Údržba A Skladování - Bestway 62101 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
pumpa nepoužívá po dobu delší 12 měsíců, baterie se vybije. Baterie se musí
dobít každých 6 měsíců.
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
1. Všechny povrchy jemně otřete suchým hadrem.
2. Uložte na chladné, suché místo, mimo dosah dětí.
LIKVIDACE
Význam symbolu přeškrtnuté popelnice:
Použitá elektrická zařízení nepatří do běžného domovního odpadu,
likvidujte je na k tomu určených sběrných místech. Informace o
provozovaných sběrných místech vám poskytnou místní úřady. Při
likvidaci elektrických zařízení na skládkách hrozí únik nebezpečných
látek do spodních vod a jejich následné proniknutí do potravního řetězce, což
může ohrozit vaše zdraví. Při obměně zařízení je prodávající ze zákona
povinen zdarma odebrat zpět staré zařízení a zajistit jeho likvidaci.
Advarsel
1. Apparatet må kun leveres ved ekstra lav spenning som
korresponderer med merkingen på apparatet.
2. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
personer med redusert fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper
hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller
instruksjoner angående bruken av apparatet på en
trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/捷/挪
BRUKSANVISNING
29

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis