Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch Seite 25

Vorschau ausblenden

Werbung

AlwayzAire
TM
KASUTUSJUHEND
KAKSIKFUNKTSIOON: TÄISPUMPAMINE JA TÜHJAKSLASKMINE
Maksimaalkoormus: 67622: 150 kg / 330 naela; 67624: 300 kg / 661 naela.
Toitevõrk: 220–240 V~50/60 Hz, 93W.
HOIATUS.
1. Kui toitejuhe on vigastatud, siis tuleb see ohutuse tagamiseks lasta asendada tootja, tema
hooldusettevõtte või samaväärse hooldaja poolt, et ohtu vältida.
2. Mootori pideva käitamise aeg ei tohi ületada 5 minutit. Kasutuskordade vahel peab laskma
mootoril jahtuda 5 minutit.
HOIATUS.
3.
Seadet tohib kasutada alates 8. eluaastast; need, kellel on piiratud
füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ja kellel puuduvad kasutuskogemused
ning väljaõpe, tohivad seda kasutada siis, kui need on kasutamise ajal ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve või juhendamise all ja saavad aru pumba kasutamisega
seotud ohtudest. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud
seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. (Euroopa Liidu riikides)
Seadme kasutamine on keelatud nendel isikutel (kaasa arvatud lapsed), kellel on
piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ning kogemusteta ja väljaõppeta
isikutel, välja arvatud juhul kui nad on kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutava
isiku järelevalve või juhendamise all. Laste järele tuleb valvata, et nad seadmega ei
mängiks. (Riigid väljaspool Euroopa Liitu)
4. ETTEVAATUST! Selle toote kasutamine õues ja/või vees on ohtlik. Hoidke tulest eemale.
5. MÄRKUS. Elektrilöögi riski alandamiseks ärge jätke õhkvoodit vihma või niiskuse kätte.
6. Õhkvoodi pole mänguasi, laste järele tuleb valvata, et nad õhkvoodi/klapiga ei mängiks.
MÄRKUS. See õhkvoodi ei ole ette nähtud äriliseks kasutamiseks.
MÄRKUS. Esitatud joonised on vaid näitlikustamiseks. Need ei pruugi vastata konkreetsele tootele. Joonised ei ole mõõtkavas.
MÄRKUS Lugege juhend enne kasutamist täielikult läbi ja hoidke alles. Hoidke see voldik edasiseks juhindumiseks alles.
PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE
1. Pühkige määrdunud õhkvoodi pind puhta niiske lapiga õrnalt puhtaks. Ärge kasutage puhastamiseks tugevaid puhastusaineid. Kui õhkvoodi on kuivanud, voltige
see kokku ja pange hoiule.
2. Laske õhk enne hoiulepanekut välja. Hoidke jahedas ja kuivas kohas.
3. Kontrollige õhkvoodi vigastuste suhtes üle iga hooaja alguses ja korrapäraste ajavahemike järel kasutamise ajal.
4. Ärge pange teravaid või raskeid esemeid õhkvoodi lähedusse või selle peale. Muidu võib see vigastada saada.
REMONTIMINE
Kui õhkvoodi pind on vigastatud, kasutage komplektis olevat remondilappi.
1. Laske õhk õhkvoodist välja.
2. Puhastage ja kuivatage vigastatud koht.
3. Pange remondilapp vigastatud kohale ja suruge õhumullid selle alt välja.
Märkus. Ärge kasutage muud vedelat liimi ega kleepkangast kui need, mis on komplektis.
JÄÄTMEKÄITLUS
Läbikriipsutatud prügikasti kujutise tähendus on järgmine.
Ärge utiliseerige elektrilisi seadmeid koos sorteerimata tavaprügiga, vaid viige need kogumiskohtadesse.
Küsige teavet jäätmete kogumiskohtade kohta kohalikust
omavalitsusest. Kui elektriseadmed on viidud loodusesse või prügimägedele, siis võivad ohtlikud ained sattuda pinnavette ja
sealt toiduahelasse, mis kahjustab teie tervist ja heaolu. Kui asendate vana seadme uuega, siis on müüja seadusega
kohustatud vana seadme utiliseerimiseks tagasi võtma vähemalt tasuta.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/爱沙尼亚
õhkvoodi sisseehitatud AC-pumbaga
25

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624