Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch Seite 12

Vorschau ausblenden

Werbung

AlwayzAire
TM
BRUKERHÅNDBOK
DOBBELTFUNKSJON: INFLASJON OG DEFLASJON
Maks belastning: 67622:150kg / 330 lbs; 67624:300kg / 661 lbs.
Klassifisering: 220-240 V~50/60 Hz, 93W.
ADVARSEL:
1. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, dennes serviceagent
eller tilsvarende kvalifiserte personer, for å unngå fare.
2. Motorens kjøretid bør ikke overstige 5 minutter. Operatøren bør avkjøle motoren i 5
minutter mellom bruk.
ADVARSEL -
3.
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de
holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet
på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. (For markeder i EU)
Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med
mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet. Hold øye med barn og pass på at de ikke leker
med apparatet. (For andre markeder enn EU)
4. FORSIKTIGHET: Det er ingen risikoer når du bruker artikkelen utendørs og/eller som
vannenhet. Skal holdes unna brann.
5. MERK: For å unngå fare for elektrisk støt, må du ikke eksponere den for vann eller regn.
6. Luftsengen er ikke et leketøy, barn må passes på for å sikre at de ikke leker med
luftsengen/ventilen.
MERKNAD: Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk.
MERKNAD: Tegningene er kun for illustrasjonsformål. De viser ikke nødvendigvis det faktiske produktet. Ikke i målestokk.
MERK: Les instruksjonene fullstendig og oppbevar dem. Oppbevar dette heftet for fremtidig bruk.
RENGJØRING OG OPPBEVARING:
1. Dersom produktet blir skittent, tørk forsiktig over både den lodne overflaten og luftsengoverflaten med en ren fuktig klut. Ikke bruk kraftige
rengjøringsmidler til å rengjøre. Brett og lagre etter at produktet er tørket.
2. Slipp ut all luften av produktet før det settes til oppbevaring. Oppbevares på et kjølig og tørt sted.
3. Sjekk produktet for skader i begynnelsen av hver sesong, og med jevne mellomrom under bruk.
4. Ikke legg skarpe eller tunge gjenstander i nærheten av eller oppå madrassen. Det vil kunne skade og rive den opp.
REPARASJON
Hvis luftsengens overflate er skadet, må du bruke den medfølgende lappen.
1. Tøm luftsengen helt for luft.
2. Rengjør og tørk det skadede området.
3. Legg på reparasjonslappen som følger med og trykk ut eventuelle luftbobler.
Merk: Bruk aldri noe annet flytende lim eller selvklebende stoff, bruk bare det medfølgende reparasjonsplasteret.
AVFALLSHÅNDTERING
Betydningen av søppelkasse med kryss over:
Ikke kasser elektriske apparater som usortert kommunalt avfall, bruk separate innsamlingsfasiliteter. Kontakt lokale
myndigheter for informasjon angående tilgjengelige innsamlingssystemer. Hvis elektriske apparater kastes på
søppelfyllinger, kan farlige stoffer lekke inn i grunnvannet og komme inn i matkjeden, noe som skader helse og velvære.
Når du skifter ut gamle apparater med nye, er forhandlere juridisk forpliktet til å motta ditt gamle apparat for kostnadsfri kassering.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/挪
luftseng med innebygget AC-pumpe
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og personer med redusert
12

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624