Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway STEEL PRO Montage Seite 27

Vorschau ausblenden

Werbung

UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA
Navštivte kanál YouTube
společnosti Bestway
UPOZORNĚNÍ
Pečlivě si přečtěte, porozumějte a dodržujte všechny pokyny v
této uživatelské příručce před tím, než začnete instalovat a
používat plavecký bazén. Tato varování, pokyny a bezpečnostní
návody se týkají některých rizik rekreace u bazénu, ale
nepokrývají všechna rizika a nebezpečí ve všech situacích. Vždy
buďte opatrní, používejte zdravý rozum a správně se rozhodujte
při jakékoliv vodní aktivitě. Uchovejte tuto příručku pro pozdější
potřebu.
Bezpečnost neplavců
- Osoby, které neumí dobře plavat nebo jsou neplavci, musí být
pod neustálým, aktivním a pozorným dohledem kompetentní
dospělé osoby (pamatujte, že největší počet utonutí je u dětí
mladších 5 let).
- Určete kompetentní dospělou osobu pro dohled nad bazénem,
kdykoliv je používán.
- Osoby, které neumí dobře plavat, a neplavci musí při používání
bazénu používat osobní ochranné pomůcky.
- Pokud se bazén nepoužívá, nebo není nad ním dohled,
odstraňte z bazénu a jeho okolí všechny hračky, aby
nepřitahovaly pozornost dětí.
Bezpečnostní zařízení
- Abyste zabránili utonutí dětí, doporučuje se zabezpečit přístup
k bazénu bezpečnostním zařízením. Abyste předešli lezení dětí
na vstupní a výstupní ventil, doporučuje se instalovat zábranu
(a zajistit všechny dveře a okna tam, kde je to potřeba), a
zabránit tak nepovolaným osobám přístupu k bazénu.
- Zábrany, kryty bazénu, alarmy nebo podobná bezpečnostní
zařízení pomáhají, ale nemohou nahradit neustálý a
kompetentní dohled dospělé osoby.
Záchranné prostředky
- Doporučuje se mít u bazénu záchranné prostředky (plovací
kruh).
- Poblíž bazénu musí být fungující telefon s telefonními čísly pro
případ nouze.
Bezpečné používání bazénu
- Snažte se, aby se všichni, včetně dětí, naučili plavat.
- Načte se základům první pomoci (včetně srdeční masáže) a
pravidelně si tyto znalosti osvěžujte. To může v případě nouze
znamenat rozdíl mezi záchranou a smrtelnou nehodou.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, jak se mají
chovat v případě nouze.
- Nikdy neskákejte do míst, kde je málo vody. Může to vést k
vážnému nebo smrtelnému úrazu.
- Nepoužívejte bazén pod vlivem alkoholu nebo léků, které
mohou ovlivnit vaše bezpečné používání bazénu.
- Pokud jsou používány kryty bazénu, před vstupem do bazénu
je všechny zcela odstraňte.
- Chraňte uživatele před nemocemi přenášenými vodou
správným ošetřováním vody a dostatečnou hygienou. Pokyny
pro ošetřování vody jsou v uživatelské příručce.
- Chemikálie (pro úpravu vody, čištění a desinfekci) ukládejte
mimo dosah dětí.
- Použijte níže uvedené označení. Označení musí být umístěno
ve vhodné poloze do vzdálenosti 2 m od bazénu.
DO OBCHODU
DOTAZY? POTÍŽE?
CHYBĚJÍCÍ SOUČÁSTI?
Často kladené dotazy, příručky videa
a náhradní díly naleznete na webu
bestwaycorp.com/support
V prostředí okolo bazénu mějte děti pod dohledem. Zákaz
skákání do vody.
- Odstranitelné schůdky ukládejte na vodorovný povrch.
- Aby se zabránilo úrazům, bez ohledu na to, z jakého materiálu
je bazén vyrobený, je třeba povrchy bazénu pravidelně
kontrolovat.
- Pravidelně kontrolujte svorníky a šrouby, odstraňujte třísky a
ostré hrany, aby nedošlo k úrazu.
UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén venku. Prázdný
bazén muže být deformován a/nebo poškozen větrem.
- Pokud je bazén vybaven filtračním čerpadlem, postupujte podle
pokynů v příručce tohoto čerpadla.
UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte čerpadlo, když jsou v bazénu lidé!
- Pokud je bazén vybaven schůdky, postupujte podle pokynů v
příručce těchto schůdků.
UPOZORNĚNÍ! Použití plovacího bazénu předpokládá, že
budete dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v příručce pro
použití a údržbu. Abyste zabránili utonutí nebo jinému vážnému
zranění, věnujte zvláštní pozornost možnostem nečekaného
přístupu k bazénu dětmi mladšími než 5 let. Použijte zábrany
přístupu k bazénu a v době jejich koupání, zajistěte neustálý
dohled dospělou osobou.
Pečlivě přečtěte a uchovejte pro budoucí nahlížení.
Instalace obvykle trvá přibližně 20-30 minut za účasti 2-3 osob.
Do odhadu nejsou zahrnuty zemní práce a plnění.
VYBERTE SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ
POZNÁMKA: Bazén musí být sestaven na úplně rovném
povrchu. Neinstalujte bazén, pokud je povrch nakloněný
nebo svažitý.
Správné podmínky pro instalaci bazénu:
• Vybrané místo musí být schopno rovnoměrně nést celou váhu
naplněného bazénu, a to dlouhodobě, po celou dobu jeho
instalace, přitom musí být rovné a předem zbavené všech
předmětů a nečistot, včetně kamenů a větviček.
• Doporučujeme umístit bazén v dostatečné vzdálenosti od
předmětů, které by děti mohly využít k lezení do bazénu.
POZNÁMKA: Umístěte bazén do blízkosti odpovídajícího
odtokového systému, abyste mohli reagovat na přetečení vody
nebo její únik z bazénu.
Nesprávné podmínky pro instalaci bazénu:
• Na nerovném povrchu může dojít ke zhroucení konstrukce
bazénu a vážnému zranění osob nebo ke škodám na majetku.
V takovém případě také dojde ke zneplatnění záruky a nebude
vyhověno požadavkům na záruční opravu.
• Pro vyrovnání povrchu základny nepoužívejte písek, v případě
potřeby vykopejte zeminu.
• Neumisťujte bazén přímo pod elektrické vedení nebo stromy.
Ujistěte se, že pod místem instalace nevedou inženýrské sítě,
potrubí nebo kabely.
• Neumisťujte bazén na příjezdových cestách, terasách,
vyvýšených místech, štěrku nebo asfaltu. Zvolené místo musí
být dostatečně pevné, aby odolalo tlaku vody; bláto, písek,
měkká/volná půda nebo asfalt nejsou vhodné.
• Trávník či jiná vegetace pod bazénem odumřou a mohou
způsobit zápach a sliz, proto doporučujeme odstranit veškerou
trávu z povrchu, kam chcete bazén umístit.
• Vyhněte se místům náchylným k výskytu agresivních rostlin
nebo plevele, které mohou prorůst podložkou nebo vnitřní
vložkou.
POZNÁMKA: U místní samosprávy si ověřte veškeré vyhlášky
týkající se oplocení, ohrazení, osvětlení a dalších
bezpečnostních požadavků. Zajistěte jejich bezpodmínečné
dodržení.
POZNÁMKA: Pokud je bazén vybaven filtračním čerpadlem,
postupujte podle pokynů v příručce tohoto čerpadla.
POZNÁMKA: Schůdky musí odpovídat velikosti bazénu a smí
být použity pouze pro vstup a výstup z bazénu. Je zakázáno
překračovat povolené zatížení schůdků. Pravidelně kontrolujte,
zda jsou schůdky správně sestaveny.
27
CZ

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway STEEL PRO

Diese Anleitung auch für:

Steel pro maxPower steel