Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKZ 180 C4 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PORTABLE COMPRESSOR PKZ 180 C4
PORTABLE COMPRESSOR
Translation of the original instructions
KOMPRESSOR TRAGBAR
Originalbetriebsanleitung
IAN 311839
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKZ 180 C4

 • Seite 1 PORTABLE COMPRESSOR PKZ 180 C4 PORTABLE COMPRESSOR ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ Translation of the original instructions Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας KOMPRESSOR TRAGBAR Originalbetriebsanleitung IAN 311839...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Original-Konformitätserklärung ........11 DE │ AT │ CH │ PKZ 180 C4    1...
 • Seite 5: Einleitung

  KOMPRESSOR TRAGBAR Verlängerungsdüse Universaladapter PKZ 180 C4 Universaladapter Einleitung Düsenadapter für das Düsenset Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Ballnadel Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Ventiladapter Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Lieferumfang Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 6: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver- Kompressoren. wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver- mindert das Risiko eines elektrischen Schlages. DE │ AT │ CH │ PKZ 180 C4    3 ■...
 • Seite 7: Sicherheit Von Personen

  Anwendungen Sie sich, dass diese angeschlossen sind und kann zu gefährlichen Situationen führen. richtig verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. │ DE │ AT │ CH ■ 4    PKZ 180 C4...
 • Seite 8: Service

  Verwenden Sie das Gerät niemals zweckentfremdet. ■ Atmen Sie die Abluft nicht direkt ein. ■ Das Gerät muss stets sauber, trocken und frei von Öl oder Schmierfetten sein. DE │ AT │ CH │ PKZ 180 C4    5 ■...
 • Seite 9: Bedienung

  Druckluftschlauchs zurück und entfernen Sie den Druckluft-Anschlussstecker ACHTUNG! ► Achtung! Beim Lösen der Schnellkupplung des Druckluftschlauchs ist das Kupplungsstück festzuhalten, um Verletzungen durch den zurückschnellenden Schlauch zu vermeiden. │ DE │ AT │ CH ■ 6    PKZ 180 C4...
 • Seite 10: Aufpumpen

  Ziehen Sie den Netzstecker des Kompres- ben vor. sors aus der Netzsteckdose. HINWEIS ► Um Beschädigungen des Ventils zu vermeiden, sollten Sie die Ballnadel vor dem Einführen etwas anfeuchten. DE │ AT │ CH │ PKZ 180 C4    7 ■...
 • Seite 11: Wartung Und Reinigung

  Tuch – verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Lö- ♦ Drehen Sie jetzt den Düsenadapter in die sungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen. Adapterdüse ■ Lüftungsöffnungen müssen immer frei sein. │ DE │ AT │ CH ■ 8    PKZ 180 C4...
 • Seite 12: Lagerung

  20–22: Papier und Pappe, funktionieren sowie Werkzeuge überprüfen 80–98: Verbundstoffe nicht und ggf. austauschen lassen. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- waltung. DE │ AT │ CH │ PKZ 180 C4    9 ■...
 • Seite 13: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. │ DE │ AT │ CH ■ 10    PKZ 180 C4...
 • Seite 14: Service

  BURGSTRASSE 21 EN 61000-3-3: 2013 DE - 44867 BOCHUM EN 50581:2012 GERMANY Typbezeichnung der Maschine: www.kompernass.com Kompressor tragbar PKZ 180 C4 Herstellungsjahr: 08 - 2018 Seriennummer: IAN 311839 Bochum, 27.08.2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 15 │ DE │ AT │ CH ■ 12    PKZ 180 C4...
 • Seite 16 Importer ............22 Translation of the original Conformity Declaration ..... 22 GB │ IE │ PKZ 180 C4    13 ■...
 • Seite 17: Introduction

  PORTABLE COMPRESSOR Nozzle adapter for the nozzle set Ball needle PKZ 180 C4 Valve adapter Introduction Package contents Congratulations on the purchase of your new appli- ance. You have selected a high quality product. 1 portable compressor The operating instructions are part of this product.
 • Seite 18: General Safety Warnings

  Keep children and bystanders away while left attached to a rotating part of the power tool operating a power tool. Distractions can cause may result in personal injury. you to lose control. GB │ IE │ PKZ 180 C4    15 ■...
 • Seite 19: Power Tool Use And Care

  Do not work with any materials that are or could be easily inflammable or explosive. ■ Never use the appliance for purposes other than the ones for which it was designed. │ GB │ IE ■ 16    PKZ 180 C4...
 • Seite 20: Safety Instructions For Working With Compressed Air And Blow-Out Guns

  ■ Do not breathe in the exhaust air directly. ■ The hose must be designed for at least 150% of the maximum pressure generated in the system. GB │ IE │ PKZ 180 C4    17 ■...
 • Seite 21: Operation

  , hold ♦ Remove the mains plug from the mains the coupler firmly to prevent injuries caused power socket. by the hose flying off. │ GB │ IE ■ 18    PKZ 180 C4...
 • Seite 22 NOTE ♦ Screw the nozzle adapter into the adapter nozzle ► To avoid damage to the valve, you should moisten the ball needle before insertion. ♦ Inflate as described above. GB │ IE │ PKZ 180 C4    19 ■...
 • Seite 23: Maintenance And Cleaning

  ■ Disconnect the mains power plug and then bleed the appliance and all connected com- pressed air tools. │ GB │ IE ■ 20    PKZ 180 C4...
 • Seite 24: Disposal

  Warranty conditions not been carried out by one of our authorised The validity period of the warranty starts from the Service centres. date of purchase. Please keep your original receipt GB │ IE │ PKZ 180 C4    21 ■...
 • Seite 25: Service

  Service Ireland EN 50581:2012 Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) Type designation of machine: (0,06 EUR/Min., (off peak)) Portable compressor PKZ 180 C4 E-Mail: kompernass@lidl.ie Year of manufacture: 08 - 2018 IAN 311839 Serial number: IAN 311839 Importer Bochum, 27/08/2018 Please note that the following address is not the service address.
 • Seite 26 Importateur ........... . . 33 Traduction de la déclaration de conformité originale ....34 FR │ BE │ PKZ 180 C4    23 ■...
 • Seite 27: Introduction

  COMPRESSEUR PORTATIF Buse de rallonge Adaptateur universel PKZ 180 C4 Adaptateur universel Introduction Adaptateur pour le jeu de buses Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel Aiguille à ballon appareil. Ainsi, vous venez d'opter pour un produit Adaptateur pour valve de grande qualité.
 • Seite 28: Avertissements De Sécurité Généraux

  à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre. FR │ BE │ PKZ 180 C4    25 ■...
 • Seite 29: Sécurité Des Personnes

  équilibre adaptés à tout moment. Cela correctement entretenus avec des pièces cou- permet un meilleur contrôle de l'outil dans des pantes tranchantes sont moins susceptibles de situations inattendues. bloquer et sont plus faciles à contrôler. │ FR │ BE ■ 26    PKZ 180 C4...
 • Seite 30: Maintenance Et Entretien

  Ne gonflez pas de pneus de camions, dents de personnes. Protégez les tuyaux contre de tracteurs ou d'autres pneus de grande taille. les plis, étranglements, solvants et arêtes aiguës. FR │ BE │ PKZ 180 C4    27 ■...
 • Seite 31: Utilisation

  (phase de refroidissement 8,5 minutes), rupteur Marche / Arrêt . Dans certaines l'appareil refroidit à nouveau. circonstances, ceci peut entraîner l'activation accidentelle de l'outil, ce qui peut présenter un certain nombre de dangers. │ FR │ BE ■ 28    PKZ 180 C4...
 • Seite 32: Gonfler

  à levier vers le bas. ♦ Appuyez le dispositif de fermeture rapide à levier sur la valve, puis relâchez-le. ♦ Insérez la fiche secteur du compresseur dans une prise secteur. FR │ BE │ PKZ 180 C4    29 ■...
 • Seite 33 à levier vers le bas. ♦ Insérez l'adaptateur dans le dispositif de fermeture rapide à levier puis relâchez-le à nouveau. ♦ Tournez à présent l’adaptateur dans la buse d’adaptation │ FR │ BE ■ 30    PKZ 180 C4...
 • Seite 34: Maintenance Et Nettoyage

  Débranchez l'outil de toute alimentation éner- gétique. ♦ Laissez l'appareil refroidir et attendez un court instant pour neutraliser l'énergie résiduelle. ♦ Assurez-vous que l'outil se trouve dans un état sûr. FR │ BE │ PKZ 180 C4    31 ■...
 • Seite 35: Mise Au Rebut

  également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l’achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l’objet d’une facturation. │ FR │ BE ■ 32    PKZ 180 C4...
 • Seite 36: Service Après-Vente

  ■ Si des erreurs de fonctionnement ou d’autres vices venaient à apparaître, veuillez d’abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par téléphone ou par e-mail. FR │ BE │ PKZ 180 C4    33 ■...
 • Seite 37: Traduction De La Déclaration De Conformité Originale

  EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581:2012 Désignation du modèle de la machine : Compresseur portatif PKZ 180 C4 Année de construction : 08 - 2018 Numéro de série : IAN 311839 Bochum, le 27/08/2018 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Sous réserve de modifications techniques à...
 • Seite 38 Importeur ............45 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ....46 PKZ 180 C4 NL│BE  ...
 • Seite 39: Inleiding

  COMPRESSOR DRAAGBAAR Adapterkop Adapterkop PKZ 180 C4 Adapterkop Inleiding Verlengde kop Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Universeeladapter nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor Universeeladapter een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing Kopadapter voor de koppenset maakt deel uit van dit product. Deze bevat be-...
 • Seite 40: Algemene Veiligheidsvoorschriften

  Voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een ver- hoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is. PKZ 180 C4 NL│BE    37 ■ │...
 • Seite 41: Veiligheid Van Personen

  ■ 38    NL│BE PKZ 180 C4 │...
 • Seite 42: Service

  Oneigenlijke voor- ■ Voorzichtig! Gebruik de compressor slechts werpen en weggeblazen deeltjes kunnen letsel gedurende korte perioden. Bij ononderbroken veroorzaken. gebruik gedurende meer dan 10 minuten raakt het apparaat oververhit. PKZ 180 C4 NL│BE    39 ■ │...
 • Seite 43: Bediening

  Dat zou er per ongeluk toe kunnen leiden dat het apparaat wordt ingeschakeld met alle mogelijke gevaren van dien. ■ 40    NL│BE PKZ 180 C4 │...
 • Seite 44: Oppompen

  ♦ Zet de aan-/uitknop op “I”. Het geïntegreer- de indicatielampje gaat branden. ♦ Bedien de trekker ♦ Lees op de manometer de opgebouwde luchtdruk af. PKZ 180 C4 NL│BE    41 ■ │...
 • Seite 45 ♦ Druk de hefboomsnelkoppeling omlaag om hem op het ventiel te kunnen plaatsen. ♦ Plaats de kopadapter in de hefboomsnel- koppeling en laat hem weer los. ■ 42    NL│BE PKZ 180 C4 │...
 • Seite 46: Onderhoud En Reiniging

  ♦ Koppel het apparaat los van het lichtnet. ♦ Laat het apparaat afkoelen en wacht enige tijd zodat restenergie kan afvloeien. ♦ Zorg ervoor dat het apparaat veilig opgesteld PKZ 180 C4 NL│BE    43 ■ │...
 • Seite 47: Opbergen

  (a) en cijfers (b) met rekening gebracht. de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composietmaterialen Mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product vindt u bij uw gemeente. ■ 44    NL│BE PKZ 180 C4 │...
 • Seite 48: Service

  ■ Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contract op met de hierna genoemde serviceafdeling, telefonisch of via e-mail. PKZ 180 C4 NL│BE    45 ■ │...
 • Seite 49: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EN 55014-1: 2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581:2012 Typeaanduiding van het apparaat: Compressor draagbaar PKZ 180 C4 Productiejaar: 08 - 2018 Serienummer: IAN 311839 Bochum, 27-08-2018 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.
 • Seite 50 Importer ............57 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......58 PKZ 180 C4  ...
 • Seite 51: Wstęp

  KOMPRESOR PRZENOŚNY Dźwignia spustowa Dysza adaptera PKZ 180 C4 Dysza adaptera Wstęp Dysza adaptera Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany Dysza przedłużająca produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instruk- Adapter uniwersalny cja obsługi stanowi część niniejszego produktu. Adapter uniwersalny Zawiera ona ważne informacje na temat bezpie- Adapter dyszy dla zestawu dyszy czeństwa, użytkowania i utylizacji.
 • Seite 52: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Dokonywanie zmian we wtyku jest zabronione. Nigdy nie używać adapterów wtyków w po- łączeniu z elektronarzędziami mającymi uzie- mienie. Oryginalne wtyki oraz pasujące gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. PKZ 180 C4    49 ■ │...
 • Seite 53: Bezpieczeństwo Osób

  że elektrona- w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie po- rzędzie jest wyłączone. zwalać na używanie urządzenia przez osoby, które nie wiedzą, jak się z nim obchodzić lub nie przeczytały niniejszych instrukcji. ■ 50    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 54: Serwis

  ■ Zasysane przez sprężarkę gazy lub opary mu- ■ Należy unikać stosowania sprężarki w tempera- szą być wolne od zanieczyszczeń, które mogły- turze poniżej + 5°C. by spowodować pożar lub eksplozję sprężarki. PKZ 180 C4    51 ■ │...
 • Seite 55: Obsługa

  Należy unikać sytuacji, w których powietrze wylotowe mogłoby dostać się do oczu. Powie- trze wylotowe z urządzenia może zawierać wodę, olej, cząstki metalu lub zanieczyszczenia ze sprężarki. To może być mieć negatywny wpływ na zdrowie. ■ 52    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 56: Pompowanie

  „O”. ♦ W celu rozpoczęcia pompowania postępuj ♦ W celu założenia naciśnij szybkozłączkę dźwi- w sposób opisany powyżej. gniową do dołu. ♦ Załóż szybkozłączkę dźwigniową na zawór, a następnie puść go ponownie. PKZ 180 C4    53 ■ │...
 • Seite 57 łodzi. ♦ W celu założenia naciśnij szybkozłączkę dźwi- gniową do dołu. ♦ Załóż dyszę adaptera na szybkozłączkę dźwigniową , a następnie puść ją ponownie. ♦ Wkręć teraz adapter dyszy w dyszę ada- ptera ■ 54    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 58: Konserwacja I Czyszczenie

  2. Zbyt niskie Sprawdzić uszczelki i zawór ciśnienie zwrotny oraz w razie potrzeby robocze wymienić. 3. Narzędzia Sprawdzić węże, szybkozłącz- nie działają kę oraz narzędzia i w razie potrzeby wymienić. PKZ 180 C4    55 ■ │...
 • Seite 59: Przechowywanie

  Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty ■ 56    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 60: Serwis

  Skontaktuj się najpierw z odpowiednim naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, punktem serwisowym. powodują utratę gwarancji. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NIEMCY www.kompernass.com PKZ 180 C4    57 ■ │...
 • Seite 61: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-1: 2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: Kompresor przenośny PKZ 180 C4 Rok produkcji: 08 - 2018 Numer seryjny: IAN 311839 Bochum, dnia 27.08.2018 Semi Uguzlu - Dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 62 Překlad originálu prohlášení o shodě ....... 69 PKZ 180 C4  ...
 • Seite 63: Úvod

  PŘENOSNÝ KOMPRESOR univerzální adaptér univerzální adaptér PKZ 180 C4 adaptér pro sadu trysek jehla na nafukování míčů Úvod adaptér ventilku Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- Rozsah dodávky bek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku.
 • Seite 64: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Použitím ochranného spínače Pojem „elektrické nářadí“ užívaný v bezpeč- chybného proudu se snižuje riziko úrazu elek- nostních pokynech se vztahuje na kompresory, trickým proudem. napájené ze sítě. PKZ 180 C4    61 ■ │...
 • Seite 65: Bezpečnost Osob

  Zohledňuj- ní prachu se může snížit ohrožení prachem. te přitom pracovní podmínky a vykonávanou činnost. Použití elektrického nářadí k jiným než určeným účelům může vést ke vzniku nebezpeč- ných situací. ■ 62    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 66: Servis

  ■ Přístroj nikdy nepoužívejte způsobem, který by ■ Nevdechujte přímo vyfukovaný vzduch. odporoval účelu použití. ■ Přístroj musí být vždy čistý, suchý a zbavený oleje a maziv. PKZ 180 C4    63 ■ │...
 • Seite 67: Obsluha

  Stáhněte z rychlospojky hadice na stlačený vzduch objímku a vyjměte připojovací konek- tor pro stlačený vzduch POZOR! ► Pozor! Při uvolňování rychlospojky hadice na stlačený vzduch se musí spojka přidržovat, aby se hadice nevymrštila a nezpůsobila zranění. ■ 64    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 68: Huštění

  UPOZORNĚNÍ Integrovaná kontrolka zhasne. ► Aby nedošlo k poškození ventilku, je třeba ♦ Stiskněte pákový rychlouzávěr a sejměte jej jehlu na nafukování míčů před zasunutím z ventilku. mírně navlhčit. ♦ Vytáhněte síťovou zástrčku kompresoru ze zásuvky. PKZ 180 C4    65 ■ │...
 • Seite 69: Údržba A Čištění

  Nasaďte do pákového rychlouzávěru adaptér plasty. trysky a uzávěr poté opět pusťte. ■ Větrací otvory musí být vždy volné. ♦ Nyní adaptér trysky našroubujte do trysky pro adaptér ♦ Při huštění dodržujte výše uvedený postup. ■ 66    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 70: Skladování

  1–7: Plasty, 3. Nástroje Zkontrolovat a případně nechat 20–22: Papír a lepenka, nefungují vyměnit hadice, rychlospojku 80–98: Kompozitní materiály a nástroje. Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu. PKZ 180 C4    67 ■ │...
 • Seite 71: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis. Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software. ■ 68    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 72: Servis

  EN 55014-1: 2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581:2012 Typové označení stroje: Přenosný kompresor PKZ 180 C4 Rok výroby: 08 - 2018 Sériové číslo: IAN 311839 Bochum, 27.08.2018 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 73 ■ 70    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 74 Dovozca ............81 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ......81 PKZ 180 C4  ...
 • Seite 75: Úvod

  PRENOSNÝ KOMPRESOR univerzálny adaptér univerzálny adaptér PKZ 180 C4 adaptér pre súpravu dýz Úvod ihla na lopty Srdečne Vám gratulujeme ku kúpe Vášho nového ventilový adaptér prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto Rozsah dodávky...
 • Seite 76: Všeobecné Bezpečnostné Predpisy

  Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. V bezpečnostných upozorneniach používaný pojem „elektrické náradie“ sa týka kompresorov napája- ných zo siete. PKZ 180 C4    73 ■ │...
 • Seite 77: Bezpečnosť Osôb

  či sú vať. Použitie elektrických náradí za iným, ako tieto zapojené a či sú používané správne. určeným účelom použitia, môže mať za násle- Používanie odsávanie prachu môže zredukovať dok nebezpečné situácie. ohrozenie prachom. ■ 74    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 78: Servis

  ■ Prístroj musí byť vždy čistý, suchý a bez oleja kej hadice a poranenia. alebo mastiaceho tuku. ■ Nevdychujte priamo vyfukovaný vzduch. PKZ 180 C4    75 ■ │...
 • Seite 79: Obsluha

  Vytiahnite puzdro na rýchlospojke pneumatickej hadice späť a odstráňte pneumatickú prípojnú zástrčku POZOR! ► Pozor! Pri uvoľňovaní rýchlospojky pneuma- tickej hadice sa spojka musí pridržiavať, aby sa tak zabránilo poraneniam pri prudkých pohyboch vystrelenej pneumatickej hadice. ■ 76    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 80: Hustenie

  ZAP./VYP. do polohy „O“. mali ihlu na lopty pred zasunutím trochu Integrovaná kontrolka zhasne. navlhčiť. ♦ Stlačte pákový rýchlouzáver a stiahnite ho z ventilu. ♦ Vytiahnite sieťovú zástrčku kompresora zo sieťovej zásuvky. PKZ 180 C4    77 ■ │...
 • Seite 81: Údržba A Čistenie

  Teraz naskrutkuje dýzový adaptér do hubice ■ Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedo- adaptéra stala žiadna voda. ♦ Pri hustení postupujte tak, ako je opísané vyššie. ■ Vetracie otvory musia byť vždy voľné. ■ 78    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 82: Skladovanie

  3. Náradie Skontrolovať hadice, rýchlo- 20–22: Papier a lepenka, nefunguje spojku, ako aj náradie a príp. 80–98: Kompozitné materiály ich nechaťvymeniť. Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého výrobku získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy. PKZ 180 C4    79 ■ │...
 • Seite 83: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku. ■ 80    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 84: Servis

  EN 61000-3-3: 2013 EN 50581:2012 Servis Slovensko Tel. 0850 232001 Typové označenie stroja: E-Mail: kompernass@lidl.sk Prenosný kompresor PKZ 180 C4 IAN 311839 Rok výroby: 08 – 2018 Sériové číslo: IAN 311839 Dovozca Bochum, 27.08.2018 Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska.
 • Seite 85 ■ 82    PKZ 180 C4 │...
 • Seite 86 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 08 / 2018 · Ident.-No.: PKZ180C4-082018-1 IAN 311839...