Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 36

Vorschau ausblenden

Werbung

HINWEIS: Zeichnungen nur zu Illustrationszwecken.
Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich. Nicht
maßstabgetreu.
ACHTUNG: Betreiben Sie die Pumpe nicht, wenn der Pool
benutzt wird.
Während der Nutzungssaison des Swimming-Pools muss das
Filtersystem zwangsläufig solange täglich in Betrieb
genommen werden, dass eine vollständige Erneuerung der
Durchflussmenge gewährleistet ist.
FI
Altaan täyttäminen vedellä
HUOMAA: Älä jätä allasta valvomatta täytön aikana.
1. Täytä allas tyhjennysventtiiliin asti.
SEIS
2. Katkaise veden tulo. Tarkista, että vesi ei nouse enemmän
jollain sivulla, jolloin allas ei ole suorassa. Jos allas ei ole
suorassa, tyhjennä vesi ja tasaa alusta kaivamalla. Älä
koskaanyritä siirtää allasta, jossa on vettä. Seurauksena
voi olla vakava henkilövahinko tai altaan vahingoittuminen.
VAROITUS: Altaassasi voi olla suuri määrä painetta. Jos
altaasi pullottaa tai sivu on epätasainen, niin allas ei ole
vaakatasossa. Sivut voivat puhjeta ja vesi purkaantua
äkillisesti aiheuttaen vakavan henkilövamman ja/tai
omaisuusvahinkoja.
3. Jos allas on suorassa, täytä se alimpaan pumppuventtiiliin
asti.
SEIS
4. Katkaise veden tulo. Tarkista, että venttiilit ovat tiiviit.
5. Täytä allasta 90%:n tilavuuteen, ÄLÄ TÄYTÄ LIIKAA, koska
silloin allas voi romahtaa. Rankkasateella voit joutua
tyhjentämään osan vedestä varmistaaksesi, että veden taso
on oikea.
6. Tarkista, ettei allas vuoda venttiileistä tai saumoista. Tarkista
maakankaasta mahdolliset vuodot. Älä lisää kemikaaleja
ennen tämän vaiheen suorittamista.
7. Mikäli vuotoja on, paikkaa altaasi käyttämällä mukana
toimitettua vedessä käytettävää korjauspaikkaa. Katso
usein kysyttyjä kysymyksiä saadaksesi lisätietoja.
HUOMAA: Piirrokset on tehty vain
havainnollistamistarkoituksessa. Ne voivat poiketa todellisesta
tuotteesta. Piirrokset eivät ole mittakaavassa.
HUOMAA: Älä käytä pumppua altaan ollessa käytössä.
Altaan käyttösesongin aikana suodatinjärjestelmää on
välttämätöntä käyttää kerran päivässä vähintään niin kauan,
että vesi on kokonaan kiertänyt sen läpi.
Het Zwembad Vullen Met Water
NL
OPGELET: Laat het zwembad niet zonder toezicht wanneer
het gevuld wordt met water.
1. Vul het zwembad tot aan de drainageklep.
STOP
2. Zet het water af. Controleer of het water niet hoger staat
aan een zijde van het zwembad. Als het zwembad niet
genivelleerd is, het water afvoeren en de ondergrond
uitgraven. Probeer nooit het zwembad te verplaatsen
wanneer het vol water is. Dit kan persoonlijke letsels
veroorzaken of het zwembad beschadigen.
WAARSCHUWING: Uw zwembad kan heel wat druk
bevatten. Als uw zwembad een uitstulping of ongelijke kant
heeft, is het zwembad niet waterpas. De zijkanten kunnen
dan openbarsten en er kan plots water weglopen wat
ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan eigendom kan
veroorzaken.
3. Als het zwembad genivelleerd is, vul het tot aan de laagste
pompklep.
STOP
4. Zet het water af. Controleer de kleppen.
5. Vul het zwembad tot 90% van de inhoud. Vul NIET TE
VEEL omdat het zwembad hierdoor in elkaar kan zakken.
Bij hevige regenval kan het nodig zijn omwat water af te
voeren, om het correct niveau te herstellen.
6. Controleer de aanwezigheid van lekken ter hoogte van de
kleppen en naden. Controleer of het grondzeil geen water
verliest. Voeg geen chemische producten toe zolang deze
controle niet verricht werd.
7. In het geval van een lek, repareer uw zwembad met behulp
van de bijgeleverde klevende reparatiepatch voor
onderwater. Raadpleeg de FAQ's voor meer informatie.
OPM.: Tekeningen louter voor illustratieve doeleinden.
Weerspiegelt mogelijk niet het actuele product. Niet op schaal.
OPGELET: Zet de pomp niet in werking wanneer het
zwembad gebruikt wordt.
In het seizoen waarin het zwembad gebruikt wordt, moet het
filtersysteem dagelijks ingeschakeld worden en voor een
voldoende lange tijd om borg te staan voor minstens een
volledige vernieuwing van het volume water.
IT
Riempimento della piscina con acqua
ATTENZIONE: Sorvegliare la piscina durante la fase di
riempimento.
1. Riempire la piscina fino alla valvola di scolo.
STOP
2. Chiudere l'acqua. Verificare che l'acqua non si accumuli su
un lato della piscina; in tal caso significa la piscina non è in
piano. Se così fosse, far defluire l'acqua e livellare il
terreno. Non cercare di spostare la piscina piena d'acqua -
rischio di lesioni o danni alla piscina!.
NOTA: La piscina potrebbe contenere una pressione
elevata. Rigonfiamenti o lati irregolari indicano che la
piscina non è collocata correttamente; in tal caso, i lati
potrebbero scoppiare e l'acqua potrebbe rovesciarsi
improvvisamente fuori, causando gravi danni a persone e/o
danni materiali.
3. Se la piscina è livellata, riempirla fino alla valvola della
pompa più in basso.
STOP
4. Chiudere l'acqua. Verificare che le valvole siano ben chiuse.
5. Riempire la piscina fino all'90% della sua capacità. NON
RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE la piscina in quanto
potrebbe smontarsi. In caso di forte pioggia è necessario
lasciar defluire un pò d'acqua per garantire sempre un
livello ottimale.
6. Verificare la presenza di eventuali fuoriuscite d'aria in
corrispondenza di valvole o e controllare il tappeto per
individuare evidenti perdite d'acqua. Aggiungere i prodotti
chimici solo dopo aver eseguito questa operazione.
7. In caso di perdite, riparare la piscina utilizzando la toppa di
riparazione adesiva da utilizzare sott'acqua in dotazione.
Fare riferimento alle FAQ per maggiori informazioni.
NOTA: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero
non corrispondere a quelle del prodotto. Immagini non in
scala.
ATTENZIONE: Non utilizzare la pompa quando nella piscina ci
sono delle persone.
Durante la stagione in cui si utilizza la piscina è necessario
attivare il sistema filtrante ogni giorno e per un tempo
sufficiente a garantire il completo ricambio dell'acqua
contenuta nella piscina.
Remplir d'eau la piscine
FR
ATTENTION : Ne laissez pas la piscine sans surveillance
quand vous la remplissez d'eau.
1. Remplissez la piscine jusqu'à la soupape d'évacuation.
ARRÊTEZ !
2. Arrêtez l'eau. Contrôlez que l'eau ne se rassemble pas d'un
côté pour s'assurer que la piscine est bien nivelée. Si la
piscine n'est pas nivelée, enlevez l'eau et nivelez de
nouveau le sol en le creusant. N'essayez jamais de
déplacer la piscine avec de l'eau à l'intérieur, cela pourrait
provoquer de graves blessures ou endommager la piscine.
REMARQUE : Votre piscine peut contenir une forte
pression. Si votre piscine est bombée ou présente un côté
irrégulier cela veut dire qu'elle n'est pas à niveau, les côtés
pourraient exploser et l'eau pourrait se vider à l'improviste
en provoquant des blessures graves et/ou des dégâts
matériels.
3. Si elle est nivelée, remplissez la piscine jusqu'à la soupape
la plus basse de la pompe.
ARRÊTEZ !
4. Arrêtez l'eau. Contrôlez les soupapes.
5. Remplissez la piscine à 90%. NE REMPLIS SEZ PAS
TROP car cela pourrait provoquer un effondrement de la
piscine. En cas de fortes pluies, vous devez vider
suffisamment la piscine pour que le niveau reste correct.
6. Contrôlez s'il y a des fuites au niveau des soupapes ou des
coutures, contrôlez le tapis de sol pour vérifiez s'il y a
36

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro