provozovatel otevře kohout, přičemž není na přístroj
připojená tlaková hadice.
- Stlačeným vzduchem se míří na osoby nebo zvířata.
- Zvířená nečistota a prach se dostanou do obličeje
nebo do očí.
- Zásah elektrickým proudem při kontaktu s neizolo-
vanými elektrickými díly.
Nerespektováním pokynů uvedených ve Vašem ná-
vodu k použití a neodborným zacházením mohou
vzniknout jiná zbývající rizika.
Varování: Skutečná emise vibrací během použí-
vání přístroje se může lišit od hodnoty udané v ná-
vodu k obsluze resp. od hodnoty udané výrobcem.
Toto může být ovlivněno faktory, na které se musí
brát zřetel před resp. během používání přístroje:
- Používá se přístroj správně?
- Jedná se o správný druh obráběného materiálu?
- Je přístroj v bezvadném stavu?
- Jsou namontovány rukojeti popř. rukojeti proti
vibracím a jsou řádně připevněné na přístroji?
Jestliže máte během používání přístroje nepříjemný
pocit nebo zjistíte změnu barvy Vaší pokožky na
rukou, okamžitě přerušte práci. Udělejte dostatečně
dlouhou přestávku. Při nedodržování dostatečně
dlouhých přestávek při práci může dojít k syndromu
vibrací paže a ruky. Je třeba provést odhad stupně
zatížení v závislosti na práci resp. použití přístroje
a potom se mají dělat odpovídající přestávky. Tímto
postupem je možné podstatně redukovat stupeň
zatížení během celé pracovní doby. Minimalizujte
riziko, kterému jste vibracemi vystaveni. Ošetřujte
přístroj podle pokynů v návodu k obsluze. V případě,
že budete přístroj častěji používat, měli by jste se
spojit s Vaším odborným prodejcem a obstarat si
příslušenství chránící před vibracemi (rukojeti).
Nepoužívejte přístroj při teplotě 5 °C nebo nižšší.
Sestavte si pracovní plán, který omezuje zatížení
vibracemi.
Zatížení hlukem přístroje se nedá vyloučit. Naplá-
nujte hlučné práce na připuštěné a k tomu určené
doby. Dodržujte doby odpočinku a omezte trvání
práce jen na nutnou dobu. Pro Vaší ochranu a
15.11.13 14:03

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 93472