Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch Seite 7

Vorschau ausblenden

Werbung

AlwayzAire
TM
BRUGERVEJLEDNING
DOBBELTFUNKTION: INFLATION & DEFLATION
Maks. belastning: 67622:150kg, 67624:300kg.
Normeret strømforbrug: 220-240V~50/60Hz, 93W.
ADVARSEL:
1. Hvis lysnetledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes
serviceværksted eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå farer.
2. Motoren må ikke køre længere end 5 minutter. Operatøren skal lade motoren afkøle i 5 minutter
mellem hver kørsel.
ADVARSEL -
3.
Dette udstyr kan anvendes af børn på 8 år og derover samt personer med
nedsatte fysiske, bevægelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og
kendskab, hvis de bliver superviseret eller er instrueret i sikker brug af udstyret og forstår de
farer, der er involveret. Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og brugervedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden opsyn. (Til EU-markedet)
Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er
under opsyn eller har modtaget vejledning i anvendelsen af apparatet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
anordningen. (Til markeder uden for EU)
4. FORSIGTIG: Tag højde for farer, når du bruger produktet i det fri og/eller i vand. Holdes borte fra åben ild.
5. BEMÆRK: For at undgå risikoen for elektrisk stød skal enheden ikke udsættes for væske eller regn.
6. Luftmadrassen er ikke legetøj. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
luftmadrassen/ventilen.
BEMÆRK: Dette produkt er ikke beregnet til kommerciel brug.
BEMÆRK: Tegningerne er udelukkende til illustrationsbrug. De gengiver måske ikke det aktuelle produkt. Illustrationen er ikke måltro.
BEMÆRK: Læs instruktionerne grundigt og gem disse instruktioner. Opbevar hæftet til senere brug.
RENGØRING & OPBEVARING:
1. Hvis produktet bliver snavset, rengøres det med en fugtig klud. Aftør forsigtigt alle madrassens overflader. Anvend ikke stærke rengøringsmidler til
rengøringen. Fold produktet sammen, når det er tørt, og opbevar det.
2. Før produktet opbevares skal alt luft tømmes ud. Opbevares på et varmt, tørt sted.
3. Kontrollér produktet for beskadigelser i starten af sæsonen og med jævne intervaller, når det anvendes.
4. Placér ikke skarpe eller tunge ting i nærheden eller oven på madrassen. Dette vil kunne forårsage beskadigelse eller huller.
REPARATION
Hvis luftmadrassens overflade er beskadiget, anvendes den medfølgende reparationslap.
1. Tøm luftmadrassen helt for luft.
2. Rens og tør det beskadigede område.
3. Påsæt en reparationslap og udglat eventuelle luftblærer.
Bemærk: Brug aldrig andet flydende lim eller selvklæbende stof. Brug kun en reparationslap som den medfølgende.
BORTSKAFFELSE
Betydning af overkrydset skraldespand med hjul:
Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, benyt separate indsamlingsfaciliteter. Kontakt din
kommune for oplysninger vedrørende de indsamlingssystemer,
der er tilgængelige. Hvis elektriske anordninger bortskaffes på lossepladser eller i affaldsbunker, kan farlige stoffer synke ned i
grundvandet og komme ud i fødevarer, hvilket beskadiger dit helbred og velbefindende. Når ældre anordninger erstattes af nye,
er detailforhandleren forpligtet til at tage dine gamle anordninger retur til bortskaffelse uden betaling.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/丹
luftmadras med indbygget AC pumpe
7

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624