Kontrola Stavu Nabitia Akumulátora; Opotrebované Akumulátory; Uskladnenie; Údržba - Parkside PAPK 12 B2 Originalbetriebsanleitung

Akku 4 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SK
Kontrola stavu nabitia
akumulátora
Signalizácia stavu nabitia na
prístroji signalizuje stav nabitia
akumulátora (1).
• Stav nabitia akumulátora je
signalizovaný rozsvietením
príslušnej LED diódy svietidla,
keď prístroj je v prevádzke.
Na tento účel podržte zapí-
nač stlačený.
červená-žltá-zelená =>
Akumulátor plne nabitý
červená-žltá => Akumulátor je
nabitý cca na polovicu
červená =>
Akumulátor sa musí nabiť
Opotrebované
akumulátory
• Podstatné skrátenie času pre-
vádzky, napriek nabitiu, po-
ukazuje na to že, akumulátor
je vybitý a musí sa vymeniť.
Používajte len jeden náhrad-
ný akumulátor, ktorý môžete
90
dostať prostredníctvom služby
zákazníkom.
• V každom prípade dodržia-
vajte platné bezpečnostné
predpisy ako aj ustanovenia
a pokyny ochrany životného
prostredia (pozri „Likvidácia/
ochrana životného prostre-
dia").

Uskladnenie

• Pred dlhodobým skladovaním
zariadenie vyberte a úplne
nabite.
• Počas dlhšej fázy sklado-
vania kontrolujte približne
každé 3 mesiace stav nabitia
akumulátora a v prípade po-
treby ho nabite.
• Teplota ložiska pre akumu-
látor činí 0 °C až 45 °C.
Počas skladovania zabráňte
extrémnemu chladu alebo
teplu, aby akumulátor nestra-
til výkon.
Údržba
• Prístroj si nevyžaduje údržbu.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Papk 12 v b2Ian 338177_2001

Inhaltsverzeichnis