Deklaracji Zgodności We - Parkside PAPK 12 B2 Originalbetriebsanleitung

Akku 4 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PL
Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Akumulator
seriia produkcyjna PAPK 12 B2
IAN: 338177_2001
spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązu-
jącym brzmieniu:
W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastoso-
wano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajo-
we:
Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie tej deklaracji (20)**
zgodności ponosi producent:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Germany
31.07.2020
* Wyżej opisany przedmiot deklaracji spełnia wymogi dyrektywy
2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011r. w
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
** Dwie ostatnie cyfry roku nadania znaku CE.
2014/30/EU • 2011/65/EU*
EN 62841-1:2015 Appendix K
EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015
IEC 62133-2:2017 • EN 62321-1:2013
Tłumaczenie oryginalnej
deklaracji zgodności WE
Osoba upoważniona do sporząd-
zania dokumentacji technicznej
Christian Frank
101

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Papk 12 v b2Ian 338177_2001

Inhaltsverzeichnis