Herunterladen Diese Seite drucken

Bezpečnostní Pokyny; Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje - Parkside PAH 1700 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
m
VAROVÁNÍ!
Noste ochranu sluchu!
UPOZORNĚNÍ
Uvedená celková hodnota vibrací a
u
uvedená hodnota emisí hluku byly
naměřeny pomocí standardizovaných
zkušebních metod, a mohou být použity k
porovnání jednoho elektrického nástroje
s jiným .
Uvedená celková hodnota vibrací a
u
uvedená hodnota emisí hluku mohou
být použity i pro předběžnému odhadu
zatížení .
m
VAROVÁNÍ!
Vibrace a hluk při skutečném použití
u
elektrických nástrojů se od uvedených
hodnot odchylují v závislosti na způsobu,
jakým je elektrický nástroj používán,
zejména typ zpracovávaného obrobku .
Snažte se udržet zatížení vibracemi a
hlukem tak nízké, jak je to jen možné .
Příklady opatření ke snížení zatížení
vibracemi je nošení rukavic při používání
nástroje a omezení doby práce . Přitom
se musí brát do úvahy všechny akce
provozního cyklu (například časy kde je
elektrický nástroj vypnut, a ty, u kterých je
sice zapnutý, ale běží bez zatížení) .
Bezpečnostní pokyny
˜ Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro elektrické
nástroje
m
VAROVÁNÍ!
Přečtěte si všechna bezpečnostní
u
upozornění a pokyny. Nedodržení
bezpečnostních upozornění a pokynů
může způsobit zranění elektrickým
proudem, požár a/nebo těžká zranění .
Uschovejte bezpečnostní pokyny a
návody pro budoucnost.
Termín používaný v bezpečnostních pokynech
„Elektrický nástroj" se vztahuje na elektrické
nástroje napájené ze sítě (síťovým kabelem) nebo
elektrické nástroje napájené akumulátorem (bez
síťového kabelu) .
Bezpečnost práce na pracovním místě
Udržujte pracovní prostor v čistotě
1)
a dobře osvětlený. Nepořádek nebo
neosvětlené pracovní prostory mohou vést k
úrazům .
2) Nepracujte s elektrickým
nástrojem ve výbušném prostředí,
v přítomnosti hořlavých kapalin,
plynů nebo prachu. Elektrické nástroje
jsou zdrojem jiskření, které může zapálit
prach nebo výpary .
3) Při práci s elektrickými nástroji
udržujte děti a osoby v bezpečné
vzdálenosti. Při rozptýlení můžete ztratit
kontrolu nad elektrickým nástrojem .
CZ
79

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 340067_1910