Herunterladen  Diese Seite drucken

Čištění A Skladování - Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

Nafukovací lůžko AlwayzAire
pumpou na střídavý proud
PŘÍRUČKA PRO MAJITELE
DUÁLNÍ FUNKCE: NAFUKOVÁNÍ A VYPOUŠTĚNÍ
Max. zatížení: 67622: 150kg; 67624: 300 kg.
Napájení a výkon: 220–240 V~, 50/60 Hz, 93 W
VAROVÁNÍ:
1. V případě poškození napájecího kabelu je nutné, aby jej vyměnil výrobce,
jeho servisní organizace nebo podobně kvalifikovaná osoba.
2. Doba chodu motoru nesmí překročit 5 minut. Poté je nutno nechat motor 5
minut chladnout.
VAROVÁNÍ: -
3.
Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a
znalostí, smí zařízení používat pouze pod dohledem nebo podle pokynů
osoby, která může zaručit bezpečné použití a zná související rizika.
Nenechávejte děti, aby si se zařízením hrály. Čištění a uživatelem
zajišťovanou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. (Pro trh EU)
Tento produkt není určen k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, s výjimkou případů, že
jsou pod dozorem nebo byly informovány o používání produktu osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si s tímto
přístrojem nehrály. (Pro trhy mimo EU)
4. POZOR: Při použití produktu ve venkovních prostorách a ve vodě hrozí
nebezpečí. Nepřibližujte se s otevřeným ohněm.
5. POZNÁMKA: V zájmu omezení rizika úrazu elektrickým proudem
nevystavujte vodě ani dešti.
6. Nafukovací lehátko není hračka. Na děti je třeba dohlížet, aby si s
lehátkem/ventilem nehrály.
POZNÁMKA: Tento produkt není určen ke komerčnímu využití.
POZNÁMKA: Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí se shodovat s vaším produktem. Není v měřítku.
POZNÁMKA: Pokyny si pozorně přečtěte a uložte. Uložte si tuto příručku pro pozdější potřebu.
ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:
1. Pokud se produkt znečistí, povrch nafukovacího lůžka jemně otřete vlhkým hadrem. Nepoužívejte silné čisticí prostředky. Po vyschnutí
můžete produkt sbalit a uložit.
2. Před uložením vypusťte z produktu veškerý vzduch. Skladujte v suchu a chladu.
3. Na začátku každé sezóny a poté v pravidelných intervalech kontrolujte produkt, zda není poškozen.
4. Nepřibližujte se k matraci s ostrými a těžkými předměty, nepokládejte je na matraci. Hrozí poškození a natržení.
OPRAVY
Pokud dojde k poškození povrchu lehátka, použijte dodanou záplatu.
1. Vypusťte z lehátka všechen vzduch.
2. Poškozené místo očistěte a osušte.
3. Přiložte záplatu a vyhlaďte všechny bubliny.
Poznámka: Nikdy nepoužívejte tekuté lepidlo nebo lepicí látku. Použijte pouze záplatu takovou, jaká byla s lehátkem dodána.
LIKVIDACE
Význam symbolu přeškrtnuté popelnice:
Použitá elektrická zařízení nepatří do běžného domovního odpadu, likvidujte je na k tomu určených sběrných místech. Informace o
provozovaných sběrných místech vám poskytnou místní úřady. Při likvidaci elektrických zařízení na skládkách hrozí únik
nebezpečných látek do spodních vod a jejich následné proniknutí do potravního řetězce, což může ohrozit vaše zdraví. Při obměně
zařízení je prodávající ze zákona povinen zdarma odebrat zpět staré zařízení a zajistit jeho likvidaci.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/捷
se zabudovanou
TM
11

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624