Herunterladen Diese Seite drucken

Konserwacja; Usuwanie Usterek - Parkside PAH 1700 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
˜ Usuwanie usterek
Problem
Możliwa
przyczyna
Uchwyt
Dłuto 12 
dłuta 11 nie
13 wypa-
blokuje się .
da .
Produkt nie
Brak
działa .
zasilania .
Zużyte
szczotki
węglowe
16 .
Wadliwy
silnik .
Niska wy-
Tępe dłuto
dajność .
12 13 .
Nadmierny
nacisk na
produkt .
Zbyt niska
liczba ude-
rzeń .
Zużyty
smar .
Rozwiązanie
Dłuto 12 wcisnąć
ponownie w uchwyt
dłuta 11 (patrz
„Wkładanie i wyj-
mowanie dłuta") .
Sprawdzić kabel
połączeniowy i
wtyczkę sieciową
5 . Zlecić naprawę
produktu wykwa-
lifikowanemu
specjaliście .
Zlecić wymianę
szczotek węglo-
wych 16 wy-
kwalifikowanemu
specjaliście .
Zlecić naprawę
produktu
wykwalifikowanemu
specjaliście .
Użyć nowego dłuta
12 .
Zastosuj odpowied-
ni nacisk .
Zwiększyć liczbę
uderzeń (patrz
akapit „Ustawianie
częstości uderzeń") .
Dodać smar 14
(patrz akapit

„Konserwacja") .

˜ Utylizacja
Opakowanie wykonane jest z materiałów
przyjaznych dla środowiska, które można
przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie
przetwarzania surowców wtórnych .
Przy segregowaniu odpadów prosimy
zwrócić uwagę na oznakowanie
materiałów opakowaniowych,
oznaczone są one skrótami (a)
i numerami (b) o następującym
znaczeniu: 1 – 7: Tworzywa sztuczne /
20 – 22: Papier i tektura / 80 – 98:
Materiały kompozytowe .
Produkt i materiał opakowania nadają
się do ponownego przetworzenia,
należy je zutylizować osobno w celu
lepszego przetworzenia odpadów .
Logo Triman jest ważne tylko dla
Francji .
Informacji na temat możliwości utylizacji
wyeksploatowanego produktu udziela
urząd gminy lub miasta .
Z uwagi na ochronę środowiska nie
wyrzucać urządzenia po zakończeniu
eksploatacji do odpadów domowych,
lecz prawidłowo zutylizować . Informacji
o punktach zbiorczych i ich godzinach
otwarcia udziela odpowiedni urząd .
PL
73

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 340067_1910