Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway STEEL PRO Montage Seite 26

Vorschau ausblenden

Werbung

POOLENS UNDERHÅLL
Varning: Om du inte följer riktlinjerna i vår underhållsmanual,
kan du äventyra din hälsa och framförallt barnens hälsa.
Behandling av poolvattnet är nödvändigt för användarnas
säkerhet. Genom att använda kemikalier felaktigt kan det orsaka
egendomsskada och personskador.
OBS! Pumpen används för att vattnet ska cirkulera och för att
filtrera små partiklar. För att ditt poolvatten ska förbli rent och
hygieniskt måste du även tillsätta kemikalier.
1. Vi rekommenderar inte att fylla din pool med regnvatten,
brunnsvatten, eller dräneringsbrunnsvatten: dessa typer av
vatten innehåller vanligtvis förorenade organiska substanser
däribland nitrater och fosfater. Vi råder er att fylla poolen med
vatten från det allmänna vattennätet.
2. Se till att alltid hålla poolen ren och använd korrekta
kemikalier. Ohälsosamt vatten är en allvarlig hälsorisk. Vi
rekommenderar att du använder desinfektionsmedel,
flockningsmedel, syre eller alkaliska kemikalier för att
behandla din pool.
Parametrar
Vattnets klarhet
Vattnets färg
Grumlighet mätt i FNU/NTU
Koncentration av nitrit jämte den av fyllt vatten i mg/l
Totalt organiskt kol (TOC) i mg/l
Redoxpotential mot Ag/AgCI 3,5 m KCl i mV
pH värde
Fritt verksamt klor (utan cyanursyra) i mg/l
Fritt klor använt i kombination med cyanursyra i mg/l
Cyanursyra i mg/l
Kombinerat klor i mg/l
VARNING: Använd inte pumpen då poolen används.
Under säsongen då poolen används måste filtreringssystemet sättas igång varje dag, under tillräckligt lång tid för att hela
vattenvolymen ska förnyas.
Reparation
Kontrollera poolen för eventuella läckage från ventiler eller sömmar, kontrollera markduken för någon synlig vattenskada. Tillsätt inga
kemikalier innan detta har utförts.
OBS! I händelse av en läcka, lappa din pool med hjälp av reparationslappen med undervattensklister som tillhandahålls. Se avsnittet
med vanliga frågor för ytterligare information.
Demontering
1. Skruva loss tömningsventilens lock på utsidan av polen i medsols riktning och avlägsna den.
2. Anslut adaptern till slangen och placera den andra änden av slangen i området där du ska tömma poolen. (Kontrollera de lokala
bestämmelserna för tömning).
3. Skruva slangadapterns kontrollring på dräneringsventilen medurs. Tömningsventilen öppnas och vattnet börjar tömmas ut
automatiskt.
VARNING: Vattenflödet kan kontrolleras med kontrollringen.
4. Efter tömningen, ska du skruva loss kontrollringen för att stänga ventilen.
5. Koppla bort slangen.
6. Skruva på locket på tömningsventilen igen.
7. Låt poolen lufttorka.
VARNING: Lämna inte den tömda poolen utomhus.
Förvaring och vinterförvaring
1. Ta bort alla tillbehör och reservdelar på poolen och förvara dem rent och torrt.
2. När poolen är fullständigt torr, pudra över talkpuder för att undvika att poolen klistras samman.
Vik poolen noggrant. Om poolen inte är fullständigt torr kan det resultera i mögel, vilket skadar poollinern.
3. Förvara linern och tillbehör på en torr plats med moderat temperatur mellan 5ºC / 41ºF och 38ºC / 100ºF.
4. Under den regniga årstiden, ska poolen och tillbehören också förvaras som ovan beskrivet.
5. Felaktig tömning av poolen kan orsaka allvarliga personskador och/eller personliga egendomss kador.
6. Vi rekommenderar absolut att poolen ska monteras ned under lågsäsongen (vintermånaderna). Förvaras på en torr plats utom
räckhåll för barn.
3. Rengör PVC linern regelbundet med en icke slipande borste
en pooldammsugare.
4. Vattnets filtreringssystem måste under hela säsongen vara i
funktion tillräckligt länge varje dag för att göra ren hela
poolens vattenvolym.
5. Kontrollera filterpatronen (eller sanden i sandfiltret)
regelbundet och byt ut smutsiga patroner (eller sand).
6. Kontrollera om det finns rost på skruvarna, bultarna och alla
metalldelar. Byt ut vid behov.
7. Om det regnar, kontrollera då att vattennivån inte är högra än
den angivna nivån. Om vattnet överskrider den angivna nivån
måste poolen tömmas på vatten tills nivån är korrekt.
8. Använd inte pumpen när poolen används.
9. Täck poolen då den inte används.
10. Vattnets pH värde är mycket viktigt när det gäller vattnets
behandling.
BEAKTA FÖLJANDE: Lämna inte en tömd pool utomhus.
Följande parametrar garanterar god vattenkvalitet.
Värden
Att man ser poolens botten tydligt
Ingen färg bör noteras
max. 1,5 (helst lägre än 0,5)
max. 20
max. 4,0
min. 650
6,8 till 7,6
0,3 till 1,5
1,0 till 3,0
max. 100
max. 0,5 (helst nära 0,0 mg/l)
26

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway STEEL PRO

Diese Anleitung auch für:

Steel pro maxPower steel