Použitie; Všeobecný Popis; Objem Dodávky; Prehľad - Parkside PAPK 12 B2 Originalbetriebsanleitung

Akku 4 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Používajte produkt len predpí-
saným spôsobom a len v uve-
dených oblastiach použitia.Ná-
vod na obsluhu uschovajte a v
prípade odovzdania produktu
tretím osobám odovzdajte aj
všetky podklady.
Použitie
Akumulátor treba používať v
spojení s prístrojom série Park-
side X 12 V TEAM.
Akumulátor je kompatibilný ku
všetkým prístrojom série Parksi-
de X 12 V TEAMS. Každé iné
použitie môže viesť k škodám
na prístroji a predstavovať
vážne nebezpečenstvo pre po-
užívateľa. Tento prístroj nie je
vhodný na komerčné používa-
nie. Pri komerčnom používaní
záruka zaniká.
Výrobca neručí za škody, ktoré
vzniknú iným používaním než
podľa určenia alebo nespráv-
nou obsluhou.
Všeobecný popis
Obrázky nájdete na
prednej vyklápacej
strane.
Objem dodávky
- Akumulátor
- Návod na obsluhu
Batéria a nabíjačka nie
sú súčasťou balenia.
Baliaci materiál zlikvidujte
podľa predpisov.
Prehľad
1 Akumulátor
2 Tlačidlo
odblokovania
Technické údaje
Akumulátor (lítium-
iónový) ......... PAPK 12 B2
Počet článkov ....................... 6
Sieťové napätie ............... 12 V
Kapacita ..................... 4,0 Ah
Energia .......................48 Wh
SK
85

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Papk 12 v b2Ian 338177_2001

Inhaltsverzeichnis