Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway STEEL PRO Montage Seite 14

Vorschau ausblenden

Werbung

Lista di controllo dell'installazione
IT
• La piscina va posizionata su una superficie interamente
piana e orizzontale. Non installare la piscina su superfici
inclinate o in pendenza.
• Il luogo prescelto deve poter sostenere uniformemente il
peso della piscina riempita d'acqua, inoltre il sottofondo
deve essere piano e sgombro da oggetti e detriti (ad es.
sassi o rametti).
• La piscina va collocata distante da oggetti ai quali i
bambini potrebbero arrampicarsi.
• Posizionare la piscina vicino a un adeguato sistema di
scarico dell'acqua, per eventuali traboccamenti o per
svuotare la piscina. Si raccomanda di installare la
piscina a una distanza di almeno 6 m dall'abitazione.
Impostazioni di montaggio errate:
• Se collocata su fondo disomogeneo, la piscina potrebbe
collassare, causando gravi lesioni personali e/o danni a
beni e oggetti; in tali casi la garanzia e i servizi
post-vendita si riterranno nulli.
• Non va usata sabbia per livellare la superficie di
appoggio, ma va scavato il terreno circostante, se
necessario.
• Non posizionare la piscina sotto linee di alta tensione o
alberi. Assicurarsi che nel luogo prescelto non vi siano
tubi sotterranei, cavi o viadotti di qualsiasi tipo.
• Non installare la piscina su rampe di uscita delle auto,
banchine, piattaforme, fondi sassosi o superfici
asfaltate. Il sottofondo deve essere abbastanza
resistente da sostenere la pressione dell'acqua;
sottofondi fangosi, sabbiosi, cedevoli, troppo morbidi o
asfaltati non sono adatti.
• Erba o altra vegetazione sotto il prodotto può marcire
sviluppando cattivi odori; si consiglia pertanto di
rimuovere tutta l'erba dalla superficie prescelta.
• Evitare superfici inclini a sviluppare vegetazione
infestante che potrebbe infiltrarsi attraverso il fondale o
il liner.
Pre-installazione:
Bestway Inflatables non potrà essere ritenuta
responsabile dei danni causati alla piscina da un uso non
conforme o dal mancato rispetto delle istruzioni.
1. Disporre su un piano tutti i componenti e controllare se
corrispondono alle corrette quantità indicate nella lista.
In caso alcuni componenti risultino mancanti, non
installare la piscina, ma contattare il Servizio Clienti
Bestway.
2. Distendere la piscina con la vasca rivolta verso l'alto
ed esporla al sole per circa un'ora per renderla più
flessibile e facile da montare.
3. Collocare la piscina accanto a un impianto di scarico
adeguato (in caso di traboccamento) e accertarsi che
l'ingresso A e l'uscita B della piscina siano posizionati
correttamente per collegare il filtro a cartuccia a una
fonte di alimentazione.
NOTE:
• Non adoperare prolunghe elettriche per alimentare la
pompa.
• Non trascinare la piscina sul terreno poiché potrebbe
danneggiarsi.
• Verificare i regolamenti locali relativi alle barriere,
all'illuminazione, alle recinzioni e ai requisiti di sicurezza
e assicurasi di rispettare le leggi vigenti in materia.
• Se è presente una pompa filtrante, fare riferimento al
relativo manuale di istruzioni.
La scaletta deve essere adatta alla misura della piscina e
va utilizzata esclusivamente per entrare e uscire dalla
piscina. È proibito superare il carico massimo consentito
della scaletta. Controllare periodicamente che la scaletta
sia assemblata adeguatamente.
Checklista förmontering
SV
• Poolen måste installeras på en helt jämn och plan yta.
Installera inte poolen om ytan sluttar eller lutar.
• Den valda platsen måste kunna stödja vikten jämnt hela
tiden när poolen är fylld med vatten, platsen måste
också vara slät och objekt som skräp, stenar och kvistar
ska ha tagits bort innan installering.
• Det får inte finnas några föremål runt poolen som barn
kan klättra på för att ta sig in i poolen.
• Placera poolen nära ett lämpligt avloppssystem som tar
hand om överflödsvatten eller vid tömning av poolen. Vi
rekommenderar att välja en plats som ligger minst 6
meter från huset.
Olämpliga förhållanden för installering
av poolen:
• På ojämn mark kan poolen kollapsa och orsaka allvarlig
personskada och/eller skada på personlig egendom och
upphäva garantin samt förhindra eventuella
serviceanspråk.
• Sand bör inte användas för att skapa jämn grund, gräv
istället en grund i marken om det är nödvändigt.
• Poolen ska inte placeras direkt under strömledningar
eller träd. Var säker på att platsen inte innehåller
underjordiska rörledningar eller kablar av något slag.
• Installera inte poolen på uppfarter, däck, plattformar,
grus eller asfalt. Den valda platsen bör vara tillräckligt
fast för att stå emot vattentrycket. Lera, lös sand/jord
eller tjära är ej lämpliga.
• Gräs eller annan vegetation under poolen kommer att
dö och kan orsaka lukt och utveckla slem. Vi
rekommenderar därför att ta bort allt gräs från den
utvalda platsen.
• Undvik områden som är benägna för aggressiva växter
och ogräsarter som kan växa genom markduken eller
fodret.
Förmontering:
Bestway kommer inte att ansvara för skador som uppstått
på poolen vid inkorrekt behandling eller av att inte ha följt
instruktionerna.
1. Lägg ut alla delar och kontrollera att du har rätt antal
delar som finns listade i förteckningen. Montera inte
poolen om det fattas någon del utan kontakta
Bestways kundservice.
2. Lägg ut poolen och se till att rätt sida är upp, låt den
vara exponerad av direkt solljus under cirka 1 timme
så att den blir mer flexibel vid montering.
3. Placera poolen nära ett lämpligt avloppssystem för att
hantera överflödsvatten och se till poolens inlopp A och
utlopp B är rätt placerade för att tillåta din filterpump att
ansluta till en strömkälla.
ANVISNINGAR:
• Använd inte en förlängningssladd för att förse din pump
med ström.
• Dra inte poolen längs marken, detta kan skada poolen.
• Kontrollera med din lokala kommunfullmäktige om
gällande stadgar för stängsel, barriärer, belysning och
säkerhetskrav för att se till att du följer alla lagar.
• Om det ingår en filterpump, hänvisa till
bruksanvisningen om pumpar för ytterligare
instruktioner.
Stegen ska passa poolstorleken och ska endast
användas för att komma in och ut ur poolen. Det är
förbjudet att överstiga stegens tillåtna nyttolast.
Kontrollera regelbundet att stegen är korrekt monterad.
14

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway STEEL PRO

Diese Anleitung auch für:

Steel pro maxPower steel