Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway STEEL PRO Montage Seite 25

Vorschau ausblenden

Werbung

ÄGARMANUAL
Besök Bestway YouTube kanal
VARNING
Läs noggrant, förstå, och följ all information i användarmanualen
innan du installerar och använder swimmingpoolen. Dessa
varningar, instruktioner och säkerhetsanvisningar handlar om några
vanliga risker i samband med vattenlekar, men de täcker inte alla
risker och faror för alla tillfällen. Var alltid försiktig, använd vanligt
förnuft och gott omdöme när du njuter av aktiviter i vattnet. Bevara
den här informationen för framtida bruk.
Säkerhet för icke simkunniga
- För de personer som är dåliga på att simma eller inte är simkunniga
(kom ihåg att barn under fem år lider största risken för drunkning)
krävs det en ständig och aktiv övervakning av en vuxen person.
- Utse en vuxen person att övervaka poolen varje gång den
används.
- Dåliga simmare eller ej simkunniga personer bör använd personlig
räddningsutrustning när de använder poolen.
- När poolen inte används, eller om den är oövervakad, ta då bort
alla leksaker från swimmingpoolen och runt omkring den för att
undvika att barn dras till poolen.
Säkerhetsanordningar
- För att undvika drunkningsolyckor med barn rekommenderar vi att
säkra tillträdet till poolen med en skyddsanordning. För att undvika
att barn klättrar från inloppsventilen och utloppsventilen
rekommenderar vi att ett hinder installeras (och att säkra alla dörrar
och fönster där det är möjligt) för att undvika att icke behöriga
personer får tillträde till swimmingpoolen.
- Hinder, poolöverdrag, poolalarm, eller liknande
säkerhetsanordningar är bra hjälpmedel, men de ersätter inte en
ständig och kompetent övervakning av en vuxen person.
Säkerhetsutrustning
- Vi rekommenderar att ha räddningsutrustning (ex. livboj) bredvid
poolen.
- Förvara en fungerande telefon och en lista på nödnummer bredvid
poolen.
Säker användning av poolen
- Uppmuntra alla användarna, framförallt barnen, att lära sig att
simma.
- Lär dig grundläggande livsupphållande åtgärder (hjärt- och
lungräddning - CPR) och uppdatera denna kunskap regelmässigt.
Detta kan utgöra skillnaden vid en livräddning i en nödsituation.
- Ge alla användarna, inklusive barnen, instruktioner om vad man
ska göra i händelse av en nödsituation.
- Dyk aldrig i grunt vatten. Det kan leda till allvarliga skador eller till
döden.
- Gå inte i swimmingpoolen när du har druckit alkohol eller tagit
medicin som kan försämra din förmåga att använda poolen på ett
säkert sätt.
- Om poolöverdrag finns på poolen, ta då bort det fullständigt från
vattenytan innan du går i poolen.
- Skydda poolanvändarna från vattenrelaterade sjukdomar genom att
behandla poolvattnet och genom att praktisera en god hygien. Läs i
användarmanualen om riktlinjerna för vattenbehandlingar.
- Förvara kemikalier (t.ex. vattenbehandling, rengörings- och
disinfekteringsprodukter) oåtkomliga för barn.
- Använd nedanstående skyltar. Skyltarna ska finnas på en
framträdande plats inte längre än 2 meter från poolen.
TILL BUTIKEN
FRÅGOR? PROBLEM?
SAKNAS DELAR?
FAQ, manualer, filmer eller
reservdelar, besök
bestwaycorp.com/support
Håll barnen under uppsikt i vattenområdet. Ingen dykning.
- Flyttbara stegar ska placeras på en horisontell yta.
- Oavsett det material som använts för tillverkning av poolen,
måste alla tillgängliga ytor regelbundet kontrolleras för att
undvika skador.
- Kontrollera regelbundet bultar och skruvar, ta bort flisor eller
vassa kanter för att undvika skador.
- VAR UPPMÄRKSAM PÅ: Lämna inte den tömda poolen
utomhus. Den tomma poolen riskerar att bli deformerad
och/eller förflyttad pga. vinden.
- Om du har en filter pump, läs då i pumpmanualen för vidare
instruktioner.
VARNING! Pumpen får inte användas då det finns människor
inuti poolen!
- Om du har en stege, läs då stegens manual för vidare
instruktioner.
VARNING! Användningen av en swimmingpool innebär samtycke
till säkerhetsinstruktionerna som beskrivs i användar- och
underhållsmanualen. För att undvika drunkning och andra
allvarliga händelser, måste man vara särskilt försiktig när det
gäller risken att barn under 5 år får oförutsett tillträde till
swimmingpoolen. Säkra tillträdet till poolen och håll barnen under
konstant uppsikt av en vuxen under badtillfällena.
Läs noggrant och bevara för framtida behov
Installationen tar vanligtvis ungefär 20-30 minuter med 2-3
personer, men omfattar då inte markarbetet och fyllning.
VÄLJ RÄTT PLATS
OBSERVERA: Poolen måste placeras på en helt platt och
jämn yta. Installera inte poolen om ytan lutar eller är sned.
Korrekt omgivning för att sätta upp poolen:
• Den valda platsen måste enhetligt kunna klara vikten under
poolens hela installationstid, samt vara platt och alla objekt
eller skräp, såsom stenar eller kvistar, måste ha rensats bort.
• Vi rekommenderar att placera poolen där det saknas object
som barn kan klättra upp på för att ta sig i poolen.
OBSERVERA: Placera poolen när ett lämpligt
dräneringssystem för att kunna hantera översvämningar och
tömning av poolen.
Inkorrekt omgivning för att sätta upp poolen:
• En ojämn markyta kan orsaka att poolen kollapsar och leda till
allvarliga personskador och/eller skador på personliga
tillhörigheter samt upphäva garantin och förhindra krav på
service.
• Sand bör inte användas för att skapa en jämn grund, om
nödvändigt bör grunden grävas ut.
• Direkt under luftledningar eller träd. Se till att platsen inte
innehåller underjordiska allmännyttiga ledningar, eller ledningar
eller kablar av annan sort.
• Installera inte poolen på infarter, däck, plattformar, grus- eller
asfaltytor. Den valda platsen bör vara fast nog att kunna motstå
trycket från vattnet. Lera, sand, mjuk eller lös jord eller tjära
passar inte.
• Gräs eller annan vegetation under poolen kan dö och orsaka
utveckling av lukt eller slam, vi rekommenderar därför att man
avlägsnar allt gräs från platsen där poolen skall installeras.
• Undviker plaster som tendererar att ha agressiva växt- och
ogräsarter som kan växa igenom markduken eller fodret.
OBSERVERA: Hör med lokala myndigheter gällande stadgar
för uppsättning av stängsel, barriärer, belysning samt
säkerhetsregleringar och se till att du följer lagen.
OBSERVERA: Om du har en filterpump, se pumpens manual
för instruktioner.
OBSERVERA: Stegen måste passa poolstorleken och bör
endast användas för att ta sig in och ut ur poolen. Det är
förbjudet att överskrida stegens tillåtna belastning. Kontrollera
regelbundet att stegen är ordentligt monterad.
25
SV

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway STEEL PRO

Diese Anleitung auch für:

Steel pro maxPower steel