Τεχνικα Χαρακτηριστικα - Makita AN911H Betriebsanleitung

Baunagler
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1
Εξαγωγή αέρος συµπιεστή
ανά λεπτ
2
Συχν τητα καρφώµατος
(φορές/λεπ)
3
Ρυθµιστής
4
Πολύ βαθύ
5
Ισ πεδο
6
Πολύ ρηχ
7
Γάντζος
8
Βίδα
9
Προεξοχή
10 Οπή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο
Πίεση αέρος
Μήκος καρφιού
Χωρητικ τητα καρφιών
Ελαχ. ∆ιάµετρος σωλήνα
∆ιαστάσεις (Μ x Π x Υ)
Βάρος καθαρ
• Λ γω του συνεχιζ µενου προγράµµατος έρευνας
και
ανάπτυξης,
οι
υπ κεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
• Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να
διαφέρουν απ χώρα σε χώρα.
Προοριζ µενη χρήση
Το εργαλείο προορίζεται για την προκαταρκτική
εσωτερική
εργασία
πατώµατος ή κοινών δοκών στέγης και πλαισίων
κατασκευής σπιτιών 2" x 4".
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
ΟΤΑΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.
• Για προσωπική ασφάλεια και κατάλληλη λειτουργία
και συντήρηση του εργαλείου, διαβάστε αυτ
εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιµοποιήσετε το
εργαλείο.
• Πάντοτε
φοράτε
προστατεύσετε τα µάτια σας απ
τραυµατισµ απ καρφιά.
46
Περιγραφή γενικής άποψης
11 Προσαρµογέας ρύγχους
12 Μοχλ ς συγκράτησης
13 Είσοδος
14 Ρύθµιση εφαρµογής
15 Πλάκα αλλαγής
16 Βέλος
17 Σιαγ να τροφοδοσίας
18 Κανάλι οδήγησης
19 Στοιχείο επαφής
20 Τεµάχιο εργασίας
21 Σκανδάλη
22 Μοχλ ς αλλαγής
Συρµάτινη συνεχ µενη ρολοταινία καρφιών 45 χιλ – 90 χιλ
Φύλλο συνεχ µενης ρολοταινίας καρφιών 45 χιλ – 65 χιλ
παρούσες
προδιαγραφές
πως
στερέωµα
ΑΥΤΟ
ΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ,
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ,
γυαλιά
ασφάλειας
σκ νη ή
1,28 – 2,26 MPa (12,8 – 22,6 bar)
Συρµάτινη συνεχ µενη ρολοταινία καρφιών
150 τεµ., 200 τεµ., 250 τεµ., 300 τεµ.
Φύλλο συνεχ µενης ρολοταινίας καρφιών 200 τεµ.
293 χιλ x 125 χιλ x 319 χιλ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Ο εργοδ της έχει την ευθύνη της επιβολής της
χρήσης του προστατευτικού εξοπλισµού για την
ασφάλεια µατιών των χειριστών του εργαλείου και
άλλων ατ µων στην άµεση περιοχή εργασίας.
• Μ νο για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
Πάντοτε
ασπίδα προσώπου για προστασία των µατιών σας
δοκών
απ
σκ νη ή τραυµατισµ
µατογυάλια ασφάλειας και η ασπίδα προσώπου
πρέπει να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις του AS/
NZS 1336.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Ο εργοδ της έχει την ευθύνη της επιβολής της
χρήσης του προστατευτικού εξοπλισµού για την
ασφάλεια µατιών των χειριστών του εργαλείου και
άλλων ατ µων στην άµεση περιοχή εργασίας.
ΠΟΥ
το
Ματογυάλια ασφάλειας
για
να
Ασπίδα προσώπου
23 Πάχος τεµαχίου εργασίας
24 10 χιλ ή µεγαλύτερο
25 Ατσάλινη πλάκα σχήµατος C
(πάχος 1,6 χιλ – 3,2 χιλ)
26 Μήκος καρφιού
27 Πάχος ξύλου
28 Εύρος σκυροδέµατος 10 – 15 χιλ
29 Καπάκι
30 Κρουν ς εκκένωσης
31 Φίλτρο αέρος
32 Λιπαντήρας
33 Έλαιο πεπιεσµένου αέρος
AN911H
5,0 χιλ
2,3 Χγρ
φοράτε
µατογυάλια
ασφάλειας
και
απ
καρφιά. Τα

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Makita AN911H

  Verwandte Anleitungen für Makita AN911H

Inhaltsverzeichnis