Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway STEEL PRO Montage Seite 15

Vorschau ausblenden

Werbung

Kontrolní seznam před instalací
CZ
• Bazén je nutné postavit na úplně rovném a hladkém
povrchu. Neinstalujte bazén, pokud je povrch nakloněný
nebo svažitý.
• Vybrané místo musí být schopno rovnoměrně nést
celou váhu naplněného bazénu, a to dlouhodobě, po
celou dobu jeho instalace, přitom musí být rovné a
předem zbavené všech předmětů a nečistot, včetně
kamenů a větviček.
• Bazén musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od
předmětů, které by děti mohly využít k lezení do
bazénu.
• Umístěte bazén do blízkosti odpovídajícího odtokového
systému, který zvládne odvádět vodu v případě
přetečení vody nebo jejího úniku z bazénu.
Doporučujeme vybrat místo vzdálené nejméně 6 m od
vašeho domu.
Nesprávné podmínky pro instalaci
bazénu:
• Na nerovném povrchu může dojít ke zhroucení
konstrukce bazénu a vážnému zranění osob nebo ke
škodám na majetku. V takovém případě také dojde ke
zneplatnění záruky a nebude vyhověno požadavkům na
záruční opravu.
• Pro vyrovnání povrchu základny nepoužívejte písek, v
případě potřeby vykopejte zeminu.
• Neumisťujte bazén přímo pod elektrické vedení ani pod
stromy. Ujistěte se, že pod místem instalace nevedou
inženýrské sítě, potrubí nebo kabely.
• Neumisťujte bazén na příjezdových cestách, terasách,
vyvýšených místech, štěrku nebo asfaltu. Zvolené místo
musí být dostatečně pevné, aby odolalo tlaku vody;
bláto, písek, měkká/volná půda nebo asfalt nejsou
vhodné.
• Trávník či jiná vegetace pod bazénem odumřou a
mohou způsobit zápach a sliz, proto doporučujeme z
povrchu, kam chcete bazén umístit, veškerou trávu
odstranit.
• Vyhněte se místům náchylným k výskytu agresivních
rostlin nebo plevele, které mohou prorůst podložkou
nebo vnitřní vložkou.
Před instalací:
Společnost Bestway nenese odpovědnost za škody
způsobené na bazénu špatným zacházením nebo
nedodržením těchto pokynů.
1. Rozložte si na zem všechny součásti a zkontrolujte, že
jejich počet odpovídá seznamu součástí. Pokud vám
nějaká součást chybí, bazén nesestavujte a obraťte se
na zákaznickou podporu společnosti Bestway.
2. Bazén rozložte a ujistěte se, že je správnou stranou
nahoře. Nechte jej na přímém slunci po dobu 1 hodiny
nebo déle, aby byl při sestavování pružnější.
3. Umístěte bazén do blízkosti odpovídajícího
odtokového systému, který zvládne odvést vodu v
případě přetečení bazénu, a zajistěte, aby byl vstup A
a výstup B bazénu správně umístěn pro připojení
filtračního čerpadla ke zdroji elektrické energie.
POZNÁMKY:
• K napájení čerpadla nepoužívejte prodlužovací kabely.
• Bazén netahejte po zemi, mohlo by dojít k jeho
poškození.
• U místní samosprávy si ověřte veškeré vyhlášky týkající
se oplocení, ohrazení, osvětlení a dalších
bezpečnostních požadavků. Zajistěte jejich
bezpodmínečné dodržení.
• Pokud je bazén vybaven filtračním čerpadlem,
postupujte podle pokynů v příručce tohoto čerpadla.
Schůdky musí odpovídat velikosti bazénu a smí být
použity pouze pro vstup a výstup z bazénu. Je zakázáno
překračovat povolené zatížení schůdků. Pravidelně
kontrolujte, zda jsou schůdky správně sestaveny.
Kontrolný zoznam pred inštaláciou
SK
• Bazén je treba postaviť na úplne rovnom a plochom
povrchu. Bazén neinštalujte, pokiaľ je povrch naklonený
alebo na svahu.
• Vybrané miesto musí byť schopné rovnomerne uniesť
príslušnú hmotnosť po celý čas inštalácie bazéna,
navyše musí byť miesto rovné a vyčistené od všetkých
nečistôt a predmetov, vrátane kameňov a vetvičiek.
• Bazén musí byť umiestnený mimo dosah akýchkoľvek
predmetov, ktoré by deti mohli použiť na lezenie do
bazéna.
• Bazén umiestnite do blízkosti vhodného odvodného
systému, ktorý zvládne pretekajúcu vodu či vypustenie
bazéna. Odporúčame vám vybrať miesto, ktoré je
vzdialené najmenej 6 metrov od vášho domova.
Nesprávne podmienky inštalácie
bazéna:
• Na nerovnom povrchu sa môže bazén zložiť a spôsobiť
tak vážne poranenia osôb a/alebo škody na osobnom
majetku a zneplatnenie záruky a zabránenie servisným
nárokom.
• Na rovnanie povrchu sa nesmie používať piesok, v
prípade potreby je treba prebytočnú zem odkopať.
• Priamo pod vedením vysokého napätia či stromami.
Skontrolujte, či miesto neobsahuje podzemné inštalácie,
vedenia ani káble akéhokoľvek druhu.
• Bazén nestavajte na cestách, plošinách, doskách, štrku
či asfalte. Vybrané miesto musí byť dostatočne pevné,
aby vydržalo tlak vody; bahno, piesok, mäkká/sypká
pôda či asfalt nie sú vhodné.
• Tráva a ostatná vegetácia pod bazénom odumrú a
môže to spôsobiť zápach či vytvorenie slizu. Preto
odporúčame z vybraného miesta pre bazén odstrániť
všetku trávu.
• Vyhnite sa oblastiam náchylným na výskyt agresívnych
rastlín a druhom trávy, ktoré by mohli prerásť cez
podložku na zem či vložku.
Predinštalácia:
Bestway nenesie zodpovednosť za poškodenia
spôsobené na bazéne v dôsledku chybného používania
či nedodržania týchto pokynov.
1. Rozložte všetky diely a skontrolujte, či máte správne
počty jednotlivých dielov podľa návodu. Pokiaľ niektoré
diely chýbajú, bazén nemontujte a o pomoc sa obráťte
na zákaznícky servis Bestway.
2. Bazén rozložte a skontrolujte, či je správnou stranou
hore, nechajte ho vystavený priamemu slnečnému
svetlu aspoň na 1 hodinu, aby bol bazén pri skladaní
pružnejší.
3. Bazén umiestnite do blízkosti vhodného vypúšťacieho
systému, ktorý zvládne pretekajúcu vodu a skontrolujte
správne nasmerovanie napúšťacieho A a vypúšťacieho
B otvoru, aby bolo možné filtračné čerpadlo pripojiť k
zdroju napájania.
POZNÁMKY:
• Na napájanie vášho čerpadla nepoužívajte predlžovacie
káble.
• Bazén neťahajte po zemi, mohol by sa poškodiť.
• Zoznámte sa s vyhláškami miestnej rady o oplotení,
bariérach, osvetlení a bezpečnostných požiadavkách a
dodržujte všetky zákony.
• Pokiaľ máte filtračné čerpadlo, pokyny nájdete v jeho
návode na použitie.
Rebrík musí súhlasiť s veľkosťou bazéna a je treba ho
používať iba na vstupovanie do bazéna a vychádzanie z
neho. Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť
rebríka. Pravidelne kontrolujte, či je rebrík správne
zostavený.
15

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway STEEL PRO

Diese Anleitung auch für:

Steel pro maxPower steel