Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway STEEL PRO Montage Seite 30

Vorschau ausblenden

Werbung

Údržba bazéna
Upozornenie: Pokiaľ nebudete dodržiavať pokyny pre údržbu
uvedené v tomto návode, môžete tak ohroziť vaše zdravie a
predovšetkým zdravie vašich detí. Ošetrenie vody bazéna je
kľúčové pre zabezpečenie bezpečnosti používateľov. Nesprávne
používanie chemikálií spôsobí poškodenie majetku a poranenia
osôb.
POZNÁMKA: Filtračné čerpadlo sa používa na cirkuláciu vody a
filtrovanie malých častíc. Aby voda vo vašom bazéne zostala
čistá a hygienická, musíte pridávať aj chemikálie.
1. Bazén neodporúčame napĺňať dažďovou vodou, vodou z vrtu
ani vodou z drenážnej studne: tieto vody zvyčajne obsahujú
znečisťujúce organické látky vrátane dusičnanov a fosfátov.
Bazén odporúčame plniť vodou z vodovodného rozvodu.
2. Váš bazén vždy udržiavajte čistý a používajte správne
chemikálie do bazéna. Iná ako sanitárna voda predstavuje
vážne zdravotné riziko. Na úpravu bazéna odporúčame
používať dezinfekčné, vločkovacie kyslé či zásadité
chemikálie.
Parametre
Priezračnosť vody
Farba vody
Zakalenie v FNU/NTU
Koncentrácia dusičnanov vyššia ako v prípade napúšťanej vody v mg/l
Organický uhlík celkom (TOC) v mg/l
Redukčný potenciál v porovnaní s Ag/AgCI 3,5 m KCl v mV
Hodnota pH
Voľný aktívny chlór (bez kyseliny trikyanovej) mg/l
Voľný chlór v kombinácii s kyselinou trikyanovou v mg/l
Kyselinou trikyanová mg/l
Celkový chlór v mg/l
POZOR: Čerpadlo nepoužívajte, pokiaľ sa používa bazén.
V priebehu sezóny používania bazény je treba filtračný systém zapnúť každý deň na dosť dlho, aby sa zabezpečilo aspoň jedno úplne
vymenenie objemu vody.
Oprava
Na ventiloch ši švoch skontrolujte netesnosti a dno bazéna skontrolujte z hľadiska zjavných únikov vody. Pred skončením takej
kontroly nepridávajte žiadne chemikálie.
POZNÁMKA: V prípade netesnosti zalepte váš bazén s pomocou lepiacej záplaty na použitie pod vodou v balení.
Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole Najčastejšie otázky.
Demontáž
1. Odskrutkujte kryt ventilu na vonkajšej strane bazéna proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho.
2. Adaptér pripojte k hadici a druhý koniec hadica umiestnite do oblasti, kam budete váš bazén vypúšťať. (Zoznámte sa s miestnymi
vyhláškami o vypúšťaní vody.)
3. V smere hodinových ručičiek naskrutkujte na vypúšťací ventil ovládacieho krúžku adaptéra hadice. Vypúšťací ventil sa otvorí a voda
začne automaticky vytekať. Vypúšťací ventil otvorte do maximálnej polohy.
POZOR: S pomocou ovládacieho krúžku môže voda vytekať kontrolovane.
4. Po dokončení vypúšťania, odskrutkujte ovládací krúžok a ventil zatvorte.
5. Odpojte hadicu.
6. Na vypúšťací ventil znovu naskrutkujte kryt.
7. Bazén nechajte vyschnúť na vzduchu.
POZOR: Vypustený bazén nenechávajte vonku.
Uskladnenie a zazimovanie
1. Z bazéna prosím demontujte všetky doplnky a náhradné diely a čisté a suché ich odložte.
2. Potom, keď bazén úplne vyschne, posypte ho telovým púdrom, aby ste zabránili zlepeniu jednotlivých častí. Potom bazén opatrne
zložte. Pokiaľ bazén nie je úplne suchý, môže to spôsobiť vznik pliesní a poškodenie vložky bazéna.
3. Podložku a doplnky uložte na suchom mieste s miernou teplotou od 5 ºC / 41 ºF do 38 ºC / 100 ºF.
4. V daždivom období je treba bazén a doplnky uložiť podľa hore uvedených pokynov.
5. Nevhodné vypustenie bazéna môže spôsobiť vážne poranenia osôb a/alebo poškodenie osobného majetku.
6. Mimo sezónu (v zimných mesiacoch) silno odporúčame bazén demontovať. Skladujte na chladnom, suchom mieste mimo dosah
detí.
3. PVC vložku pravidelne čistite s pomocou neabrazívnych kief
alebo bazénovým vysávačom.
4. Počas sezóny musí každý deň dostatočne dlho bežať filtračný
systém, aby vyčistil celý objem vody v bazéne.
5. Pravidelne kontrolujte filtračné vložky (či piesok v pieskovom
filtre) a znečistené vložky (či piesok) vymeňte.
6. Pravidelne kontrolujte skrutky, matky a všetky kovové diely, či
sa na nich neobjavuje korózia. V prípade potreby ich vymeňte.
7. Pokiaľ prší, skontrolujte, či hladina vody nedosahuje vyššie
ako je stanovená hranica. Pokiaľ hladina vody prekročí
stanovený limit, vypusťte prebytočnú vodu z bazéna po
stanovenú hladinu.
8. Čerpadlo nepoužívajte, pokiaľ sa používa bazén.
9. Pokiaľ bazén nepoužívate, zakryte ho.
10. Pri ošetrení vody v bazéne je hodnota pH veľmi dôležitá.
POZOR: Vypustený bazén nenechávajte vonku.
Dobrú kvalitu vody zabezpečujú nasledujúce parametre.
Hodnoty
dobrá viditeľnosť dna bazéna
nemala by byť vidieť žiadna farba
max. 1,5 (pokiaľ možno menej ako 0,5)
max. 20
max. 4,0
min. 650
6,8 až 7,6
0,3 až 1,5
1,0 až 3,0
max. 100
max. 0,5 (pokiaľ možno čo najbližšie 0,0 mg/l)
30

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway STEEL PRO

Diese Anleitung auch für:

Steel pro maxPower steel