Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKZ 180 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
COMPRESSOR PKZ 180 A1
COMPRESSOR
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
KOMPRESOR
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
IAN 93472
93472_Kompressor_PKZ_180_A1_cover_SI-CZ.indd 2
KOMPRESOR
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
KOMPRESSOR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
15.11.13 14:03

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKZ 180 A1

 • Seite 1 COMPRESSOR PKZ 180 A1 COMPRESSOR KOMPRESOR Operation and Safety Notes Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Translation of original operation manual Prevod originalnega navodila za uporabo KOMPRESOR KOMPRESSOR Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Bedienungs- und Sicherheitshinweise Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 10 16 93472_Kompressor_PKZ_180_A1_cover_SI-CZ.indd 4 15.11.13 14:03...
 • Seite 4 93472_Kompressor_PKZ_180_A1_cover_SI-CZ.indd 6 15.11.13 14:03...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Improper use ............................Page 6 Features ...............................Page 7 Technical Data ............................Page 7 General safety instructions for air tools ...............Page 7 General safety information for electrical devices Product-specific safety instructions .....................Page 9 Before use ............................Page 10 Start-up Switching the compress on / off ......................Page 10...
 • Seite 6: Introduction

  Introduction Compressor PKZ 180 A1 - The user forgets to use ear protection. - The user opens the valve without the device being connected to an air hose. Introduction - Compressed air is aimed at persons or animals. - Dirt particles and dust raised enter the eyes or the Congratulations! You have chosen a face.
 • Seite 7: Features

  Introduction / General safety instructions for air tools Features Duty type S3-15 %-10 min: S3 = Intermittent duty without the effect of starting. During a 10 min pe- Check that all the items are present and that the riod the max. operating time is 15 % (1.5 min). product is in perfect condition immediately after unpacking.
 • Seite 8 General safety instructions for air tools Do not use the device in explosive environments Protect hoses from kinks, constrictions, solvents with flammable liquids, gasses or dust. and sharp edges. Never work on materials which are or could Keep hoses away from heat, oil and rotating potentially be highly flammable or explosive.
 • Seite 9: General Safety Information For Electrical Devices

  General safety instructions ... / General safety information for electrical devices ATTENTION! The pressure gauge is not cali- Disconnect the compressed air unit from the air supply after each use and when not in use. Do brated! Please check the air pressure with a not use the compressed air unit if it leaks or is calibrated device after filling.
 • Seite 10: Before Use

  General safety information for electrical devices / Before use / Start-up Start-up always use the handle on the device to move it. Never touch the device itself! Switching the compress ATTENTION! The compressor housing may on / off (cf. Fig. A) become hot during use.
 • Seite 11: Using The Adapter Set

  ... / Cleaning / Care / Spare ... / Maintenance and ... /Information about ... Using the adapter set Maintenance and Service The adapter set allows the tyre filling device to be This device requires no maintenance. used for the following additional applications: Note: Never open the device.
 • Seite 12: Warranty Terms

  Information about warranty ... / Environmental instructions and disposal information Warranty terms proof of purchase when making enquiries. The prod- uct number can be found on the type plate, an The warranty period begins on the date of purchase. engraving, the cover page of your instructions (bot- Please retain the original receipt safely.
 • Seite 13: Ec Declaration Of Conformity

  Compressor Serial number: 1672 Year of manufacture: 2014/13 IAN: 93472 Model: PKZ 180 A1 meets the basic safety requirements of European Directives EC Machinery Directive 2006 / 42 / EC 93472_Kompressor_PKZ_180_A1_content_SI-CZ.indd 13...
 • Seite 14 93472_Kompressor_PKZ_180_A1_content_SI-CZ.indd 14 15.11.13 14:03...
 • Seite 15 Kazalo Uvod Predvidena uporaba .......................... Stran 16 Nepravilna uporaba .......................... Stran 16 Oprema .............................. Stran 17 Tehnični podatki ..........................Stran 17 Splošni varnostni napotki za pnevmatsko orodje ........Stran 17 Splošni varnostni napotki za električne naprave Varnostni napotki, specifični za izdelek ................... Stran 19 Pred začetkom obratovanja ..................
 • Seite 16: Predvidena Uporaba

  Uvod Kompresor PKZ 180 A1 - upravljavec pozabi, da mora nositi zaščito za sluh. - upravljavec odpre pipo, naprave pa pred tem ni povezal z gibko cevjo za stisnjen zrak. Uvod - stisnjen zrak je usmerjen proti ljudem ali živalim.
 • Seite 17: Oprema

  Uvod / Splošni varnostni napotki za pnevmatsko orodje Oprema določenem časovnem obdobju 10 min znaša maks. obratovalni čas 15 % (1,5 min). Takoj po razpakiranju vedno preverite, ali je izde- lek v neoporečnem stanju. Izdelka ne uporabljajte, Splošni varnostni napotki za če je pokvarjen.
 • Seite 18 Splošni varnostni napotki za pnevmatsko orodje Z napravo ne delajte v okolici, kjer obstaja ne- Gibke cevi hranite stran od virov vročine, olja varnost eksplozije in v kateri se lahko nahajajo in vrtečih delov. vnetljive tekočine, plini ali prah. Zagotovite, da so cevne objemke vedno trdno Ne obdelujte materialov, ki bi lahko bili poten- zategnjene.
 • Seite 19: Splošni Varnostni Napotki Za Električne Naprave

  Splošni varnostni napotki ... / Splošni varnostni napotki za električne naprave Splošni varnostni napotki ali je potrebno popravilo, je ni dovoljeno upo- za električne naprave rabljati. Delovno območje naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered in neosvetljena delovna pod- Napravo priključite samo prek zaščitnega ročja so lahko vzrok za nezgode.
 • Seite 20: Pred Začetkom Obratovanja

  Splošni varnostni napotki za ... / Pred začetkom obratovanja / Začetek uporabe Priključitev (gl. sl. B) lahko postane vir nevarnosti. Kompresor je opre- mljen z zaščito pred pregrevanjem. Ko motor POZOR! Za to izklopite napravo. Pri tem trdno doseže temperaturo 130 °C, se zaradi zaščite pred pregrevanjem samodejno izklopi.
 • Seite 21: Čiščenje / Nega

  ... / Čiščenje / nega / Nadomestni ... / Vzdrževanje ... / Napotki v zvezi z ... d) polnjenje izdelkov z navojnimi ventili (npr. čolni) Naprava se mora ohladiti, zato malo počakajte, z navojnim adapterjem za ventile da se preostala energija nevtralizira. e) odzračevanje izdelkov z veliko prostornino.
 • Seite 22: Obseg Garancije

  Napotki v zvezi z garancijo ... / Okoljevarstveni napotki in navodila za odlaganje izdelka pojavi napaka pri materialu ali izdelavi, bomo na spodaj navedeni oddelek servisne službe. Izde- vaš izdelek ‒ po svoji lastni izbiri ‒ brezplačno lek, za katerega se ugotovi, da je okvarjen, lahko popravili ali ga zamenjali.
 • Seite 23: Okoljevarstveni Napotki In Navodila Za Odlaganje Es Izjava O Skladnosti

  Kompresor Serijska številka: 1672 Leto izdelave: 2014 / 13 IAN: 93472 Model: PKZ 180 A1 zadovoljuje bistvene varnostne zahteve, ki so dolo- čene v evropskih direktivah ES direktiva o strojih 2006 / 42 / ES ES direktiva o elektromagnetni združljivosti...
 • Seite 24: Garancijski List

  Garancijski list C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Nemčija 00386 2 796 351 1 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo C. M. C. GmbH, 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 25 Obsah Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 26 Použití k jinému než ke stanovenému účelu..................Strana 26 Vybavení ............................Strana 27 Technické údaje ..........................Strana 27 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje ..Strana 27 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje Specifické...
 • Seite 26: Úvod

  Úvod Kompresor PKZ 180 A1 přístroje je možné odvodit následující potenciální ohrožení: - Provozovatel zapomene nosit ochranu uší. Úvod - Provozovatel otevře kohout, přičemž není na přístroj připojená tlaková hadice. Srdečně blahopřejeme! Rozhodli jste se - Stlačeným vzduchem se míří na osoby nebo zvířata.
 • Seite 27: Vybavení

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje ochranu v blízkosti se nacházejících se osob se Emise hluku se měří podle EN ISO 2151 doporučuje nosit ochranu sluchu. Druh provozu S3-15 %-10 min: S3 = přerušovaný provoz bez vlivu náběhu. Během 10 minut činí Vybavení...
 • Seite 28 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje Nezpracovávejte potencionálně vznětlivé nebo hadicové sponky mohou nekontrolovaně nechat explozivní materiály. unikat vzduch. Před uvedením výrobku do provozu ho zkontro- Poškozenou hadici neprodleně vyměňte. Poško- lujte, jestli není poškozený. zené napájecí vedení může vést k tomu, že bude Zajistěte, aby byl výrobek před použitím v bez- pneumatická...
 • Seite 29: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Přístroje

  Všeobecné ... / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje vést k úrazům. Tím můžete zařízení zejména v vedením pod napětím. Tento výrobek není izo- neočekávaných situacích lépe kontrolovat. lován proti zásahu elektrickým proudem. Nechte výrobek opravovat jen kvalifikovaným Pravidelně kontrolujte prodlužovací a elektrický odborným personálem a jen s originálními kabel.
 • Seite 30: Před Uvedením Do Provozu

  Všeobecné ... / Před uvedením ... / Uvedení do provozu / Čištění a ošetřování Pistole na pumpování Používat jen ve vnitřních prostorech. pneumatik (viz obr. C) VAROVÁNÍ! Kompresorové zařízení se může Pistole slouží na pumpování automobilových bez varování rozběhnout! pneumatik, s vhodným příslušenstvím i na pumpování a regulování...
 • Seite 31: Náhradní Díly

  Čištění a ... / Náhradní ... / Údržba a servis / Pokyny k záruce a provádění servisu K čištění se nesmí používat žádná rozpouštědla Analýza poruch nebo čistící prostředky, které rozpouštědla ob- sahují. Chyba Řešení Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostala 1.
 • Seite 32: Rozsah Záruky

  Pokyny k záruce a ... / Ekologické pokyny a informace pro odstranění do odpadu Ekologické pokyny a informace tříleté lhůty a stručně popíšete, v čem závada spo- pro odstranění do odpadu čívá a kdy se objevila. Pokud vada spadá do naší záruky, obdržíte od nás opravený...
 • Seite 33: Eg Prohlášení O Konformitě

  že výrobek Kompresor Sériové číslo: 1672 Rok výroby: 2014 / 13 IAN: 93472 Model: PKZ 180 A1 odpovídá podstatným ochranným požadavkům, které jsou stanoveny v evropské směrnici EG směrnice pro stroje 2006 / 42 / ES ES Směrnice o elektromagnetické...
 • Seite 34 93472_Kompressor_PKZ_180_A1_content_SI-CZ.indd 34 15.11.13 14:03...
 • Seite 35 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 36 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung ..................Seite 36 Ausstattung ............................Seite 37 Technische Daten ..........................Seite 37 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ....Seite 37 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrogeräte Produktspezifische Sicherheitshinweise .....................Seite 40 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 40 Inbetriebnahme Kompressor ein- / ausschalten ......................Seite 41 Anschlüsse vornehmen ........................Seite 41 Reifenfüller verwenden ........................Seite 41 Ausblaspistole verwenden ........................Seite 41...
 • Seite 36: Einleitung

  Einleitung Kompressor PKZ 180 A1 ein Zielen mit der Druckluftpistole auf Personen ist untersagt. Einleitung Restrisiken Auch bei sachgemäßer Verwendung des Gerätes Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht aus- für ein hochwertiges Gerät aus unserem geschlossen werden kann.
 • Seite 37: Ausstattung

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Technische Daten Pflegen Sie dieses Gerät entsprechend der Anwei- sungen in der Bedienungsanleitung. Falls das Gerät öfter eingesetzt bzw. verwendet wird, sollten Sie Nennspannung: 220–240 V∼ 50 Hz sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen und Bemessungsleistung: 1,1 kW ggf.
 • Seite 38 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repa- oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des riert werden. Gerätes unterwiesen wurden und die daraus Bewahren Sie ungenutzte Druckluftgeräte resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dür- außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 • Seite 39 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefähr- können Sie das Gerät insbesondere in uner- dungen zu vermeiden. warteten Situationen besser kontrollieren. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alko- Fachpersonal und nur mit Original- Ersatzteilen hol oder Medikamenten stehen.
 • Seite 40: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrogeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise ... / Vor der Inbetriebnahme Allgemeine Sicherheitshinweise ACHTUNG! Das Gehäuse des Kompressors für Elektrogeräte kann sich durch den Gebrauch erhitzen. Fassen Sie heiße Stellen nicht an um Verbrennungen Schließen Sie das Gerät nur über einen Fehler- vorzubeugen. strom (FI)-Schutzschalter an. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
 • Seite 41: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme / Reinigung / Pflege Inbetriebnahme Verschrauben Sie nun den Ausblasadapter mit dem Reifenfüller Kompressor ein- / ausschalten (s. Abb. A) Adapterset verwenden Zum Einschalten bringen Sie bitte den Ein- / Aus-Schalter in die Position I. Das Adapterset ermöglicht Ihnen folgende weitere Zum Ausschalten bringen Sie bitte den Ein- / Einsatzmöglichkeiten des Reifenfüllers: Aus-Schalter...
 • Seite 42: Ersatzteile

  Ersatzteile / Wartung und Service / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Ersatzteile Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Sollten Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Service. Garantie der Creative Marketing www.cmc-creative.de Consulting GmbH E-Mail: service.de@cmc-creative.de Telefon: +49 (0) 6894 9989751 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
 • Seite 43: Abwicklung Im Garantiefall

  Hinweise zu Garantie und ... / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisun- haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen gen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Verwertung zuführen.
 • Seite 44: Eg-Konformitätserklärung

  - Geschäftsführer - erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Kompressor Seriennummer: 1672 Herstellungsjahr: 2014 / 13 IAN: 93472 Modell: PKZ 180 A1 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit...
 • Seite 45 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Stanje informacij Stav informací · Stand der Informationen: 11 / 2013 · Ident.-No.: PKZ180A1112013-4 IAN 93472 93472_Kompressor_PKZ_180_A1_cover_SI-CZ.indd 1 15.11.13 14:03...

Diese Anleitung auch für:

Ian 93472