Bestway 62101 Bedienungsanleitung Seite 62

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Hoiatus
1. Toitena võib kasutada vaid madalpinget vastavalt
kompressori markeeringule.
2. Seadet tohib kasutada alates 8. eluaastast; need,
kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed
võimed ja kellel puuduvad kasutuskogemused ning
väljaõpe, tohivad seda kasutada siis, kui need on
kasutamise ajal ohutuse eest vastutava isiku
järelevalve või juhendamise all ja saavad aru pumba
kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi selle
seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet
ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
(Euroopa Liidu riikides)
Seadme kasutamine on keelatud nendel isikutel
(kaasa arvatud lapsed), kellel on piiratud füüsilised,
sensoorsed või vaimsed võimed ning kogemusteta ja
väljaõppeta isikutel, välja arvatud juhul kui nad on
kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutava isiku
järelevalve või juhendamise all. Laste järele tuleb
valvata, et nad seadmega ei mängiks. (Riigid
väljaspool Euroopa Liitu)
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/爱沙尼亚
KASUTUSJUHISED
62

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis