Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway STEEL PRO Montage Seite 38

Vorschau ausblenden

Werbung

Att fylla poolen med vatten
SV
VARNING: Lämna inte poolen utan tillsyn då den är fylld
med vatten.
1. Fyll poolen tills vattenkapaciteten är 90%. FYLL den
INTE FÖR MYCKET eftersom det kan göra så att
poolen kollapsar. Vid häftiga regnfall kan du behöva
tömma ut lite vatten för att se till att nivån är korrekt.
2. När fyllningen av poolen avslutats, kontrollera att
vattnet inte samlas på någon av sidorna för att se till
att poolen är jämn.
VIKTIGT: Om poolen inte är jämn ska du tömma ut
vattnet och göra marken jämn genom att gräva ut den.
Försök aldrig flytta poolen om den innehåller vatten.
Annars kan allvarliga personskador eller materiella
skador uppstå.
VARNING: Din pool kan utstå ett stort tryck. Om din
pool har en utstånde sida eller en ojämn sida, är
poolen inte jämn. Sidorna kan explodera och vattnet
plötsligt tömmas ut vilket kan leda till personskador
och/eller materiella skador.
3. Kontrollera om det finns läckage vid ventilerna eller
sömmarna och kontrollera underlagsduken för att
upptäcka eventuella ymniga vattenförluster. Tillsätt
inga kemikalier innan du gjort detta.
OBSERVERA: I händelse av en läcka, lappa din pool
med hjälp av reparationslappen med
undervattensklister som tillhandahålls. Se avsnittet
med vanliga frågor för ytterligare information.
PLNĚNÍ BAZÉNU VODOU
CZ
UPOZORNĚNÍ: Během plnění bazénu vodou jej
nenechávejte bez dozoru.
1. Naplňte bazén až do 90 % úrovně vody.
NEPŘEPLŇUJTE, to by mohlo vést ke kolapsu
bazénu. V době vydatných dešťů může být potřeba
vodu upustit, aby byla zajištěna správná výše hladiny.
2. Po dokončení plnění bazénu zkontrolujte, zda se voda
nehromadí u strany bazénu a zda je tedy bazén
umístěn vodorovně.
DŮLEŽITÉ: Pokud bazén není vodorovný, vypusťte
vodu a vyrovnejte podloží ubráním zeminy. Nikdy se
nepokoušejte přesouvat bazén i s vodou, může dojít k
vážnému zranění nebo k poškození bazénu.
VAROVÁNÍ: V bazénu může být vysoký tlak. Pokud je
některá strana bazénu vyboulená nebo nesouměrná,
není bazén vodorovný. Boční strany, se mohou
roztrhnout a voda může náhle uniknout, což povede k
vážným zraněním a/nebo škodám na majetku.
3. Kontrolujte průsaky u ventilů nebo spojů, zkontrolujte
podložku na zem, zda není vidět viditelný úbytek vody.
Před touto kontrolou nepřidávejte chemikálie.
POZNÁMKA: V případě úniku vody opravte bazén
pomocí přiložené opravné přilnavé záplaty pro vnitřní
stranu bazénu. Další informace naleznete v seznamu
často kladených otázek.
NAPLNENIE BAZÉNA VODOU
SK
POZOR: Pri napĺňaní vodou nenechávajte bazén bez
dozoru.
1. Bazén naplňte do 90% kapacity, NENAPĹŇAJTE HO
PRÍLIŠ, pretože to môže spôsobiť jeho zrútenie. V
priebehu silného dažďa môže byť treba trochu vody
vypustiť, aby bola hladina správna.
2. Po skončení napúšťania bazéna skontrolujte, či sa
voda nehromadí na niektorej strane bazéna, aby ste
mali istotu, že je rovný.
DÔLEŽITÉ: Pokiaľ bazén nie je vyrovnaný, vypusťte
vodu a znovu upravte rovnosť podkladu odstránením
prebytočného materiálu. Bazén sa nikdy nepokúšajte
posúvať naplnený vodou, v opačnom prípade to môže
spôsobiť vážne telesné poranenia či poškodenia
bazénu.
VÝSTRAHA: Váš bazén môže vo vnútri dosahovať
pomerne vysokého tlaku. Pokiaľ má váš bazén
vypukliny alebo nerovné boky, potom nie je bazén
rovný a boky môžu prasknúť a uvoľniť tak všetku vodu
a spôsobiť vážne poranenia a/alebo škody na majetku.
3. Na ventiloch ši švoch skontrolujte netesnosti a dno
bazéna skontrolujte z hľadiska zjavných únikov vody.
Pred skončením takej kontroly nepridávajte žiadne
chemikálie.
POZNÁMKA: V prípade netesnosti zalepte váš bazén
s pomocou lepiacej záplaty na použitie pod vodou v
balení. Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole
Najčastejšie otázky.
RO
UMPLEREA PISCINEI CU APĂ
ATENŢIE: Nu lăsaţi piscina nesupravegheată în timpul
umplerii cu apă.
1. Umpleţi piscina cu apă până la capacitatea de 90%,
NU SUPRA-UMPLEŢI deoarece acest lucru ar putea
cauza prăbuşirea piscinei. Atunci când plouă
abundent, s-ar putea să fie nevoie să goliţi o parte din
apă să a fi siguri că nivelul este corect.
2. După umplerea piscinei, verificaţi ca apa să nu se
strângă în nicio parte, pentru a fi siguri că piscina este
nivelată.
IMPORTANT: În cazul în care piscina nu este nivelată,
drenaţi apa şi renivelaţi terenul săpând. Nu încercaţi
niciodată să mişcaţi piscina cu apă în ea, acest lucru
poate provoca rănire gravă sau avarierea piscinei.
AVERTISMENT: Piscina dvs. poate avea o foarte mare
presiune. În cazul în care piscina dvs. prezintă vreo
proeminenţă sau latură denivelată, atunci piscina nu
este nivelată, laturile pot exploda şi apa se poate
deversa brusc, cauzând răniri grave şi / sau daune
materiale.
3. Verificaţi dacă piscina prezintă scurgeri la robinete sau
îmbinări, verificaţi folia protectoare la sol pentru a
detecta orice pierderi de apă evidente. Nu adăugaţi
substanţe chimice înainte să faceţi acest lucru.
NOTĂ: În cazul unei scurgeri, reparați piscina folosind
peticul de reparații adeziv subacvatic furnizat.
Consultaţi FAQ pentru informaţii suplimentare.
38

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway STEEL PRO

Diese Anleitung auch für:

Steel pro maxPower steel