Herunterladen Diese Seite drucken

Obseg Garancije; Postopek Pri Uveljavljanju Garancije - Parkside PKZ 180 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Napotki v zvezi z garancijo ... / Okoljevarstveni napotki in navodila za odlaganje
izdelka pojavi napaka pri materialu ali izdelavi, bomo
vaš izdelek ‒ po svoji lastni izbiri ‒ brezplačno
popravili ali ga zamenjali. Pogoj za uveljavljanje te
garancijske storitve je, da nam pred potekom teh
treh let predložite okvarjeno napravo in blagajniški
račun (blagajniški izpisek) ter nam pisno na kratko
opišete, katere pomanjkljivosti naprava ima in kdaj
so se pojavile. Če naša garancija vašo okvaro
pokriva, boste od nas prejeli popravljen ali nov
izdelek. S popravilom ali zamenjavo izdelka pa
ne začne teči novo garancijsko obdobje.

Obseg garancije

Naprava je bila izdelana skrbno, v skladu s strogimi
pravili o kakovosti in pred dobavo natančno pre-
verjena. Garancijska storitev velja za napake pri
materialu ali izdelavi. Ta garancija ne zajema delov
izdelka, ki so izpostavljeni normalni obrabi in ki se
zato lahko dojemajo kot obrabni deli, ali za po-
škodbe lomljivih delov, npr. stikal, baterij ali delov,
ki so izdelani iz stekla. Garancija preneha veljati,
če je bil izdelek poškodovan ali ni bil strokovno
uporabljen ali vzdrževan. Za ustrezno uporabo iz-
delka je potrebno natančno upoštevati vse napotke
v navodilih za uporabo. Obvezno se je potrebno
izogibati namenom uporabe in načinom ravnanja,
od katerih navodila za uporabo odsvetujejo ali pred
katerimi svarijo. Izdelek je namenjen izključno za
zasebno in ne za poslovno uporabo. V primeru
zlorabe ali nepravilnega ravnanja, pri uporabi sile
ter pri posegih, ki jih ni izvedla naša pooblaščena
servisna poslovalnica, garancija preneha veljati.
Postopek pri
uveljavljanju garancije
Da bomo lahko zagotovili hitro obdelavo vaše
težave, upoštevajte naslednje napotke: Prosimo,
da za vsa vprašanja pripravite blagajniški račun in
številko izdelka (npr. IAN) kot dokazilo o nakupu.
Številko artikla poiščite na tipski tablici, na gravuri,
na prvi strani vaših navodil (levo spodaj) ali na
nalepki na zadnji ali spodnji strani. Če bi prišlo do
napak v delovanju ali drugih pomanjkljivosti, se
najprej po telefonu ali po elektronski pošti obrnite
22 SI
93472_Kompressor_PKZ_180_A1_content_SI-CZ.indd 22
na spodaj navedeni oddelek servisne službe. Izde-
lek, za katerega se ugotovi, da je okvarjen, lahko
potem skupaj z dokazilom o nakupu (blagajniškim
računom) in navedbo o tem, katero pomanjkljivost
ima in kdaj je do nje prišlo, z brezplačno pošiljko
pošljete na naslov servisa, ki ga boste prejeli.
Okoljevarstveni napotki in
navodila za odlaganje
Ta simbol označuje pravilno odstranje-
vanje tega izdelka znotraj EU, zato tega
izdelka ni dovoljeno odlagati med go-
spodinjske odpadke. Stare naprave vsebujejo dra-
gocene reciklirne materiale, ki jih je treba dostaviti
v reciklažo, da ne bodo škodovali okolju ali zdravju
ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja smeti.
Prosimo, da vse stare naprave odstranite prek ustrez-
nih zbirnih sistemov ali pa jih oddajte na mestu, kjer
ste jih kupili. Tam bodo poskrbeli za ustrezno
odstranjevanje snovi.
Recikliranje surovin namesto
odlaganja smeti!
Napravo, dodatno opremo in embalažo oddajte na
okolju prijazno mesto za recikliranje. Pnevmatskega
orodja ne odvrzite med gospodinjske odpadke, v
ogenj ali v vodo. V kolikor mogoče, je potrebno
nedelujoče naprave reciklirati. Vprašajte vašega
lokalnega prodajalca za pomoč.
Opozorilo:
S strani www.lidl-service.com si lahko
naložite ta in mnoge druge priročnike,
videoposnetke izdelkov in programsko
opremo.
Dosegljivi smo tako:
Ime:
C. M. C. GmbH
Spletni naslov:
www.cmc-creative.de
E-pošta:
service.si@cmc-creative.de
Telefon:
00386 2 796 351 1
(normalna tarifa nem. tel. omrežja)
Sedež: Nemčija
15.11.13 14:03

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 93472