Odklízení A Ochrana Okolí - Parkside PAPK 12 B2 Originalbetriebsanleitung

Akku 4 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Odklízení a ochrana
okolí
Vyjměte akumulátor z nástroje
a přiveďte nástroj, akumulátor,
příslušenství a obal k recyklaci
odpovídající životnímu pro-
středí.
Přístroje nepatří do
domovního odpadu.
Nevyhazujte akumuláto-
ry do domácího odpadu,
do ohně (nebezpečí ex-
ploze) anebo do vody. Poško-
zené akumulátory mohou škodit
životnímu prostředí a Vašemu
zdraví, když uniknou jedovaté
páry anebo tekutiny.
• Přístroj odevzdejte do stře-
diska recyklace odpadů. Po-
užité umělohmotné a kovové
díly se mohou roztřídit podle
druhů a tak se mohou recyk-
lovat. Informujte se v našem
servisním středisku.
• Akumulátory zlikvidujte ve
vybitém stavu. Pro ochranu
před zkratem doporučujeme
zakrýt póly lepenkou. Neot-
vírejte akumulátor.
• Zlikvidujte akumulátory
podle místních předpisů.
Odevzdejte akumulátory
ve sběrně pro staré baterie,
kde se přivedou k recyklaci
s ohledem na životní prostře-
dí. Zeptejte se ohledně toho-
to svého místního likvidátora
odpadů anebo v našem
servisním středisku.
• Likvidaci vašich zaslaných
poškozených přístrojů prová-
díme bezplatně.
CZ
79

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Papk 12 v b2Ian 338177_2001

Inhaltsverzeichnis