Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Makita AN911H Betriebsanleitung Seite 47

Baunagler
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AN911H:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Φοράτε
προστατευτικά
προστατεύσετε
τα
αξάτµισης καθώς και προστατευτικά κεφαλής.
Επίσης φοράτε ελαφρά αλλά χι χαλαρά ρούχα. Τα
µανίκια πρέπει να είναι κουµπωµένα ή ανεβασµένα
σε ρολ . ∆εν πρέπει να φοράτε γραβάτα.
• Είναι επικίνδυνο να εργάζεστε µε βιασύνη ή να
εξασκείτε δύναµη στο εργαλείο. Χειρίζεστε το
εργαλείο προσεκτικά. Μην λειτουργείτε
είστε κάτω απ
την επήρεια οινοπνεύµατος,
φαρµάκων ή παροµοίων ουσιών.
• Γενικές Οδηγιές Χειρισµού Εργαλείου:
1. Πάντοτε θεωρείτε
καρφιά.
2. Μη στρέφετε το εργαλείο προς τον εαυτ σας
ή οποιονδήποτε άλλον είτε περιέχει καρφιά
είτε χι.
3. Μην ενεργοποιήτε το εργαλείο εκτ ς εάν το
εργαλείο είναι τοποθετηµένο σταθερά στο
τεµάχιο εργασίας.
4. Παίρνετε το εργαλείο στα σοβαρά κατά την
εκτέλεση εργασίας.
5. Μην αστειεύστε µε το εργαλείο.
6. Μη κρατάτε ή µεταφέρετε το εργαλείο µε ένα
δάκτυλο στην σκανδάλη.
7. Μη γεµίζετε το εργαλείο µε καρφιά
κάποιο απ τα λειτουργικά του ελεγκτικά είναι
ενεργοποιηµένο.
8. Μη λειτουργείτε το εργαλείο µε οποιαδήποτε
πηγή ενέργειας εκτ ς εκείνη που καθορίζεται
στις οδηγίες ασφάλειας του εργαλείου.
• Ενα εργαλείο που δεν λειτουργεί σωστά δεν
πρέπει να χρησιµοποιείται.
• Μερικές φορές πετιούνται σπινθήρες κατά την
χρήση του εργαλείου. Μη χρησιµοποιείτε το
εργαλείο κοντά σε πτητικά, εύφλεκτα υλικά πως
βενζίνη, διαλύτες, µπογιά, γκάζι, συγκολλητικά,
κλπ., θα αναφλεχθούν και θα εκραγούν µε
αποτέλεσµα σοβαρ τραυµατισµ .
• Η περιοχή πρέπει να είναι επαρκώς φωτισµένη για
εξασφάλιση ασφαλούς εργασίας. Η περιοχή πρέπει
να είναι καθαρή και ελεύθερη απορριµάτων. Να
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να διατηρείτε καλ
στήριγµα ποδιών και ισορροπία.
• Μ νο οι εργαζ µενοι πρέπει να είναι στην περιοχή
εργασίας.
Τα
παιδιά
κρατιούνται µακρυά ανά πάσα στιγµή.
• Μπορεί να υπάρχουν τοπικοί κανονισµοί που
αφορούν στο θ ρυβο και στους οποίους πρέπει να
συµµορφων µαστε
θορύβου µέσα στα προδιαγραφ µενα
ειδικές περιπτώσεις, παραπετάσµατα πρέπει να
χρησιµοποιούνται για περιορισµ του θορύβου.
• Μη παίζετε µε το στοιχείο επαφής: Αυτ εµποδίζει
την τυχαία εκφ ρτωση, γιαυτ πρέπει να βρίσκεται
πάντοτε στην θέση του και να µην αφαιρείται.
Είναι επίσης πολύ επικίνδυνο να στερεώνετε την
σκανδάλη στην θέση ΟΝ. Ποτέ µην επιχειρείτε να
στερεώνετε την σκανδάλη. Μη λειτουργείτε το
εργαλείο
εάν
λειτουργικών ελεγκτικών του εργαλείου είναι
άχρηστο, αποσυνδεδεµένο, αλλαγµένο, ή δεν
λειτουργεί κανονικά.
ακοής
για
αυτιά
σας
απ
τι το εργαλείο περιέχει
ιδιαίτερα
πρέπει
κρατώντας
την
οποιοδήποτε
τµήµα
να
• Λειτουργείτε το εργαλείο µέσα στα καθορισµένα
θ ρυβο
ρια πίεσης αέρος των 1,28 – 2,26 MPa (12,8 –
22,6 bar) για ασφάλεια και µακρύτερη ζωή του
εργαλείου. Μην υπερβαίνετε την συνιστώµενη
µεγ. πίεση λειτουργίας των 2,26 MPa (22,6 bar). Το
εργαλείο δεν πρέπει να συνδέεται σε µιά πηγή της
οποίας η πίεση πιθαν ν υπερβαίνει τα 3,39 MPa
(33,9 bar).
ταν
• Βεβαιώνεστε
σύστηµα πεπιεσµένου αέρα δεν υπερβαίνει την
µέγιστη
προώθησης καρφιών. Ρυθµίστε αρχικά την πίεση
αέρος στη χαµηλ τερη τιµή της συνιστώµενης
επιτρεπ µενης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ).
• Ποτέ µη χρησιµοποιείτε το εργαλείο µε οτιδήποτε
άλλο εκτ ς πεπιεσµένου αέρα. Εάν εµφιαλωµένο
αέριο
(διοξείδιο
υδρογ νο,
(υδρογ νο,
χρησιµοποιείται
εργαλείο αυτ , το εργαλείο θα εκραγεί και θα
προκαλέσει σοβαρ τραυµατισµ .
• Πάντοτε ελέγχετε το εργαλείο ως προς την γενική
του κατάσταση και χαλαρές βίδες, πριν απ
λειτουργία. Σφίγγετε πως απαιτείται.
ταν
• Βεβαιώνεστε
βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν απ
λειτουργία. Το εργαλείο δεν πρέπει να λειτουργεί
εάν τραβηχθεί µ νο η σκανδάλη ή εάν µ νο ο
βραχίονας επαφής πατηθεί πάνω στο ξύλο. Πρέπει
να λειτουργεί µ νο
εκτελούνται. ∆οκιµάστε για πιθανή εσφαλµένη
λειτουργία ενώ είναι άδειο απ
ωθητής βρίσκεται σε εντελώς τραβηγµένη θέση.
• Ελέγξτε τους τοίχους, ταβάνια, πατώµατα και τα
λοιπά προσεκτικά για να αποφύγετε πιθανή
ηλεκτροπληξία, διαρροή αερίου, εκρήξεις, κλπ.
προκαλούµενα
καλωδίων, αγωγών ή σωλήνων αερίων.
• Χρησιµοποιείτε µ νο καρφιά που καθορίζονται σ'
αυτ
το εγχειρίδιο. Η χρήση άλλων καρφιών
µπορεί
εργαλείου.
• Ποτέ
µην
καρφώνουν καρφιά σηµειωµένα µε την ένδειξη
να
«Μη χρησιµοποιήσετε σε σκαλωσιές, σκάλες» για
ειδικές εφαρµογές πως για παράδειγµα:
-
ταν αλλάζοντας µιά τοποθεσία εργασίας σε µιά
άλλη χρησιµοποιούνται σκαλωσιές, σκαλοπάτια,
στάθµη
σκάλες,
ρια. Σε
π.χ.µαδέρια σκεπών.
- κλείσιµο χαρτοκιβωτίων ή ξυλοκιβωτίων.
- εφαρµογή συστηµάτων ασφάλειας µεταφορών
π.χ. σε οχήµατα και βαγ νια.
• Μην επιτρέπετε στους µη εκπαιδευµένους να
χρησιµοποιούν το εργαλείο.
• Βεβαιώνεστε τι κανείς δεν είναι κοντά πριν απ
το κάρφωµα. Ποτέ µην επιχειρείτε να καρφώσετε
και απ µέσα και απ' έξω την ίδια στιγµή. Τα καρφιά
των
µπορεί να διαπεράσουν το µέσον και/ή να
εκτιναχθούν,
κίνδυνο.
τι η πίεση που παρέχεται απ
επιτρεπ µενη
πίεση
πίεσης
άνθρακος,
αέρας,
κλπ.)
ή
προπάνιο,
ασετυλίνη,
ως
πηγή
ενέργειας
τι
λα τα συστήµατα ασφάλειας
ταν και οι δύο δράσεις
απ
κτύπηµα
να
προκαλέσει
δυσλειτουργία
χρησιµοποιήσετε
ή
κατασκευές
παρουσιάζοντας
το
του
εργαλείου
(βλ.
ΤΕΧΝΙΚΑ
οξυγ νο,
άζωτο,
εύφλεκτο
αέριο
κλπ.)
για
το
την
την
καρφιά και ο
ηλεκτροφ ρων
του
εργαλεία
που
πως
σκάλες,
ένα
σοβαρ
47

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Makita AN911H

Inhaltsverzeichnis