Инструкции За Експлоатация - Bestway 62097 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА И СЪХРАНЕТЕ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ НА
ВОДА ИЛИ ДЪЖД.
ВНИМАНИЕ:
1. Използвайте единствено помпа с подходящ контакт с напрежение -12V.
2. Време то на действие на мотора не трябва да превишава 10 минути. Операторът трябва да
позволи на двигателя да се охлади в продължение на 10 минути между отделните употреби.
3. Отворите за напомпване и изпускане трябва да се поддържат изчистени от отломки по време
на употреба.
4. Продуктът трябва да се съхранява на сухо място.
5. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и хора с ограничени
физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако те са под
наблюдение или са били инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и
осъзнават опасностите, които могат да възникнат. Децата не трябва да си играят с уреда.
Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършва от деца без
надзор. (За пазара на ЕС)
Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически,
сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако те не са
наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната
безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с
този уред. (За пазара извън ЕС)
6. Трябва да се захранва само с безопасно свръхниско напрежение (SELV).
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Въздухът от не всички въздушни клапани може да бъде изпускан с помпа, някои
еднопосочни клапани изискват ръчно изпускане.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Някои Bestway артикули са снабдени със специален херметичен обезопасителен
клапан, който предотвратява загубата на въздух. Ние препоръчваме на тези артикули да бъде
изпуснат въздуха, чрез просто отвиване на вентила, вместо изпускане на въздуха с помпа.
Значение на зачеркнат контейнер за отпадъци:
Не изхвърляйте електрическите уреди като битови отпадъци, използвайте разделно събиране на отпадъците.
Свържете се с местните власти за
да получите информация относно
системите за събиране на
отпадъци. Ако електроуреди се изхвърлят в
депа или сметища, опасни вещества могат да
изтекат в подпочвените води и да достигнат до
хранителната верига, увреждайки здравето и
доброто физическо състояние. Когато заменяте
електрически компонент с нов, търговецът на
дребно е задължен по закон да приеме обратно
стария уред за унищожаване безплатно.
S-S-006091/14x21cm/62097/车用电动气泵说明书/JS-YF-2017-B-03136/保加利亚
ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.
Прекъсвач
Порт за Напомпване
Адаптер
Изпускателен Порт
24
Щепсел за кола

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis