Údržba A Skladovanie; Instrukcja Obsługi - Bestway 62101 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE
1. Na čistenie všetkých povrchov použite suchú handričku.
2. Uložte na chladné, suché miesto, mimo dosah detí.
LIKVIDÁCIA
Význam symbolu prečiarknutej smetnej nádoby:
Elektrické spotrebiče nevyhadzujte ako netriedený komunálny
odpad, používajte zariadenia na zber triedeného odpadu.
Informácie o dostupných systémoch zberu vám poskytne miestny
alebo obecný úrad. Ak sa elektrické spotrebiče dostanú na skládky alebo
smetiská, do podzemných vôd sa môžu dostať nebezpečné látky, ktoré sa
ďalej môžu dostať aj do potravinového reťazca a poškodiť ľudské zdravie.
Pri výmene starých spotrebičov za nové má predajca zákonnú povinnosť
bezplatne prevziať od kupujúceho starý spotrebič na likvidáciu.
Ostrzeżenie
1. Urządzenie musi być zasilane wyłącznie bardzo niskim
napięciem, odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci
od 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi
lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, tylko jeśli
zapewniony jest im nadzór lub instrukcje dotyczące
użytkowania sprzętu w sposób bezpieczny I rozumieją
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/斯洛伐克/波
INSTRUKCJA OBSŁUGI
39

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis