Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Steel Pro Benutzerhandbuch Seite 32

Vorschau ausblenden

Werbung

OBSERVERA: Om du har en filterpump, se pumpens manual för
instruktioner.
OBSERVERA: Stegen måste passa poolstorleken och bör endast
användas för att ta sig in och ut ur poolen. Det är förbjudet att
överskrida stegens tillåtna belastning. Kontrollera regelbundet att
stegen är ordentligt monterad.
POOLENS UNDERHÅLL
VARNING: Om du inte följer riktlinjerna i vår underhållsmanual, kan du
äventyra din hälsa och framförallt barnens hälsa. Behandling av
poolvattnet är nödvändigt för användarnas säkerhet. Genom att
använda kemikalier felaktigt kan det orsaka egendomsskada och
personskador.
OBS! Pumpen används för att vattnet ska cirkulera och för att filtrera
små partiklar. För att ditt poolvatten ska förbli rent och hygieniskt
måste du även tillsätta kemikalier.
1. Vi rekommenderar inte att fylla din pool med regnvatten,
brunnsvatten, eller dräneringsbrunnsvatten: dessa typer av vatten
innehåller vanligtvis förorenade organiska substanser däribland
nitrater och fosfater. Vi råder er att fylla poolen med vatten från det
allmänna vattennätet.
2. Se till att alltid hålla poolen ren och använd korrekta kemikalier.
Parametrar
Vattnets klarhet
Vattnets färg
Grumlighet mätt i FNU/NTU
Koncentration av nitrit jämte den av fyllt vatten i mg/l
Totalt organiskt kol (TOC) i mg/l
Redoxpotential mot Ag/AgCI 3,5 m KCl i mV
pH värde
Fritt verksamt klor (utan cyanursyra) i mg/l
Fritt klor använt i kombination med cyanursyra i mg/l
Cyanursyra i mg/l
Kombinerat klor i mg/l
Reparation
Kontrollera poolen för eventuella läckage från ventiler eller sömmar, kontrollera markduken för någon synlig vattenskada. Tillsätt inga kemikalier
innan detta har utförts.
OBS! I händelse av en läcka, lappa din pool med hjälp av reparationslappen med undervattensklister som tillhandahålls. Se avsnittet med vanliga
frågor för ytterligare information.
Demontering
1. Skruva loss tömningsventilens lock på utsidan av polen i medsols riktning och avlägsna den.
2. Anslut adaptern till slangen och placera den andra änden av slangen i området där du ska tömma poolen. (Kontrollera de lokala
bestämmelserna för tömning).
3. Skruva i kontrollringen för slangadaptern medsols på dräneringsventilen. Dräneringsventilen öppnas och vatten dräneras automatiskt.
VARNING: Vattenflödet kan kontrolleras med kontrollringen.
4. Efter tömningen, ska du skruva loss kontrollringen för att stänga ventilen.
5. Koppla bort slangen.
6. Skruva på locket på tömningsventilen igen.
7. Låt poolen lufttorka.
VARNING: Lämna inte den tömda poolen utomhus.
Förvaring och vinterförvaring
1. Ta bort alla tillbehör och reservdelar på poolen och förvara dem rent och torrt.
2. När poolen är fullständigt torr, pudra över talkpuder för att undvika att poolen klistras samman. Vik poolen noggrant. Om poolen inte är
fullständigt torr kan det resultera i mögel, vilket skadar poollinern.
3. Förvara linern och tillbehör på en torr plats med moderat temperatur mellan 5ºC / 41ºF och 38ºC / 100ºF.
4. Under den regniga årstiden, ska poolen och tillbehören också förvaras som ovan beskrivet.
5. Felaktig tömning av poolen kan orsaka allvarliga personskador och/eller personliga egendomsskador.
6. Vi rekommenderar absolut att poolen ska monteras ned under lågsäsongen (vintermånaderna). Förvaras på en torr plats utom räckhåll för barn.
Ohälsosamt vatten är en allvarlig hälsorisk. Vi rekommenderar att
du använder desinfektionsmedel, flockningsmedel, syre eller
alkaliska kemikalier för att behandla din pool.
3. Rengör PVC linern regelbundet med en icke slipande borste en
pooldammsugare.
4. Vattnets filtreringssystem måste under hela säsongen vara i
funktion tillräckligt länge varje dag för att göra ren hela poolens
vattenvolym.
5. Kontrollera filterpatronen (eller sanden i sandfiltret) regelbundet
och byt ut smutsiga patroner (eller sand).
6. Kontrollera om det finns rost på skruvarna, bultarna och alla
metalldelar. Byt ut vid behov.
7. Om det regnar, kontrollera då att vattennivån inte är högra än den
angivna nivån.Om vattnet överskrider den angivna nivån måste
poolen tömmas på vatten tills nivån är korrekt.
8. Använd inte pumpen när poolen används.
9. Täck poolen då den inte används.
10. Vattnets pH värde är mycket viktigt när det gäller vattnets
behandling.
BEAKTA FÖLJANDE: Lämna inte en tömd pool utomhus.
Följande parametrar garanterar god vattenkvalitet
Värden
Att man ser poolens botten tydligt
Ingen färg bör noteras
max. 1,5 (helst lägre än 0,5)
max. 20
max. 4,0
min. 650
6,8 till 7,6
0,3 till 1,5
1,0 till 3,0
max. 100
max. 0,5 (helst nära 0,0 mg/l)
32

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Steel Pro