Spis Tresci Wstęp - Parkside PAPK 12 B2 Originalbetriebsanleitung

Akku 4 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Wstęp ......................... 59
Przeznaczenie ............. 60
Opis ogólny ................ 60
Przegląd ......................... 60
Dane techniczne .......... 60
obsługi ........................... 61
bezpieczeństwa ............... 62
urządzenia ................. 66
Wstęp
Gratulujemy zakupu nowego
urządzenia. Zdecydowali się
Państwo na zakup wartościo-
wego produktu. Niniejsze urzą-
dzenie sprawdzono w trakcie
produkcji pod kątem jakości, a
także dokonano jego kontroli
ostatecznej. W ten sposób za-
pewniona jest jego sprawność.
Oczyszczani ................ 66
Konserwacja ............... 66
środowiska ................. 67
Gwarancja .................. 68
Service-Center ............. 71
Importer ..................... 71
Akcesoria ................... 71
Tłumaczenie oryginalnej
WE ............................ 101
Instrukcja obsługi jest
częścią składową pro-
duktu. Zawiera ona
ważne wskazówki doty-
czące bezpieczeństwa, eksplo-
atacji i utylizacji. Przed rozpo-
częciem użytkowania produktu
należy się zapoznać ze wszyst-
kimi wskazówkami dotyczącymi
obsługi i bezpieczeństwa. Pro-
PL
59

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Papk 12 v b2Ian 338177_2001

Inhaltsverzeichnis