Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Makita AN911H Betriebsanleitung Seite 43

Baunagler
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AN911H:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Tag altid luftslangen ud af forbindelse og fjern samtlige
søm:
1. Når uovervåget.
2. Inden vedligeholdelse eller reparation udføres.
3. Inden fastklemning udbedres.
4. Inden maskinen flyttes til et nyt sted.
• Udfør rengøring og vedligeholdelse lige efter at arbej-
det er afsluttet. Sørg altid for, at maskinen er i tip-top
stand. Smør de bevægelige dele for at forhindre rust-
dannelse og minimere friktionsrelateret slitage. Tør al
støv bort fra delene.
• Der må ikke udføres ændringer på maskinen uden tilla-
delse fra Makita.
• Få et af Makita autoriseret servicenter til at udføre et
periodisk eftersyn af maskinen.
• For at opretholde SIKKERHEDEN og PÅLIDELIGHE-
DEN af produktet, bør vedligeholdelse og reparationer
altid udføres af et af Makita autoriseret servicecenter
med anvendelse af originale Makita-reservedele.
• Anvend udelukkende olie til trykluftsværktøj i denne
brugsvejledning.
• Tilslut aldrig maskinen til en trykluftsledning, hvor det
maksimalt tilladte tryk for maskinen ikke kan overstiges
med 10%. Sørg for, at det tryk, som leveres af tryklufts-
systemet, ikke overstiger det maksimalt tilladte tryk for
maskinen. Indstil først lufttrtykket til den laveste værdi
for det anbefalede, tilladte tryk.
• Forsøg ikke at holde afbryderkontakten eller kontakte-
lementet nede med tape eller ståltråd. Død eller alvolig
tilskadekomst kan blive resultatet.
• Kontroller altid kontaktelementet som anvist i denne
brugsvejledning. Søm kan blive utilsigtet idrevet, hvis
sikkerhedsmekanismen ikke fungerer korrekt.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
INSTALLATION
Valg af kompressor (Fig. 1)
Luftkompressoren skal være i overensstemmelse med
kravene i EN60335-2-34.
Vælg en kompressor, som leverer et fornødent tryk og til-
strækkelig luft til at en omkostningseffektiv anvendelse
sikres. Grafen viser forholdet mellem hyppigheden af
søm-idrivning, anvendt tryk og kompressorluft.
Hvis søm-idrivning for eksempel således finder sted med
en hastighed af cirka 50 gange i minuttet ved en kom-
pression på 1,77 MPa (17,7 bar), vil en kompressor med
en luftafgivelse på over 90 liter/minut være påkrævet.
Trykregulatorer skal anvendes til at begrænse maskinens
lufttryk, hvor forsyningslufttrykket overstiger maskinens
nominelle tryk. Forsømmelse af dette kan resultere i
alvorlig tilskadekomst af maskinoperatøren eller personer
i nærheden.
Valg af luftslange (Fig. 2)
Benyt en højtryksmodstandsdygtig luftslange.
Anvend en luftslange, som er så stor og kort som muligt,
for at sikre en uafbrudt og effektiv søm-idrivning.
FORSIGTIG:
• Lav luftafgivelse fra kompressoren eller en luftslange
med en mindre diameter i relation til hyppigheden af
søm-idrivning kan forårsage en mindskning i maski-
nens drivkapacitet.
Smøring
For at sikre maksimal ydelse, skal der monteres et luft-
sæt (smørenippel, regulator, luftfilter) så nær maskinen
som muligt. Juster smøreniplen, således at en enkelt
dråbe olie kommer ud for hver 30 søm. (Fig. 3)
Når luftsættet ikke anvendes, skal maskinen smøres med
olie til lufttryksværktøj ved at man kommer 2 (to) eller 3
(tre) dråber ind i lufttilslutningen. Dette bør gøres før og
efter brugen. For at en ordentlig smøring kan opnås, skal
maskinen affyres et par gange efter at den er forsynet
med olie til trykluftsværktøj. (Fig. 4)
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Tag altid slangen af, inden De justerer og kontrollerer
funktionen på maskinen.
Justering af sømningsdybden (Fig. 5 og 6)
FORSIGTIG:
• Tag
altid
slangen
sømningsdybden.
Hvis et søm drives for dybt i, skal justeringsenheden
drejes med uret. Hvis et søm drives for kort i, skal
justeringsenheden drejes mod uret.
Det justerbare område er 10 mm. (En fuld omdrejning
muliggør en justering på 0,8 mm).
Krog (Fig. 7)
FORSIGTIG:
• Tag altid slangen af, når De anbringer maskinen på
krogen.
• Hæng aldrig maskinen i et bælte livremmen eller lig-
nende. Dette kan resultere i utilsigtet, farlig affyring.
Krogen er bekvem til midlertidig ophængning af maski-
nen. Krogen kan monteres på begge sider af maskinen.
Når monteringspositionen ændres, skal skruen fjernes
med en skruetrækker. Monter krogen på en anden side
for montering og fastgør den derefter med skruen.
Benyt en spidsadapter (Fig. 8)
FORSIGTIG:
• Tag altid slangen af, inden De monterer eller fjerner
spidsadapteren.
Påmonter kontaktelementets spidsadapter, hvis De
ønsker at beskytte arbejdsstykkets overflade.
Benyt spidsadapteren, når der udføres sømning i
arbejdsstykker, som nemt ødelægges. For at montere
spidsadapteren på kontaktelementet, skal man trykke
den på kontaktelementet, så fremspringet på tre steder
inden i spidsadapteren passer ind i de tre huller i
kontaktelementet.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Tag altid luftslangen af, inden De sætter søm i sømpi-
stolen.
Isætning af sømholder
FORSIGTIG:
• Sørg for, at spolestøttepladen er sat til det korrekte trin
for brugte søm.
af,
inden
De
indstiller
43

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Makita AN911H

Inhaltsverzeichnis