Herunterladen Diese Seite drucken

Viktige Sikkerhetsinstruksjoner - Bestway 61062 Anleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Følg alle instruksjonene for sikkerhet og bruk. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det forårsake kantring, at
båten eksploderer, og føre til drukning.
1. Ikke overskrid maks anbefalt antall personer. Uavhengig av antall personer om bord, må totalvekten av personer
og utstyr aldri overstige den maks anbefalt last. Bruk alltid setene/sitteplassene i båten.
2. Når båten belastes, må maks anbefalt last aldri overskrides: Fyll alltid båten forsiktig og fordel lasten
hensiktsmessig for å opprettholde utformingen (omtrentlig nivå). Unngå å plassere tung last høyt oppe.
MERK: Maks anbefalt last inkluderer vekten av alle personer om bord, alt tilbehør og personlige eiendeler, utstyr
som ikke følger med båten og væsker (vann, drivstoff, osv.).
3. Ved bruk av båten, må livreddende utstyr som redningsvester og bøyer sjekkes før bruk, og alltid være
tilgjengelig/brukes.
4. Før hver bruk må alle delene på båten sjekkes, herunder luftkamre, tau, årer og luftventiler, for å sikre at alt er i
god stand og godt sikret. Eventuelle skader må repareres umiddelbart.
5. Bøtter, ausekar og luftpumper skal alltid være tilgjengelig i tilfelle luftlekkasje eller hvis båten tar inn vann.
6. Når båten er i bevegelse, må alle passasjerer forbli sittende for å unngå at båten kantrer. Hold båten balansert.
Ujevn fordeling av personer eller last i båten kan føre til at båten kantrer, og dermed til drukning.
7. Bruk båten nær land og vær oppmerksom på værforhold som vind, tidevann og bølger. VÆR OPPMERKSOM
PÅ VIND- OG STRØMFORHOLD.
8. Dersom et kammer punkteres når båten er i vannet, kan det være nødvendig å blåse det andre luftkammeret
helt opp for å hindre at båten synker.
9. Vær forsiktig når båten går legges til land. Skarpe og grove objekter som steiner, mur, skjell, glass, etc. kan
punktere båten. For å unngå skader må båten ikke trekkes over ujevn grunn.
10. Ved valg av påhengsmotor, se de tekniske spesifikasjonene i denne bruksanvisningen for se hvor mange
hestekrefter som er egnet.
11. For elektriske motorer med batteri, gjøres det oppmerksom på at batterisyren kan være etsende, noe som kan
føre til skade på både hud og båt.
12. For motorer som bruker drivstoff som gass, olje, bensin, må drivstoffet holdes unna åpen flamme da det er
brannfarlig. Vask båten umiddelbart hvis det søles drivstoff på den. Vær oppmerksom på de potensielle
skadevirkningene av væsker som batterisyre, olje og bensin. Væskene kan skade båten.
13. Blås opp båten ifølge de nummererte luftkamrene og angitt trykk på båten, ellers kan det føre til overtrykk og
eksplosjon. Overskridelse opplysningene på kapasitetsmerkingen kan føre til skader, kantring og således
drukning.
14. Ved bruk av sleperingene for å slepe båten, gå i sakte fart for å unngå at det oppstår skader.
15. Brukeren må kjenne til hvordan en båt brukes. Sjekk i ditt lokale område for informasjon og/eller opplæring etter
behov. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser og farer knyttet til båtliv og/eller andre vannaktiviteter.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Klargjøring av båten
BRUK ALDRI HØYTRYKKSLUFT FOR Å BLÅSE OPP BÅTEN. DETTE KAN FØRE TIL SKADE PÅ PRODUKTET
OG SÅLEDES UGYLDIGGJØRE GARANTIEN
• Bås opp luftkamrene med en HÅNDPUMPE.
Det følger en pumpeskala med båten. Blås opp båten frem til den påtrykte skalaen har nådd samme nivå som den
medfølgende pumpeskalaen (se tabell og figurer)
Merk: For lite eller for høyt trykk vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. Det beste er å sjekke trykket før hver bruk av båten.
Hvis du bruker en annen trykkmåler, må trykket i båten ikke være høyere enn det som er angitt på merkingen.
• Stå aldri på eller legg objekter på båten under oppblåsing.
• Blås opp bunnkammeret og tilbehør som seter til det føles hardt å ta på, men IKKE for hardt.
S-S-005963/21x28.5cm(#61062; #61078; #61099; #61100) JS-YF-2016-B-17197/挪
Advarsel
Produktets
Artikkel
Størrelse uten luft
oppblåste størrelse
61078 / 61099
1.55m x 93cm (61'' x 37'')
61062 / 61100
1.88m x 98cm (6'2'' x 39'')
Årer
1. #61062, #61078
Merk: Når årer ikke er i bruk, lås dem i årefestene for å unngå skade.
MERK: Alle tegninger er kun illustrerende. Det reflekterer ikke nødvendigvis det faktiske produktet.
Oppbevaring
1. Fjern årene fra årefestene.
Merk: Ta vare på alt av tilbehør for fremtidig bruk.
2. Rengjøre båten forsiktig med en mild blanding av såpe og rent vann.
Merk: Ikke bruk aceton, syre, eller alkaliske løsninger.
3. Bruk en klut til å tørke av alle overflater.
Merk: Ikke tørk båten i direkte sollys. Bruk heller ikke utstyr som elektrisk vifte til å tørke båten. Dette vil forårsake
skade og forkorte båtens levetid.
4. Tøm luften ut av luftkamrene. Tøm luften ut av alle kamrene samtidig, slik at lufttrykket faller jevnt. Dette vil hindre
skader på båtens indre strukturer. Tøm deretter luften ut fra bunnen.
5. Brett båten sammen forfra og bakover for å fjerne gjenværende luft. Du kan også bruke en pumpe til å tømme ut
gjenværende luft.
Reparasjoner
1. Hvis det har oppstått punktering, reparer den i henhold til instruksjonene på lappesettet.
2. Hvis hullet er for stort til å repareres med medfølgende lapp, så gå til innkjøp av et reparasjonssett fra Bestway
eller lever inn båten til noen som kan reparere den.
Registrering (Kun for kunder i USA/Canada)
Hvis du har behov for å registrere båten din, vennligst hold båtens Hull Identification Number og modellnavn klart og
gå til www.bestwaycorp.com/support for å få ditt Opprinnelsessertifikat, eller du kan sende en e-post til
service@bestwaycorp.us for å få Opprinnelsessertifikatet.
OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN PÅ ET SIKKERT STED, OG GI DEN TIL DEN NYE EIEREN HVIS DU
SELGER BÅTEN.
20
Oppblåst størrelse
Oppblåst størrelse
Kammer 2
Kammer 3
10cm
5.4 cm
11.3cm
5.4 cm
10cm
11cm

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 61062

Diese Anleitung auch für:

610786109961100