Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch Seite 23

Vorschau ausblenden

Werbung

Надуваемо легло AlwayzAire
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ДВОЙНА ФУНКЦИЯ: НАДУВАНЕ & ИЗПУСКАНЕ
Максимално натоварване: 67622:150kg/330lbs; 67624:300kg/661lbs.
Номинални стойности: 220-240V~, 50/60Hz, 93W
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Ако кабелът на захранване е повреден, то той трябва да бъде заменен от производителя,
неговия обслужващ агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне евентуална
опасност.
2. Времето на действие на мотора не трябва да превишава 5 минути. Операторът трябва да
позволи на двигателя да се охлади в продължение на 5 минути между отделните употреби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
3.
ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако те са под
наблюдение или са били инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и осъзнават
опасностите, които могат да възникнат. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и
поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор. (За пазара на ЕС)
Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни
или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако те не са наблюдавани или
инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва
да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с този уред. (За пазара извън ЕС)
4. ВНИМАНИЕ: Съществуват рискове, когато използвате артикула на открито и/или във
вода. Съхранявайте далеч от огън.
5. ЗАБЕЛЕЖКА: За да се избегне рискът токов удар, не излагайте на вода или дъжд.
6. Надуваемото легло не е играчка, децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се
гарантира, че те не си играят с надуваемото легло/клапана.
ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът не е предвиден за употреба с търговска цел.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изображенията са единствено с илюстративна цел. Възможно е те да не отразяват действителния продукт. Не
са в мащабна скала.
ЗАБЕЛЕЖКА: Прочетете изцяло инструкциите и запазете тези инструкции. Запазете тази брошура за бъдещи справки
ПОЧИСТВАНЕ & СЪХРАНЕНИЕ:
1. Ако продуктът се замърси, използвайте чиста, влажна кърпа и избършете внимателно повърхността на надуваемото легло. Не използвайте агресивни
препарати за почистване. Сгънете и сложете на съхранение продукта след като се изсуши.
2. Преди да сложите на съхранение продукта, изпуснете изцяло въздуха. Съхранявайте на хладно и сухо място.
3. Проверете продукта за повреди, в началото на всеки сезон и на редовни интервали при експлоатация.
4. Не поставяйте остри или тежки предмети в близост или върху дюшека. Това ще доведе до повреда или спукване.
РЕМОНТИРАНЕ
Ако повърхността на надуваемото легло е повредена, използвайте предоставената лепенка за ремонт.
1. Напълно изпуснете въздуха от надуваемото легло.
2. Почистете и подсушете повредената зона.
3. Поставете лепенката за ремонт и изгладете всички въздушни мехурчета.
Забележка: Никога не използвайте друго течно лепило или залепваща тъкан, а само лепенката ремонт, включена в комплекта.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
Значение на зачеркнат контейнер за отпадъци:
Не изхвърляйте електрическите уреди като битови отпадъци, прилагайте разделно събиране.
Свържете се с местните власти за информация относно наличните системи за събиране на отпадъците. Ако електроуреди се изхвърлят в депа или сметища,
опасни вещества могат да изтекат в подпочвените води и да достигнат до хранителната верига, увреждайки здравето и доброто физическо състояние. Когато заменяте
електрически компонент с нов, търговецът на дребно е задължен по закон да приеме обратно стария уред за унищожаване безплатно.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/保加利亚
с вградена ел. помпа
TM
Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и хора с
23

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624