Herunterladen Diese Seite drucken

Vybavení; Technické Údaje; Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Pneumatické Nástroje; Strana - Parkside PKZ 180 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje
ochranu v blízkosti se nacházejících se osob se
doporučuje nosit ochranu sluchu.
Vybavení
Bezprostředně po vybalení vždy zkontrolujte úplnost
dodávky a bezvadný stav výrobku. Nepoužívejte
výrobek, pokud je vadný.
Těleso
1
Držadlo na nošení
2
Tlaková hadice s rychlospojkou
3
Vypínač
4
Hadice s ventilovým adaptérem
5
Manometr
6
Výfukový adaptér
7
Kuželový univerzální adaptér A
8
Pistole na pumpování pneumatik
9
Jehla na hustění míčů
10
Ventilový adaptér
11
Odvzdušňovací ventilový adaptér
12
Šroubový ventilový adaptér
13
Odvzdušňovací adaptér
14
Přídavný adaptér
15
Kuželový univerzální adaptér B
16
Technické údaje
Jmenovité napětí:
Jmenovitý příkon:
Druh provozu:
Otáčky kompresoru:
Provozní tlak:
Theo. Nasávací výkon:
Hladina akustického tlaku L
Nepřesnost K
:
pa
Hladina akustického
výkonu L
:
wa
Nepřesnost K
:
wa
Zaručená
Hladina akustického výkonu: 97 dB(A)
Druh krytí:
Váha přístroje:
Měřená hodnota
stanovená podle:
93472_Kompressor_PKZ_180_A1_content_SI-CZ.indd 27
220–240 V∼ 50 Hz
1,1 kW
S3 15 % 10 min
3550 / min
max. 8 bar
180 l / min
: 74,9 dB (A)
pa
1,93 dB (A)
94,9 dB (A)
1,93 dB (A)
IP20
cca 6,0 kg
EN ISO 2151
Emise hluku se měří podle EN ISO 2151
Druh provozu S3-15 %-10 min: S3 = přerušovaný
provoz bez vlivu náběhu. Během 10 minut činí
maximální 15 % provozní doba (1,5 minuty).
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro pneumatické nástroje
Upozornění: Výrazy „pneumatický přístroj" nebo
„přístroj" uvedené níže v textu se vztahují na pneu-
matické přístroje uvedené v tomto návodu k obsluze.
Pokud se používají pneumatické přístroje, musí se
dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se
vyloučila rizika požáru, úderu elektrickým proudem
a úrazů osob. Prosíme, přečtěte si před uvedením
výrobku do provozu pokyny a upozornění v tomto
návodu a uschovejte si je pro budoucnost. Za škody
nebo zranění způsobená nerespektováním pokynů
v tomto návodu výrobce neručí.
Tento přístroj mohou používat děti starší než
8 let, osoby se sníženými fyzickými, senzorickými
nebo duševními schopnosti nebo s nedostateč-
nými zkušenostmi a znalostmi o používání
přístroje jen tehdy, jestliže byly poučeny o jeho
bezpečném používání a porozuměly možným
ohrožením. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Děti
nesmí provádět čištění a údržbu bez dohledu.
NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!
Před prováděním údržbářských prací přerušte
přívod stlačeného vzduchu.
Používejte výrobek pouze v oblastech použití,
pro které byl koncipován!
Přístroj nepřetěžujte. Nikdy nepoužívejte vodík,
kyslík, kysličník uhličitý nebo jiný plyn v láhvi jako
zdroj energie pro výrobek, tyto a podobné
zdroje mohou zapříčinit výbuch a těžká zranění.
Provádějte údržbu a čistěte přístroj pravidelně
podle popisu (viz kapitola „Čištění a ošetřování").
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
Nepoužívejte nikdy na čištění výrobku benzín
nebo jiné vznětlivé kapaliny! Vznětlivé páry
nahromaděné ve výrobku se mohou vznítit a
vybuchnout.
Nepoužívejte výrobek ve vznětlivém prostředí s
hořlavými tekutinami, plyny nebo prachem.
CZ
27
15.11.13 14:03

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 93472