Herunterladen Diese Seite drucken

FennmaradóKockázat; Kezelés; Üzembe Helyezés Előtt; Szerelés - Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Biztonságiutasításoksűrítettlevegősszerszámokhoz/Kezelés
Atömlődobotill.annaktömlőit
z
sohaneirányítsaemberekre
vagyállatokra.
Ajavításoksoránkizárólagere-
z
detipótalkatrészekethasználjon.
Anemeredetipótalkatrészek
súlyoskárokatokozhatnak.
Akarbantartási,beállításiésjaví-
z
tásimunkálatokelvégzéséhez
előszörválasszaleatömlődobot
asűrítettlevegőellátásról.
Atömlődobonmódosításokat
z
eszközölnitilos.
Atömlődobotcsakkifogástalan
z
állapotbanhasználja.Kérdéses
esetbenhasználatelőttkérjen
tanácsotegyspecialistától.
Ajavításokatcsakképzett
z
szakemberekkelvégeztesseel.
Atömlődobotsohane
z
atömlőknélfogvaszállítsa.
Mindigtartsaatömlőtstabilan,ha
z
asűrítettlevegőellátásrólvagy
asűrítettlevegősszerszámról
leválasztja.
z
z
Fennmaradó kockázat
Fennmaradókockázatokmindig
vannak,mégakkoris,haakészü-
léketazelőírásoknakmegfelelően
kezeli.Asűrítettlevegőstömlődob
felépítéséveléskivitelezésével
összefüggésbenazalábbiveszélyek
merülhetnekfel:
292166_Schlauchtrommel_content_LB4.indb 9
Acsapkodósűrítettlevegős
z
tömlőkmiattiveszély
Aszanaszétheverősűrített
z
levegőstömlőkmiattielesésve-
szély.
Csökkentseafennmaradókockáza-
tokatazzal,hogyakészüléket
gondosan,ésazelőírásoknak
megfelelőenhasználja
Kezelés
Üzembe helyezés előtt
z
z
Vegyenkimindenalkatrésztacsomagolásból,
z
ésellenőrizze,hogynemláthatók-esérülések
asűrítettlevegőstömlődobonvagyaz
egyesalkatrészeken.Ebbenazesetben
nehasználjaasűrítettlevegőstömlődobot.
Vegyefelakapcsolatotagyártóvalamega-
dottszervizcímen.
Távolítsonelmindenvédőfóliát,valamintaz
z
egyébszállításicsomagolásokat.
Ellenőrizzeaszállítmányteljességét.
z
z
z
Szerelés
Szerelési hely megtalálása
Szereljeatömlődobotegyarraalkalmasfalra
z
vagymennyezetre,atömlődobfelszerelés
nélkülihasználatanemmegengedett.
Úgyválasszakiaszerelésihelyetatömlődob
z
számára,hogyazneképezzenakadályt.
Mennyezetreszereléseseténügyeljenek
z
alegalább2,5méteresszerelésimagasságra.
Aszereléshezazalábbisegédeszközökrelesz
z
szüksége:egyfúrógép,egymegfelelőfúró,
valamintegycsavarkulcs.
HU
9
11.12.2017 13:10:29

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading