Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAH 1700 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

DEMOLITION HAMMER PAH 1700 A1
PNEUMATSKI ČEKIĆ
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ABBRUCHHAMMER
Originalbetriebsanleitung
IAN 298641
КЪРТАЧ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAH 1700 A1

 • Seite 1 DEMOLITION HAMMER PAH 1700 A1 PNEUMATSKI ČEKIĆ КЪРТАЧ Prijevod originalnih uputa za uporabu Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ABBRUCHHAMMER Originalbetriebsanleitung IAN 298641...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PAH 1700 A1   1...
 • Seite 5: Uvod

  UDARNI ČEKIĆ PAH 1700 A1 Opseg isporuke Uvod 1 Udarni čekić PAH 1700 A1 Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja . Time 1 Dodatna ručka ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod . Upute 1 Plosnato dlijeto za uporabu dio su opreme ovog proizvoda . One 1 Šiljato dlijeto...
 • Seite 6: Simboli Korišteni Na Uređaju

  Nosite masku za zaštitu od prašine . ■ Nosite zaštitne naočale . ■ Nosite zaštitne rukavice . ■ Uzemljite prije uporabe . ■ Pozor! Prije prve uporabe uređaj napunite uljem! CAUTION! FILL WITH OIL BEFORE FIRST USE. PAH 1700 A1   3 ■...
 • Seite 7: Električna Sigurnost

  široku odjeću, nakit ili kosu . g) Ako je moguće montirati usisivač i sustav za prihvat piljevine, uvjerite se da su priključeni i da se ispravno koriste. Uporaba usisivača može smanjiti ugroženost prašinom . ■ 4  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 8: Korištenje I Rukovanje Električnim Alatom

  . 5 . Servis a) Popravak električnog alata prepustite isključi­ vo kvalificiranim stručnjacima i koristite samo originalne rezervne dijelove. Na taj način osiguravate trajnu sigurnost električnog alata . PAH 1700 A1   5 ■...
 • Seite 9: Podmazivanje

  Ako se u prozorčiću za provjeru ulja ne vidi ulje, Slika 2 dopunite ulje (SAE 20W—50) na način opisan u poglavlju „Dolijevanje ulja“ . ♦ Umetnite dlijeto s nazubljenjem u smjeru zapornog svornjaka . (vidi sliku 2) ■ 6  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 10: Vađenje Dlijeta

  . U svakom trenutku pazite da sigurno stojite i da čvrsto držite ručke tijekom rada . ► Provjerite da je uređaj isključen prije nego utikač utaknete u utičnicu! PAH 1700 A1   7 ■...
 • Seite 11: Održavanje I Čišćenje

  će nepopravljiva oštećenja uređaja . Ako ste ustanovili da u prozorčiću za provjeru ulja nema ulja, morate dopuniti ulje: ♦ Uređaj s prozorčićem za provjeru ulja prema gore postavite na ravnu podlogu . ■ 8  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 12: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  . To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelo- ve . Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon ras- pakiranja . Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju . PAH 1700 A1   9 ■...
 • Seite 13: Servis

  BURGSTRASSE 21 adresu servisa . DE - 44867 BOCHUM NJEMAČKA Na stranici www .lidl-service .com možete www .kompernass .com preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver . ■ 10  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 14: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-11:2000 EN 50581:2012 Oznaka tipa stroja: Udarni čekić PAH 1700 A1 Godina proizvodnje: 02 - 2018 Serijski broj: IAN 298641 Bochum, 18 .01 .2018 . Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda .
 • Seite 15 ■ 12  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 16 Превод на оригиналната декларация за съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . 25 PAH 1700 A1  ...
 • Seite 17: Въведение

  КЪРТАЧ PAH 1700 A1 Окомплектовка на доставката Въведение 1 къртач PAH 1700 A1 Поздравяваме ви за покупката на вашия нов 1 допълнителна ръкохватка уред . Избрали сте висококачествен продукт . 1 плоско длето Ръководството за потребителя е част от този...
 • Seite 18: Символи, Използвани Върху Уреда

  Използваният в указанията за безопасност термин „електрически инструмент“ се отнася за работещи със захранване от мрежата елек- трически инструменти (със захранващ кабел) и за работещи с акумулаторни батерии електри- чески инструменти (без захранващ кабел) . PAH 1700 A1   │  15 ■...
 • Seite 19: Безопасност На Работното Място

  контролирате по-добре електрическия инструмент, използвайте само удължите­ инструмент в неочаквани ситуации . ли, които са разрешени за ползване на открито. Употребата на годни за работа на открито удължители намалява риска от токов удар . ■ 16  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 20: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  на деца. Не позволявайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези указания. Електрическите инструменти са опасни, ако се използват от лица без опит . PAH 1700 A1   │  17 ■...
 • Seite 21: Указания За Безопасност, Специфични За Къртачи

  тъчно (вж . фиг . 1) . ► Редовно проверявайте стабилното затягане на винтовете с вътрешен шестостен на уре- да . За целта използвайте съдържащите се в окомплектовката на доставката винтове с вътрешен шестостен Фиг. 1 ■ 18  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 22: Монтаж На Допълнителната Ръкохватка

  Издърпайте блокиращия палец и го оста- вете да се фиксира в позицията, в която не блокира захвата на инструмента Плоската страна на блокиращия палец трябва да сочи нагоре, за да отвори захвата на инструмента PAH 1700 A1   │  19 ■...
 • Seite 23: Сваляне На Длето

  „Проверка на нивото на маслото“) . Пускането в експлоатация без достатъчно масло води до непоправими повреди на уреда . ► Не използвайте уреда с твърде силен натиск . Това намалява ефективността и натоварва двигателя . ■ 20  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 24: Техническо Обслужване И Почистване

  „Проверка на нивото на маслото“) . Пускането в експлоатация без достатъчно масло води до непоправими повреди на уреда . Ако установите, че в наблюдателното прозорче за маслото не се вижда масло, трябва да допълните масло: PAH 1700 A1   │  21 ■...
 • Seite 25: Гаранция

  ремонтирани части . За евентуално наличните рекламация . повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането . Евентуалните ремонти след изтичане на гаран- ционния срок са срещу заплащане . ■ 22  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 26: Сервизно Обслужване

  свързан със значителни неудобства за него . Чл . 113 . (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъ- жен да я приведе в съответствие с договора за продажба . PAH 1700 A1   │  23 ■...
 • Seite 27 намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя . ■ 24  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 28: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-11:2000 EN 50581:2012 Типово обозначение на машината: Къртач PAH 1700 A1 Година на производство: 02 ­ 2018 Сериен номер: IAN 298641 Бохум, 18 .01 .2018 г . Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено...
 • Seite 29 ■ 26  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 30 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 PAH 1700 A1 DE │...
 • Seite 31: Einleitung

  ABBRUCHHAMMER Lieferumfang PAH 1700 A1 1 Abbruchhammer PAH 1700 A1 1 Zusatzhandgriff Einleitung 1 Flachmeißel Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Spitzmeißel Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Tragekoffer (mit Fahrrollen) Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist 1 Set Kohlebürsten...
 • Seite 32: Verwendete Symbole Auf Dem Gerät

  Benutzung des Elektrowerkzeugs ■ Staubschutzmaske tragen. fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren . ■ Schutzbrille tragen. ■ Schutzhandschuhe tragen. ■ Vor Benutzung erden. PAH 1700 A1 DE │ AT │ CH   │  29 ■...
 • Seite 33: Elektrische Sicherheit

  Medikamenten stehen. Ein Moment der werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk- angegebenen Leistungsbereich . zeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PAH 1700 A1...
 • Seite 34: Service

  Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge- mitgelieferten Fett ein . stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs ♦ Fetten Sie den betreffenden Meißelschaft erhalten bleibt . mit dem mitgelieferten Fett ein . PAH 1700 A1 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 35: Ölstand Überprüfen

  Spiel . ♦ Schwenken Sie den Zusatzhandgriff 360°um die Geräteachse und/oder nach vorne oder hinten in die gewünschte Position . ♦ Ziehen Sie die Rändelmutter wieder fest . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PAH 1700 A1...
 • Seite 36: Meißel Entnehmen

  Sie zu jederzeit auf einen sicheren Stand und einen festen Griff während des Betriebes . ► Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausge- schaltet ist, wenn Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken! PAH 1700 A1 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Seite 37: Wartung Und Reinigung

  ► Lassen Sie die Kohlebürsten durch den Her- ter) können Sie über unsere Service - Hotline steller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich bestellen . qualifizierte Person ersetzen . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PAH 1700 A1...
 • Seite 38: Entsorgung

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PAH 1700 A1 DE │ AT │ CH   │  35...
 • Seite 39: Service

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PAH 1700 A1...
 • Seite 40: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-11:2000 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Abbruchhammer PAH 1700 A1 Herstellungsjahr: 02 - 2018 Seriennummer: IAN 298641 Bochum, 18 .01 .2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 41 ■ 38  │   DE │ AT │ CH PAH 1700 A1...
 • Seite 42 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Актуалност на информацията Stand der Informationen: 01 / 2018 · Ident.-No.: PAH1700A1-012018-1 IAN 298641...