Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway STEEL PRO Montage Seite 29

Vorschau ausblenden

Werbung

PRÍRUČKA
POUŽÍVATEĽA
Pozrite sa na kanál YouTube
spoločnosti Bestway
UPOZORNENIE
Starostlivo si prečítajte a dodržiavajte všetky informácie v tomto
návode pre používateľa ešte pred inštaláciou a používaním
bazéna. Tieto varovania, pokyny a bezpečnostné pokyny riešia
niektoré všeobecné riziká súvisiace s rekreáciou vo vode,
nezahŕňajú však všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých
prípadoch. Vždy dávajte pozor, používajte zdravý rozum a
správne posúdenie, pokiaľ sa venujete akejkoľvek aktivite vo
vode. Tieto informácie odložte pre budúce použitie.
Bezpečnosť neplavcov
- Celý čas sa vyžaduje sústavný, aktívny a pozorný dozor
dospelej osoby nad slabými plavcami a neplavcami
(nezabudnite, že pre deti do 5 rokov platí najvyššie riziko
utopenia).
- Poverte kompetentného dospelého dozorom vždy, pokiaľ sa
bazén používa.
- Slabí plavci a neplavci by mali používať pri využívaní bazéna
osobné ochranné pomôcky.
- Pokiaľ s bazén nepoužíva či je bez dozoru, odstráňte z bazéna
i jeho okolia všetky hračky, aby ste zabránili tomu, že by
priťahovali deti.
Bezpečnostné zariadenia
- Aby ste zabránili utopeniu detí, odporúča sa zabezpečiť prístup
k bazénu ochranným zariadením. Aby ste zabránili deťom, aby
liezli na napúšťací či vypúšťací ventil, odporúčame
nainštalovať bariéru (a v príslušných prípadoch zabezpečiť
všetky dvierka a okná), aby ste zabránili neoprávnenému
prístupu do bazéna.
- Bariéry, kryty bazénov, bazénové alarmy či podobné
bezpečnostné zariadenia sú užitočné pomôcky, nenahrádzajú
včas sústavný a kompetentný dozor dospelej osoby.
Bezpečnostné vybavenie
- V blízkosti bazéna odporúčame udržiavať záchranné
prostriedky (napr. plávacie koleso).
- V blízkosti bazéna udržujte fungujúci telefón a zoznam
núdzových telefónnych čísiel.
Bezpečné používanie bazéna
- Podporujte všetkých používateľov, najmä deti, aby sa naučili
plávať.
- Naučte sa základné postupy prvej pomoci (kardiopulmonárnu
resuscitáciu - KPR) a tieto znalosti si pravidelne obnovujte.
Môže to priniesť záchranu života v prípade stavu núdze.
- Používateľov bazéna vrátane detí poučte, čo majú v prípade
núdze robiť.
- Nikdy sa nepotápajte v plytkej vode. Mohlo by to spôsobiť
vážne poranenia či smrť.
- Bazén nepoužívajte, pokiaľ požívate alkohol či lieky, ktoré
môžu ohroziť vašu schopnosť bazén bezpečne používať.
- Pokiaľ sa používa kryt bazéna, odstráňte ho úplne z povrchu
vody, než do bazéna vstúpite.
- Používateľov bazéna chráňte pred chorobami z vody tým, že
budete vodu udržiavať ošetrenú a dodržiavaním správnej
hygieny. Prečítajte si postupy na úpravu vody v návode pre
používateľa.
- Chemikálie (napr. na ošetrenie vody, čistiace či dezinfekčné
prostriedky) udržujte mimo dosah detí.
- Použite značky uvedené nižšie. Značky je treba uviesť na
viditeľnom mieste do 2 metrov od bazéna.
DO PREDAJNE
OTÁZKY? PROBLÉMY?
CHÝBAJÚCE DIELY?
Často kladené otázky, návody, videá alebo
náhradné diely nájdete na
bestwaycorp.com/support
Deti vo vode udržujte pod dozorom. Zákaz potápania.
- Odstrániteľné schodíky je treba postaviť na vodorovný povrch.
- Bez ohľadu na materiál použitý na konštrukciu bazéna,
prístupné povrchy je treba pravidelne kontrolovať aby ste
zabránili poraneniam.
- Pravidelne kontrolujte skrutky a matky; odstráňte triesky či iné
ostré hrany, aby ste zabránili poraneniam.
POZOR: Vypustený bazén nenechávajte vonku. Prázdny
bazén sa môže deformovať a/alebo posunúť v dôsledku tepla.
- Pokiaľ máte filtračné čerpadlo, pokyny nájdete v jeho návode
na použitie.
UPOZORNENIE! Čerpadlo sa nesmie používať, pokiaľ sú v
bazéne osoby!
- Pokiaľ máte schodíky, pokyny nájdete v návode na použitie
schodíkov.
UPOZORNENIE! Používanie bazéna predpokladá dodržiavanie
bezpečnostných pokynov uvedených v návode na prevádzku a
údržbu. Aby sa zabránilo utopeniu či iným závažným
poraneniam, venujte mimoriadnu pozornosť možnosti
neočakávaného vstupu detí do 5 rokov do bazéna a zabazpečte
prístup k nemu. V priebehu kúpania majte tieto deti neustále pod
dozorom dospelej osoby.
Pozorne si prečítajte a odložte na neskoršie použitie.
2-3 osobám montáž zvyčajne trvá približne 20-30 minút bez
terénnych úprav a naplnenia.
VYBERTE SPRÁVNE MIESTO
POZNÁMKA: Bazén je treba postaviť na úplne rovnom a
plochom povrchu. Bazén neinštalujte, pokiaľ je povrch
naklonený alebo na svahu.
Správne podmienky inštalácie bazéna:
• Vybrané miesto musí byť schopné rovnomerne uniesť príslušnú
hmotnosť po celý čas inštalácie bazéna, navyše musí byť
miesto rovné a vyčistené od všetkých nečistôt a predmetov,
vrátane kameňov a vetvičiek.
• Bazén odporúčame umiestniť mimo dosah akýchkoľvek
predmetov, ktoré by deti mohli použiť na lezenie do bazéna.
POZNÁMKA: Bazén umiestnite do blízkosti vhodného
odvodného systému, ktorý zvládne pretekajúcu vodu či
vypustenie bazéna.
Nesprávne podmienky inštalácie bazéna:
• Na nerovnom povrchu sa môže bazén zložiť a spôsobiť tak
vážne poranenia osôb a/alebo škody na osobnom majetku a
zneplatnenie záruky a zabránenie servisným nárokom.
• Na rovnanie povrchu sa nesmie používať piesok, v prípade
potreby je treba prebytočnú zem odkopať.
• Priamo pod vedením vysokého napätia či stromami.
Skontrolujte, či miesto neobsahuje podzemné inštalácie,
vedenia ani káble akéhokoľvek druhu.
• Bazén nestavajte na cestách, plošinách, doskách, štrku či
asfalte. Vybrané miesto musí byť dostatočne pevné, aby
vydržalo tlak vody; bahno, piesok, mäkká/sypká pôda či asfalt
nie sú vhodné.
• Tráva a ostatná vegetácia pod bazénom odumrú a môže to
spôsobiť zápach či vytvorenie slizu. Preto odporúčame z
vybraného miesta pre bazén odstrániť všetku trávu.
• Vyhnite sa oblastiam náchylným na výskyt agresívnych rastlín
a druhom trávy, ktoré by mohli prerásť cez podložku na zem či
vložku.
POZNÁMKA: Zoznámte sa s vyhláškami miestnej rady o
oplotení, bariérach, osvetlení a bezpečnostných požiadavkách
a dodržujte všetky zákony.
POZNÁMKA: Pokiaľ máte filtračné čerpadlo, pokyny nájdete v
jeho návode na použitie.
POZNÁMKA: Rebrík musí súhlasiť s veľkosťou bazéna a je
treba ho používať iba na vstupovanie do bazéna a vychádzanie
z neho. Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebríka.
Pravidelne kontrolujte správnu montáž rebríka.
29
SK

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway STEEL PRO

Diese Anleitung auch für:

Steel pro maxPower steel