Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 28

Vorschau ausblenden

Werbung

dotyczące bezpieczeństwa i upewnić się, czy nie narusza się
żadnego z nich.
UWAGA: Jeśli zakupiona została pompa filtrująca, element tenma
swoje osobne instrukcje użytkowania.
UWAGA: Drabinkamusi pasować do wymiarów basenu imoże być
używana tylko do wchodzenia i wychodzenia z basenu. Nie wolno
przekraczaćmaksymalnego obciążenia drabinki. Regularnie
sprawdzać, czy drabinka jest prawidłowo zamontowana.
KONSERWACJA BASENU
OSTRZEŻENIE: Niestosowanie się do zamieszczonych tutaj
wytycznych dotyczących konserwacji może spowodować zagrożenie
dla zdrowia, szczególne zdrowia dzieci. Uzdatnianie wody w basenie
ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników.
Nieprawidłowe stosowanie środków chemicznych może spowodować
szkody materialne i obrażenia.
UWAGA: Pompa służy do wymuszania obiegu wody i usuwania
małych cząstek stałych. Aby utrzymywać wodę w basenie w czystości i
dobrym stanie higienicznym, należy również dodawać środki
chemiczne.
1. Nie jest zalecane napełnianie basenu wodą deszczową, wodą z
odwiertów ani wodą ze studni: wody te zazwyczaj zawierają
zanieczyszczone substancje organiczne, obejmujące związki azotu
i fosforu. Zalecane jest napełnianie basenu wodą z wodociągu.
Parametry
Przejrzystość wody
Kolor wody
Zmętnienie w FTU/NTU
Stężenie azotanów powyżej stężenia w wodzie używanej do napełniania w mg/l
Całkowita zawartość węgla organicznego (TOC) w mg/l
Potencjał redukcyjno-utleniający w stosunku do Ag/AgCl 3,5 m KCl w mV
Odczyn pH
Wolny aktywny chlor (bez kwasu cyjanurowego) w mg/l
Wolny chlor w połączeniu z kwasem cyjanurowym w mg/l
Kwas cyjanurowy w mg/l
Związany chlor w mg/l
Naprawa
Skontroluj basen pod kątem ewentualnych wycieków z zaworów czy szwów, sprawdź czy płachta pod basenem nie jest mokra. Nie dodawaj do
wody środków chemicznych przed przeprowadzeniem kontroli.
UWAGA: W przypadku wycieku załataj basen przy pomocy dołączonej samoprzylepnej łaty podwodnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji
patrz Najczęściej zadawane pytania.
Demontaż
1. Odkręć kapturek zaworu odpływu po zewnętrznej stronie basenu kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchów wskazówek zegara i zdejmij go.
2. Połącz łącznik z wężem, a drugi koniec węża połóż tam, gdzie zamierzasz wodę spuścić z basenu. (Sprawdź przepisy lokalne dotyczące
odprowadzania ścieków).
3. Przekręć pierścień regulujący adaptera węża na zaworze spustowym w prawo. Zawór spustowy otworzy się, a woda zacznie automatycznie
wypływać.
OSTRZEŻENIE: Spływ wody można regulować za pomocą pierścienia kontrolnego.
4. Po zakończeniu spuszczania wody odkręć pierścień kontrolny, żeby zakręcić zawór.
5. Odłącz węża.
6. Nakręć z powrotem kapturek na zawór odpływu.
7. Wysusz basen na wolnym powietrzu.
OSTRZEŻENIE: Nie zostawiaj basenu po spuszczeniu wody na dworze.
Przechowywanie i konserwacja przed okresem zimowym
1. Odczep od basenu wszystkie akcesoria i części wymienne i przechowuj je czyste i suche.
2. Gdy basen jest już całkowicie suchy, posyp go talkiem, aby zapobiec jego sklejaniu się i ostrożnie zwiń basen. Jeśli basen nie jest całkowicie
suchy, może rozwinąć się pleśń, co uszkodzi wkładkę basenu.
3. Przechowuj wykładzinę i akcesoria w suchym miejscu o umiarkowanej temperaturze, pomiędzy 5ºC / 41ºF i 38ºC / 100ºF.
4. W okresach deszczowych basen i akcesoria powinny być przechowywane w wyżej opisany sposób.
5. Nieprawidłowe odprowadzanie wody z basenu może spowodować poważne obrażenia ciała i/lub uszkodzenia mienia osobistego.
6. Zalecamy demontaż basenu poza sezonem (podczas miesięcy zimowych). Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
2. Zawsze zachowuj basen w czystości i stosuj odpowiednie środki
chemiczne do basenów. Zanieczyszczona woda stanowi poważne
zagrożenie dla zdrowia. Do utrzymywania basenu w czystości
zaleca się stosowanie środków dezynfekcyjnych, flokulantów,
substancji kwasowych lub zasadowych.
3. Regularnie czyść wykładzinę z PCV za pomocą nieściernych
szczotek lub odkurzacza basenowego.
4. Przez cały sezon układ filtrujący musi działać codziennie
wystarczająco długo, by wyczyścić całą wodę znajdującą się w
basenie.
5. Regularnie sprawdzaj wkład filtra (lub piasek w filtrze piaskowym) i
wymieniaj zanieczyszczone wkłady (lub piasek).
6. Regularnie sprawdzaj, czy wkręty, śruby i wszystkie elementy
metalowe nie są skorodowane. W razie potrzeby wymieniaj.
7. W przypadku deszczu sprawdzaj, czy poziom wody nie przekracza
podanego poziomu. Jeżeli poziom wody przekroczy podaną
wartość, spuść wodę do odpowiedniego poziomu.
8. Podczas korzystania z basenu nie używaj pompy.
9. Przykrywaj nieużywany basen.
10. Dla uzdatniania wody w basenie bardzo ważny jest jej odczyn pH.
UWAGA: Po wypuszczeniu wody, nie pozostawiaj basenu na
zewnątrz.
Dobra jakość wody zapewniana jest przez następujące parametry.
Wartości
Wyraźna widoczność dna basenu
Nie powinien być zauważalny żaden kolor
Maks. 1,5 (najlepiej poniżej 0,5)
Maks. 20
Maks. 4,0
Min. 650
6,8 do 7,6
0,3 do 1,5
1,0 do 3,0
Maks. 100
Maks. 0,5 (najlepiej ok. 0,0 mg/l)
28

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro