Herunterladen Diese Seite drucken

Montage Ventilverbindung - Bestway STEEL PRO Montage

Vorschau ausblenden

Werbung

1) Jejich tloušťka musí být menší než 1 cm.
2) Prkno by se nemělo dotýkat pláště bazénu.
SK
Montáž bez nástrojov
Pre predĺženie životnosti vášho bazéna je dôležité ešte
pred montážou posypať hornú lištu práškom Talcum.
Prášok Talcum nie je zahrnutý v dodávke a je ľahko
dostupný na trhu.
Inštalácia
Bestway Inflatables nenesie zodpovednosť za
poškodenia spôsobené na bazéne v dôsledku chybného
používania či nedodržania týchto pokynov.
1. Rozložte všetky diely a skontrolujte, či máte správne
počty jednotlivých dielov podľa návodu. Pokiaľ niektoré
diely chýbajú, bazén nemontujte a o pomoc sa obráťte
na zákaznícky servis Bestway.
2. Bazén rozložte a skontrolujte, či je správnou stranou
hore, nechajte ho vystavený priamemu slnečnému
svetlu aspoň na 1 hodinu, aby bol bazén pri skladaní
pružnejší.
3. Bazén umiestnite do blízkosti vhodného vypúšťacieho
systému, ktorý zvládne pretekajúcu vodu a skontrolujte
správne nasmerovanie napúšťacieho A a vypúšťacieho
B otvoru, aby bolo možné filtračné čerpadlo pripojiť k
zdroju napájania.
POZNÁMKA: Na napájanie vášho čerpadla nepoužívajte
predlžovacie káble.
POZOR: Bazén neťahajte po zemi, mohol by sa
poškodiť.
POZNÁMKA: Po dokončení montáže oceľového rámu
bazéna skontrolujte, že zvislé nosníky smerujú kolmo k
zemi. Ak nesmerujú, môže dôjsť k ich ohnutiu alebo
deformácii.
POZNÁMKA: Nezostavujte s nohami bazéna na mäkkom
trávniku. Pokiaľ bazén potrebujete zostaviť na mäkkom
povrchu, je treba pod nôžky vertikálnych podpier zasunúť
drevené dosky (nie sú súčasť balenia) na rozloženie
záťaže.
Drevená doska musí spĺňať dve podmienky:
1). Hrúbka je menšia ako 1 cm.
2). Doska by sa nemala dotýkať vložky bazénu.
RO
Asamablare fără instrumente
Pentru a prelungi durata de viață a piscinei dvs., este
important să stropiți șina de sus cu pudră de talc înainte
de asamblare. Pudra de talc nu este inclusă și se poate
achiziționa cu ușurință.
Instalare
Bestway Inflatables nu va fi responsabilă cu daunele
cauzate piscinei ca urmare a manevrării
necorespunzătoare sau nerespectării acestor instrucţiuni.
1. Scoateţi toate componentele şi verificaţi dacă aveţi
cantităţile corecte conform listei din ghidul
componentelor. În cazul în care vă lipseşte vreo piesă,
nu asamblaţi piscina, contactaţi Departamentul nostru
de Servicii Clienţi pentru asistenţă.
2. Desfaceţi piscina şi asiguraţi-vă că piscina este cu faţa
corectă în sus, lăsaţi-o să stea expusă direct la soare
timp de 1 oră sau mai mult, astfel încât piscina să fie
mai flexibilă în timpul instalării.
3. Amplasaţi piscina în apropierea unui sistem de drenare
adecvat pentru a gestiona debitul în exces de apă şi
asiguraţi-vă că admisia A şi evacuarea B ale piscinei
sunt poziţionate corect pentru a permite conectarea
pompei cu filtru la o sursă de alimentare.
NOTĂ: Nu utilizaţi cabluri prelungitoare pentru
alimentarea pompei.
ATENŢIE: Nu trageţi piscina pe pământ, acest lucru
poate deteriora piscina.
NOTĂ: După instalarea cadrului de oțel al piscinei,
asigurați-vă că verticalele sunt perpendiculare pe
pământ. Dacă nu sunt, verticalele se pot îndoi sau
deforma.
NOTĂ: A nu se instala pe gazonul moale. Dacă trebuie
să asamblați piscina pe o suprafață moale, plăci de lemn
(nu sunt incluse) trebuie amplasate sub picioarele tijelor
verticale pentru distribuția uniformă a greutății.
Placa din lemn trebuie să îndeplinească două condiții:
1). Grosimea este mai mică de 1 cm.
2). Placa nu trebuie să atingă materialul piscinei.
A

Montage Ventilverbindung

DE
Bei Pools mit Anschlussventil.
HINWEIS: Wenn Sie ein Poolreinigungsset über das
Anschlussventil anschließen möchten, dann schrauben
Sie das Schmutzsieb ab.
Montage van aansluitingsklep
NL
Voor zwembaden met aansluitingsklep.
OPMERKING: Als u andere zwembadreinigingskits op
het zwembad wilt aansluiten via het verbindingsventiel,
verwijder het vuilscherm dan van de connector.
Montage de la vanne de communication
FR
Pour les piscines avec vanne de communication.
REMARQUE : Si vous souhaitez raccorder d'autres kits
de nettoyage de piscine à la piscine au moyen de la
vanne de communication, démontez la grille du
connecteur.
IT
Gruppo valvole di collegamento
Per piscine con valvola di collegamento.
NOTA: Per collegare altri kit di pulizia alla piscina
attraverso la valvola di collegamento, smontare il filtro
detriti dal connettore.
Montering av kopplingsventil
SV
För pool med anslutningsventil.
OBSERVERA: Om du vill koppla till andra rengöringskit
till poolen via kopplingsventilen, demontera skräpfiltret
från kopplingen.
CZ
Sestava spojovacího ventilu
U bazénů s připojovacím ventilem.
POZNÁMKA: Pokud chcete k bazénu pomocí spojovacího
ventilu připojit jiné čističky, odmontujte ze spojovacího dílu
košík proti nečistotám.
Montáž spojovacieho ventilu
SK
Pre spojovacie ventily.
POZNÁMKA: Pokiaľ chcete k bazénu pripojiť iné súpravy
na čistenie bazéna cez spojovací ventil demontujte z
konektora sitko na zachytávanie nečistôt.
RO
Montarea robinetului de conexiune
Pentru piscina cu supapă de conectare.
36
B

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway STEEL PRO

Diese Anleitung auch für:

Steel pro maxPower steel