Underhåll Och Förvaring - Bestway 62101 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
3. Pumpen ska förvaras på en svalt och torr plats vid -20-45° C temperatur. Om
pumpen inte används under mer än 12 månader, kommer batteriet att laddas ur.
Batteriet måste laddas var 6:e månad.
UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
1. Använd en torr trasa för att försiktigt rengöra alla ytorna.
2. Förvara på en sval, torr plats utom räckhåll för barn.
AVYTTRING
Förklaring av den överkorsade soptunnan med hjul:
Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga hushållssopor, utan
använd anläggningar för källsortering. Kontakta dina lokala myndigheter för
information om de insamlingssystem som finns tillgängliga. Om du kastar bort
elektriska apparater på soptimmar eller depåer, kan farliga ämnen läcka ned i
grundvattnet och komma in i livsmedelskedjan, vilket kan skada din hälsa och
välbefinnande. När du ersätter gamla apparater med nya, är återförsäljaren skyldig att ta
emot din gamla apparat för bortskaffning gratis.
Varoitus
1. Laitetta saa käyttää vain turvallisella erittäin alhaisella
jännitteellä, joka vastaa laitteeseen merkittyjä tietoja.
2. Tätä laitetta saa käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset
kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemus ja
taidot, mikäli heitä on neuvottu ja ohjeistettu laitteen
käyttöön turvallisella tavalla ja he ymmärtävät siihen
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/瑞/芬
KÄYTTÖOHJEET
34

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis