Инструкции За Експлоатация - Bestway 62101 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Предупреждение
1. Уредът трябва да бъде захранван само при безопасно
свръхниско напрежение, съответстващо на
маркировката на уреда.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8
години и хора с ограничени физически, сетивни или
умствени способности или без опит и познания, ако те
са под наблюдение или са били инструктирани за
използването на уреда по безопасен начин и осъзнават
опасностите, които могат да възникнат. Децата не
трябва да си играят с уреда. Почистването и
поддръжката от страна на потребителя не трябва да се
извършва от деца без надзор. (За пазара на ЕС)
Този уред не е предназначен за употреба от лица
(включително деца) с намалени физически, сетивни или
умствени способности или липса на опит и познания,
освен ако те не са наблюдавани или инструктирани
относно използването на уреда от лице, отговорно за
тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат
наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с
този уред. (За пазара извън ЕС)
S-S-006087/7.5x9.5cm/62101/欧规迷你USB气泵说明书/
JS-YF-2017-B-03131/保加利亚
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
57

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis