Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAH 1300 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

DEMOLITION HAMMER PAH 1300 B2
UDARNI ČEKIĆ
Prijevod originalnih uputa za uporabu
CIOCAN DEMOLATOR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 339398_1910
PNEUMATSKI ČEKIĆ
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
КЪРТАЧ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
ABBRUCHHAMMER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAH 1300 B2

 • Seite 1 DEMOLITION HAMMER PAH 1300 B2 UDARNI ČEKIĆ PNEUMATSKI ČEKIĆ Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu CIOCAN DEMOLATOR КЪРТАЧ Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ ABBRUCHHAMMER Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti ....... . . 10 │ PAH 1300 B2  ...
 • Seite 5: Uvod

  230 V ∼, 50 Hz dokumentaciju. (izmjenična struja) Namjenska uporaba Broj udara 3800 min Udarni čekić PAH 1300 B2 prikladan je za radove Snaga udara 15 Joule klesanja u betonu, kamenu i žbuci. Prihvat SDS MAX Svaki drugi način uporabe i svaka izmjena uređaja Razred zaštite...
 • Seite 6: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  žnje možete izgubiti kontrolu nad uređajem. (primjerice razdoblja u kojima je električni uređaji isključen, kao i razdoblja u kojima je uređaj uključen ali radi bez opterećenja). │ PAH 1300 B2    3 ■...
 • Seite 7: Električna Sigurnost

  široku odjeću, nakit ili kosu. g) Ako je moguće montirati usisivač i sustav za prihvat piljevine, uvjerite se da su priključeni i da se ispravno koriste. Uporaba usisivača može smanjiti ugroženost prašinom. │ ■ 4    PAH 1300 B2...
 • Seite 8: Korištenje I Rukovanje Električnim Alatom

  Električni alat, pribor i drugi alat koristite prema odgovarajućim uputama. Pritom u obzir uvijek uzmite i uvjete rada, kao i vrstu posla koji treba obaviti. Uporaba električnog alata u druge svrhe osim ovdje opisanih može uzrokovati opasne situacije. │ PAH 1300 B2    5 ■...
 • Seite 9: Montaža

  Isključivanje trenutnog pogona ♦ Pustite prekidač UKLJ/ISKLJ Uključivanje trajnog pogona ♦ Pritisnite prekidač UKLJ/ISKLJ i blokirajte ga pomoću tipke za blokiranje prekidača Isključivanje trajnog pogona ♦ Pritisnite prekidač UKLJ/ISKLJ i ponovno ga pustite. │ ■ 6    PAH 1300 B2...
 • Seite 10: Održavanje I Čišćenje

  (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave │ PAH 1300 B2    7 ■...
 • Seite 11: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  ■ komercijalne uporabe proizvoda ■ oštećenja ili izmjena proizvoda od strane kupca ■ zanemarivanja sigurnosnih uputa i propisa za održavanje, te pogrešnog upravljanja ■ oštećenja uzrokovanih elementarnim nepogo- dama │ ■ 8    PAH 1300 B2...
 • Seite 12: Servis

  S ovim QR kodom, možete otići izrav- no na Lidl servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 123456. │ PAH 1300 B2    9 ■...
 • Seite 13: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaka tipa stroja: Udarni čekić PAH 1300 B2 Godina proizvodnje: 01 - 2020 Serijski broj: IAN 339398_1910 Bochum, 17.01.2020. Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda.
 • Seite 14 Prevod originalne Izjave o usaglašenosti ....... . 19 │ PAH 1300 B2  ...
 • Seite 15: Uvod

  Nazivni napon 230 V ∼, 50 Hz (naizmenična struja) Namenska upotreba Broj vibracija 3800 min Pneumatski čekić PAH 1300 B2 namenjen je za Energija udara 15 džula štemovanje u betonu, kamenu i malteru. Držač SDS MAX Svaka druga upotreba ili promena uređaja važi kao nenamenska i krije znatne opasnosti od n Klasa zaštite...
 • Seite 16: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Držite decu i druga lica podalje tokom koriš- kojima je uključen, ali radi bez opterećenja). ćenja električnog alata. U slučaju odvraćanja pažnje možete da izgubite kontrolu nad uređajem. │ PAH 1300 B2    13 ■...
 • Seite 17: Električna Bezbednost

  Ako mogu da se montiraju uređaji za usisa- vanje ili sakupljanje prašine, uverite se da su priključeni i da se pravilno koriste. Usisavanje prašine može da smanji opasnosti od prašine. │ ■ 14    PAH 1300 B2...
 • Seite 18: Upotreba I Rukovanje Električnim Alatom

  Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. prema ovim uputstvima. Pritom uzmite u obzir radne uslove i delatnost koja se obavlja. Upotreba električnih alata za druge primene, osim navedenih, može da dovede do opasnih situacija. │ PAH 1300 B2    15 ■...
 • Seite 19: Montaža

  Uključivanje trajnog režima rada ♦ Pritisnite prekidač za uključivanje/ isključivanje i blokirajte ga u pritisnutom stanju prekidačem za aretiranje Isključivanje trajnog režima rada ♦ Pritisnite prekidač za uključivanje/ isključivanje i ponovo ga pustite. │ ■ 16    PAH 1300 B2...
 • Seite 20: Održavanje I Čišćenje

  20–22: Hartija i karton, 80–98: Kompozitni roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i materijal. nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom. O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi. │ PAH 1300 B2    17 ■...
 • Seite 21 Naziv proizvoda: Pneumatski čekić predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U Model: PAH 1300 B2 istom periodu davalac garancije, odnosno proda- vac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove IAN / Serijski broj: 339398_1910 bez naknade, u zakonskom roku.
 • Seite 22: Prevod Originalne Izjave O Usaglašenosti

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaka tipa mašine: Pneumatski čekić PAH 1300 B2 Godina proizvodnje: 01 - 2020. Serijski broj: IAN 315337 Bohum,17.01.2020. Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu daljeg razvoja proizvoda.
 • Seite 23 │ ■ 20    PAH 1300 B2...
 • Seite 24 Importator ............29 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ......30 │ PAH 1300 B2    21...
 • Seite 25: Introducere

  Număr de bătăi 3800 min Utilizarea conform destinaţiei Energie de batere 15 Joule Ciocan demolator PAH 1300 B2 este adecvat pen- Sistem de prindere SDS MAX tru lucrările de dăltuire în beton, piatră şi tencuială. Clasa de protecţie II / Orice altă...
 • Seite 26: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  (de exemplu distras, puteţi pierde controlul asupra aparatului. perioadele în care scula electrică a fost opri- tă şi perioadele în care, deşi a fost pornită, a funcţionat fără sarcină). │ PAH 1300 B2    23 ■...
 • Seite 27: Siguranţa Electrică

  Dacă pot fi montate dispozitive de aspirare şi de captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt conectate şi că sunt utilizate corect. Utilizarea unui dispozitiv de aspirare a prafului poate reduce expunerea la pericole provocate de praf. │ ■ 24    PAH 1300 B2...
 • Seite 28: Utilizarea Şi Manevrarea Sculei Electrice

  În acelaşi timp aveţi în vedere condiţiile de muncă şi activitatea pe care trebuie să o executaţi. Utilizarea sculelor electrice pentru alte aplicaţii decât cele prevăzute poate duce la situaţii periculoase. │ PAH 1300 B2    25 ■...
 • Seite 29: Montarea

  ♦ Apăsaţi comutatorul PORNIT/OPRIT şi fixaţi-l în poziţie apăsată cu ajutorul comutatorului de fixare Oprirea regimului continuu ♦ Apăsaţi comutatorul PORNIT/OPRIT şi apoi eliberaţi-l din nou. │ ■ 26    PAH 1300 B2...
 • Seite 30: Întreţinerea Şi Curăţarea

  (a) și cifre (b) cu următoarea semnificaţie: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite. Informaţii despre posibilităţile de elimi- nare a produsului scos din uz pot fi obţinute de la administraţia locală. │ PAH 1300 B2    27 ■...
 • Seite 31: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  ■ utilizarea comercială a produsului ■ deteriorarea sau modificarea produsului de către client ■ nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă și de întreţinere, erori de utilizare ■ daune cauzate de dezastre naturale │ ■ 28    PAH 1300 B2...
 • Seite 32: Service-Ul

  fi descărcate de pe www.lidl-service.com. Cu ajutorul acestui cod QR puteţi accesa direct pa- gina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteţi deschide instrucţiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 123456. │ PAH 1300 B2    29 ■...
 • Seite 33: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Denumirea tipului maşinii: Ciocan demolator PAH 1300 B2 Anul de fabricaţie: 01 - 2020 Număr de serie: IAN 339398_1910 Bochum, 17.01.2020 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 34 Вносител ............39 Превод на оригиналната декларация за съответствие ....41 │ PAH 1300 B2    31...
 • Seite 35: Въведение

  230 V ∼, 50 Hz (променлив ток) Употреба по предназначение Брой удари 3800 min Къртачът PAH 1300 B2 е подходящ за обработ- ване с длето на бетон, камък и замазка. Сила на удара 15 J Всяка друга употреба или промяна на уреда се...
 • Seite 36: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  вид всички части на работния цикъл (напр. е възможно да загубите контрол над уреда. периодите, през които електрическият инструмент е изключен, както и периодите, през които инструментът е включен, но работи без натоварване). │ PAH 1300 B2    33 ■...
 • Seite 37: Електрическа Безопасност

  е) Носете подходящо работно облекло. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косите, облеклото и ръкавиците си далече от движещи се части. Свободните дрехи, бижутата и дългите коси могат да бъдат захванати от движещи се части. │ ■ 34    PAH 1300 B2...
 • Seite 38: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  ществува опасност за функционирането на електрическия инструмент. Преди използ- ■ Носете прахозащитна маска. ване на уреда повредените части трябва да се ремонтират. Причина за много злопо- луки е лоша поддръжка на електрическите инструменти. │ PAH 1300 B2    35 ■...
 • Seite 39: Монтаж

  Включване на непрекъснат режим на работа ♦ Натиснете превключвателя за включване/ изключване и го фиксирайте в натиснато състояние посредством фиксиращия пре- включвател Изключване на непрекъснат режим на работа ♦ Натиснете превключвателя за включване/ изключване и го отпуснете отново. │ ■ 36    PAH 1300 B2...
 • Seite 40: Техническ О Обслужване И  Почистване

  20 – 22: хартия и картон, 80 – 98: композитни материали. Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излез- лия от употреба продукт можете да получите от вашата общинска или градска управа. │ PAH 1300 B2    37 ■...
 • Seite 41: Гаранция

  нормално изразходване на капацитета на акумулаторната батерия ■ професионална употреба на продукта ■ повреждане или промяна на продукта от клиента ■ неспазване на разпоредбите за безопасност и поддръжка, грешки при обслужването ■ повреди поради природни бедствия │ ■ 38    PAH 1300 B2...
 • Seite 42: Сервизно Обслужване

  експресен или друг специален товар – не се теля друг начин на обезщетяване, който не е приемат. свързан със значителни неудобства за него. Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди. │ PAH 1300 B2    39 ■...
 • Seite 43 за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена за- мяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. │ ■ 40    PAH 1300 B2...
 • Seite 44: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Типово обозначение на машината: Къртач PAH 1300 B2 Година на производство: 01 - 2020 Сериен номер: IAN 339398_1910 Бохум, 17.01.2020 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел усъвършенстване.
 • Seite 45 │ ■ 42    PAH 1300 B2...
 • Seite 46 Εισαγωγέας ............51 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ..... . . 52 GR │ CY │ PAH 1300 B2    43 ■...
 • Seite 47: Εισαγωγή

  Παραδοτέος εξοπλισμός ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ 1 Σκαπτικό δράπανο με καλέμι PAH 1300 B2 ΚΑΛΕΜΙ PAH 1300 B2 1 Πρόσθετη χειρολαβή (προεγκατεστημένη) Εισαγωγή 1 Επίπεδο καλέμι Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συ- 1 Λαξευτήρι σημειακής αιχμής σκευής. Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση ενός...
 • Seite 48: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  περίπτωση διάσπασης της προσοχής μπορεί χρόνοι, κατά τους οποίους το ηλεκτρικό ερ- να χάσετε τον έλεγχο της συσκευής. γαλείο είναι απενεργοποιημένο, και χρόνοι, κατά τους οποίους είναι μεν ενεργοποιημένο, αλλά λειτουργεί χωρίς φορτίο). GR │ CY │ PAH 1300 B2    45 ■...
 • Seite 49: Ηλεκτρική Ασφάλεια

  κριά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια μακριά από κινούμενα τμήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν από κι- νούμενα τμήματα. │ GR │ CY ■ 46    PAH 1300 B2...
 • Seite 50: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  ατυχημάτων οφείλεται στην κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων. στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά. Τα προσεκτικά φροντισμένα εργαλεία κοπής με αιχμηρές ακμές κοπής κολλάνε λιγό- τερο και είναι ευκολότερα στο χειρισμό. GR │ CY │ PAH 1300 B2    47 ■...
 • Seite 51: Συναρμολόγηση

  ♦ Πιέστε το διακόπτη ON / OFF και ρυθμίστε τον σε πατημένη θέση με το διακόπτη ρύθμισης Απενεργοποίηση συνεχούς λειτουργίας ♦ Πιέστε το διακόπτη ON/OFF και αφήστε τον ξανά ελεύθερο. │ GR │ CY ■ 48    PAH 1300 B2...
 • Seite 52: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά. Για τις δυνατότητες απόρριψης του προ- ϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπη- ρεσία της κοινότητας ή της πόλης σας. GR │ CY │ PAH 1300 B2    49 ■...
 • Seite 53: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  σως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του ■ σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγρα- χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές φών ασφάλειας και συντήρησης, καθώς και χρεώνονται. σφαλμάτων χειρισμού ■ σε περίπτωση ζημιών λόγω φυσικών φαινομένων │ GR │ CY ■ 50    PAH 1300 B2...
 • Seite 54: Σέρβις

  βίντεο προϊόντων και λογισμικού. Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 123456 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. GR │ CY │ PAH 1300 B2    51 ■...
 • Seite 55: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Σκαπτικό δράπανο με καλέμι PAH 1300 B2 Έτος κατασκευής: 01 - 2020 Αύξων αριθμός: IAN 339398_1910 Bochum, 17.01.2020 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με...
 • Seite 56 Original-Konformitätserklärung ........62 DE │ AT │ CH │ PAH 1300 B2    53...
 • Seite 57: Einleitung

  Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an (Wechselstrom) Dritte mit aus. Schlagzahl 3800 min Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schlagenergie 15 Joule Der Abbruchhammer PAH 1300 B2 ist geeignet Aufnahme SDS MAX zum Meißeln in Beton, Gestein und Verputz. Schutzklasse II / Jede andere Verwendung oder Veränderung des (Doppelisolierung) Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß...
 • Seite 58: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren. zyklus zu berücksichtigen (beispielweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug ab- geschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft). DE │ AT │ CH │ PAH 1300 B2    55 ■...
 • Seite 59: Elektrische Sicherheit

  Teilen erfasst werden. g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzu- schließen und richtig zu verwenden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PAH 1300 B2...
 • Seite 60: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorge- sehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. DE │ AT │ CH │ PAH 1300 B2    57 ■...
 • Seite 61: Montage

  Spiel. ♦ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter stellen Sie ihn im gedrückten Zustand mit dem Feststellschalter fest. Dauerbetrieb ausschalten ♦ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter lassen Sie ihn wieder los. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PAH 1300 B2...
 • Seite 62: Wartung Und Reinigung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des aus- gedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PAH 1300 B2    59 ■...
 • Seite 63: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse │ DE │ AT │ CH ■ 60    PAH 1300 B2...
 • Seite 64: Service

  Produktvideos und Installationssoft- DEUTSCHLAND ware herunterladen. www.kompernass.com Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. DE │ AT │ CH │ PAH 1300 B2    61 ■...
 • Seite 65: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Abbruchhammer PAH 1300 B2 Herstellungsjahr: 01 – 2020 Seriennummer: IAN 339398_1910 Bochum, 17.01.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 66 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 02 / 2020 · Ident.-No.: PAH1300B2-012020-1 IAN 339398_1910...