Herunterladen Diese Seite drucken

Wat Te Doen In Noodgevallen; Overige Risico's - Parkside PAH 1700 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
˜ Wat te doen in noodgevallen
Maak u aan de hand van deze
gebruiksaanwijzingen vertrouwd met het gebruik
van dit product . Prent de veiligheidsaanwijzingen
in uw geheugen en neem ze onvoorwaardelijk in
acht . Dit helpt om risico's en gevaar te vermijden .
Zorg ervoor dat u bij het gebruiken van dit
¾
product altijd alert bent zodat u gevaren
vroegtijdig herkent en ernaar kunt handelen .
Snel ingrijpen kan ernstig letsel en materiële
schade voorkomen .
Schakel het product direct uit als het
¾
defect raakt en ontkoppel het van het
elektriciteitsnet . Laat het product daarna door
een gekwalificeerde vakman controleren en,
indien nodig, repareren voordat u het weer
in gebruik neemt .
˜ Overige risico's
Ook als u het product volgens de voorschriften
gebruikt, blijven er mogelijke risico's bestaan
op lichamelijk letsel en materiële schade . Als
gevolg van de bouwwijze en de uitvoering van dit
product kunnen zich onder andere de volgende
gevaren voordoen:
Schade aan de gezondheid door
¾
trillingsemissies in die gevallen waarin het
product langdurig wordt gebruikt, onjuist
wordt gehanteerd en onvoldoende wordt
onderhouden .
Lichamelijk letsel en materiële schade als
¾
gevolg van defect inzetgereedschap of een
plotselinge weerslag van een verborgen
object tijdens het gebruik .
Gevaar voor letsel en materiële schade
¾
veroorzaakt door rondvliegende
voorwerpen .
TIP
Dit product genereert tijdens het gebruik
u
een elektromagnetisch veld! Dit veld
kan onder bepaalde omstandigheden
actieve of passieve medische implantaten
beïnvloeden! Om het gevaar voor ernstig
of dodelijk letsel te verminderen, bevelen
wij personen met medische implantaten
aan om hun arts en de fabrikant van
het medische implantaat te raadplegen
alvorens het product te bedienen!
˜ Voor het eerste gebruik
˜ Accessoires
Voor veilig en voorschriftmatig gebruik van
dit product zijn onder andere de volgende
hulpstukken zoals bijvoorbeeld apparatuur en
inzetgereedschap nodig:
Beitel
¾
Een geschikte persoonlijke
¾
veiligheidsuitrusting
Hulpstukken en inzetgereedschap zijn
verkrijgbaar bij de vakhandel . Neem bij aankoop
altijd de technische eisen van dit product in acht
(zie "Technische gegevens") .
Als u niet zeker bent, vraag dan advies van
een gekwalificeerde vakman en laat u door uw
vakhandelaar voorlichten .
m
WAARSCHUWING!
Gebruik geen accessoires die niet
u
door Parkside worden aanbevolen .
Dit kan elektrische schokken of brand
veroorzaken .
NL/BE
55

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 340067_1910