Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 31

Vorschau ausblenden

Werbung

STEEL PRO™-POOLER
ÄGARENS
BRUKSANVISNING
Besök Bestway YouTube kanal
VARNING
Läs noggrant, förstå, och följ all information i användarmanualen innan
du installerar och använder swimmingpoolen. Dessa varningar,
instruktioner och säkerhetsanvisningar handlar om några vanliga risker
i samband med vattenlekar, men de täcker inte alla risker och faror för
alla tillfällen. Var alltid försiktig, använd vanligt förnuft och gott omdöme
när du njuter av aktiviter i vattnet. Bevara den här informationen för
framtida bruk.
Säkerhet för icke simkunniga
- För de personer som är dåliga på att simma eller inte är simkunniga
(kom ihåg att barn under fem år lider största risken för drunkning)
krävs det en ständig och aktiv övervakning av en vuxen person.
- Utse en vuxen person att övervaka poolen varje gång den används.
- Dåliga simmare eller ej simkunniga personer bör använd personlig
räddningsutrustning när de använder poolen.
- När poolen inte används, eller om den är oövervakad, ta då bort alla
leksaker från swimmingpoolen och runt omkring den för att undvika
att barn dras till poolen.
Säkerhetsanordningar
- För att undvika drunkningsolyckor med barn rekommenderar vi att
säkra tillträdet till poolen med en skyddsanordning. För att undvika att
barn klättrar från inloppsventilen och utloppsventilen rekommenderar
vi att ett hinder installeras (och att säkra alla dörrar och fönster där
det är möjligt) för att undvika att icke behöriga personer får tillträde till
swimmingpoolen.
- Hinder, poolöverdrag, poolalarm, eller liknande säkerhetsanordningar
är bra hjälpmedel, men de ersätter inte en ständig och kompetent
övervakning av en vuxen person.
Säkerhetsutrustning
- Vi rekommenderar att ha räddningsutrustning (ex. livboj) bredvid
poolen.
- Förvara en fungerande telefon och en lista på nödnummer bredvid
poolen.
Säker användning av poolen
- Uppmuntra alla användarna, framförallt barnen, att lära sig att simma.
- Lär dig grundläggande livsupphållande åtgärder (hjärt- och
lungräddning - CPR) och uppdatera denna kunskap regelmässigt.
Detta kan utgöra skillnaden vid en livräddning i en nödsituation.
- Ge alla användarna, inklusive barnen, instruktioner om vad man ska
göra i händelse av en nödsituation.
- Dyk aldrig i grunt vatten. Det kan leda till allvarliga skador eller till
döden.
- Gå inte i swimmingpoolen när du har druckit alkohol eller tagit
medicin som kan försämra din förmåga att använda poolen på ett
säkert sätt.
- Om poolöverdrag finns på poolen, ta då bort det fullständigt från
vattenytan innan du går i poolen.
- Skydda poolanvändarna från vattenrelaterade sjukdomar genom att
behandla poolvattnet och genom att praktisera en god hygien. Läs i
användarmanualen om riktlinjerna för vattenbehandlingar.
- Förvara kemikalier (t.ex. vattenbehandling, rengörings- och
disinfekteringsprodukter) oåtkomliga för barn.
- Använd nedanstående skyltar. Skyltarna ska finnas på en
framträdande plats inte längre än 2 meter från poolen.
TILL BUTIKEN
FRÅGOR? PROBLEM?
SAKNAS DELAR?
FAQ, manualer, filmer eller
reservdelar, besök
bestwaycorp.com/support
Håll barnen under uppsikt i vattenområdet. Ingen dykning.
- Flyttbara stegar ska placeras på en horisontell yta.
- Oavsett det material som använts för tillverkning av poolen, måste
alla tillgängliga ytor regelbundet kontrolleras för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet bultar och skruvar, ta bort flisor eller vassa
kanter för att undvika skador.
VAR UPPMÄRKSAM PÅ: Lämna inte den tömda poolen utomhus.
Den tomma poolen riskerar att bli deformerad och/eller förflyttad pga.
vinden.
- Om du har en filter pump, läs då i pumpmanualen för vidare
instruktioner.
VARNING! Pumpen får inte användas då det finns människor inuti
poolen!
- Om du har en stege, läs då stegens manual för vidare instruktioner.
VARNING! Användningen av en swimmingpool innebär samtycke till
säkerhetsinstruktionerna som beskrivs i användar- och
underhållsmanualen. För att undvika drunkning och andra allvarliga
händelser, måste man vara särskilt försiktig när det gäller risken att
barn under 5 år får oförutsett tillträde till swimmingpoolen. Säkra
tillträdet till poolen och håll barnen under konstant uppsikt av en
vuxen under badtillfällena.
Läs noggrant och bevara för framtida behov.
T Tack för att du valt att köpa en pool från Bestway. För att se till att du
får maximal glädje och en säker användning av din pool, följ
installationsanvisningarna på DVD-skivan som medföljer poolen i
förpackningen tillsammans med viktiga säkerhetsnormer som står i din
bruksanvisning. Installationen tar vanligtvis ungefär 10-20 minuter med
2-3 personer, men omfattar då inte markarbetet och fyllning.
VÄLJ RÄTT PLATS
OBSERVERA: Poolen måste placeras på en helt platt och jämn yta.
Installera inte poolen om ytan lutar eller är sned.
Korrekt omgivning för att sätta upp poolen:
• Den valda platsen måste enhetligt kunna klara vikten under poolens
hela installationstid, samt vara platt och alla objekt eller skräp, såsom
stenar eller kvistar, måste ha rensats bort.
• Vi rekommenderar att placera poolen där det saknas object som barn
kan klättra upp på för att ta sig i poolen.
OBSERVERA: Placera poolen när ett lämpligt dräneringssystem för
att kunna hantera översvämningar och tömning av poolen.
Inkorrekt omgivning för att sätta upp poolen:
• En ojämn markyta kan orsaka att poolen kollapsar och leda till
allvarliga personskador och/eller skador på personliga tillhörigheter
samt upphäva garantin och förhindra krav på service.
• Sand bör inte användas för att skapa en jämn grund, om nödvändigt
bör grunden grävas ut.
• Direkt under luftledningar eller träd. Se till att platsen inte innehåller
underjordiska allmännyttiga ledningar, eller ledningar eller kablar av
annan sort.
• Installera inte poolen på infarter, däck, plattformar, grus- eller
asfaltytor. Den valda platsen bör vara fast nog att kunna motstå
trycket från vattnet. Lera, sand, mjuk eller lös jord eller tjära passar
inte.
• Gräs eller annan vegetation under poolen kan dö och orsaka
utveckling av lukt eller slam, vi rekommenderar därför att man
avlägsnar allt gräs från platsen där poolen skall installeras.
• Undviker plaster som tendererar att ha agressiva växt- och ogräsarter
som kan växa igenom markduken eller fodret.
OBSERVERA: Hör med lokala myndigheter gällande stadgar för
uppsättning av stängsel, barriärer, belysning samt
säkerhetsregleringar och se till att du följer lagen.
31
SV

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro