Herunterladen  Diese Seite drucken

Návod Na Použitie - Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

Nafukovacia matrac AlwayzAire
so zabudovanou pumpičkou AC
NÁVOD NA POUŽITIE
PODVOJNÁ FUNKCIA: NAFUKOVANIE A VYFUKOVANIE
Max zaťaženie 67622:150kg/330lbs; 67624:300kg/661lbs.
Napájanie: 220-240V~, 50/60Hz, 93W.
VÝSTRAHA:
1. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca či
podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo rizikám.
2. Motor by nemal bežať dlhšie ako 5 minút. Medzi použitiami by obsluha mala nechať motor 5
minút vychladnúť.
VÝSTRAHA
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými
3.
fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ
sú pod dozorom, či pokiaľ im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania
spotrebiča, a pokiaľ chápu súvisiace riziká. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a
používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru. (Pre trh EU)
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými či duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú
pod dozorom alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča osobou
zodpovednou za och bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa s
týmto spotrebičom nebudú hrať. (Pre trh iné ako EU)
4. POZOR: Existujú riziká spojené s používaním tohto predmetu na otvorenom priestranstve a/alebo vo vode. Udržujte
mimo dosah ohňa.
5. POZNÁMKA: Aby ste zabránili rizikám poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte ho pôsobeniu vody a ani dažďa.
6. Vzduchová matrac nie je hračka, deti by mali byť pod dohľadom, aby ste sa uistili, že sa nebudú hrať s matracou /
ventilom.
POZNÁMKA: Tento výrobok nie je určený na komerčné použitie.
POZNÁMKA: Nákresy slúžia iba na ilustráciu. Nejedná sa o skutočný výrobok. Nie sú v mierke.
UPOZORNENIE: Tieto pokyny si starostlivo prečítajte a odložte ich. Túto brožúrku si odložte pre budúce potreby.
ČISTENIE A SKLADOVANIE:
1. Pokiaľ sa výrobok zašpiní, použite navlhčenú handričku a jemne utrite povrch vzduchového matraca. Na čistenie nepoužívajte silné čistiace prostriedky. Zložte a
po usušení uložte.
2. Pred uložením výrobku vypusťte všetok vzduch. Skladujte na suchom a chladnom mieste.
3. Na začiatku každej sezóny a v pravidelných intervaloch pri používaní kontrolujte, či výrobok nie je poškodený.
4. Ne matrac ani do jej blízkosti nikdy nedávajte žiadne ostré ani ťažké predmety. V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie a trhliny.
OPRAVY:
V prípade poškodenia povrchu matrace použite záplatu na opravu.
1. Matrac úplne vyfúknite.
2. Poškodenú oblasť vyčistite a osušte.
3. Aplikujte záplatu na opravu a vyhlaďte všetky vzduchové bubliny.
Poznámka: Nikdy nepoužívajte iné tekuté lepidlá ani lepiace látky, používajte iba záplatu na opravu, ako je tá v balení.
LIKVIDÁCIA
Význam symbolu prečiarknutej smetnej nádoby:
Elektrické spotrebiče nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad, používajte zariadenia na zber triedeného odpadu.
Informácie o dostupných systémoch zberu vám poskytne miestny
alebo obecný úrad. Ak sa elektrické spotrebiče dostanú na skládky alebo smetiská, do podzemných vôd sa môžu dostať nebezpečné látky,
ktoré sa ďalej môžu dostať aj do potravinového reťazca a poškodiť ľudské zdravie. Pri výmene starých spotrebičov za nové má predajca
zákonnú povinnosť bezplatne prevziať od kupujúceho starý spotrebič na likvidáciu.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/斯洛伐克
TM
15

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624