Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-schlauchtrommel

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
AIR HOSE REEL PDST 10 A1
HU
SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐDOB
Kezelési és biztonsági hivatkozások
Az eredeti használati utasítás fordítása
SK
PNEUMATICKÝ HADICOVÝ NAVIJAK
Návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia
Preklad originálneho návodu na obsluhu
DE
DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 292166
292166_Schlauchtrommel_cover_LB4.indd 2
CZ
SAMONAVÍJECÍ BUBEN S HADICÍ
NA STLAČENÝ VZDUCH
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
SI
PNEVMATSKI CEVNI BOBEN
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
HU
CZ
SK
SI
DE
07.12.17 12:58

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PDST 10 A1

 • Seite 1 AIR HOSE REEL PDST 10 A1 SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐDOB SAMONAVÍJECÍ BUBEN S HADICÍ NA STLAČENÝ VZDUCH Kezelési és biztonsági hivatkozások Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Az eredeti használati utasítás fordítása Překlad originálního provozního návodu PNEVMATSKI CEVNI BOBEN PNEUMATICKÝ HADICOVÝ NAVIJAK Návod na obsluhu a bezpečnostné...
 • Seite 2 Olvasás előtt hajtsa ki az ábrát tartalmazó oldalt, és ezután ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Než začnete číst tento návod k obsluze, rozložte stránku s obrázky a seznamte se se všemi funkcemi zařízení. Prv než začnete čítať tento návod, rozložte si stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami zariadenia.
 • Seite 3 292166_Schlauchtrommel_cover_LB4.indd 4 07.12.17 12:58...
 • Seite 4 292166_Schlauchtrommel_cover_LB4.indd 5 07.12.17 12:58...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Tartalomjegyzék A használt piktogramok magyarázata ..............Oldal Bevezetés ..........................Oldal R endeltetésszerűhasználat ....................Oldal Felszerelés ........................... Oldal Műszakiadatok ........................Oldal Szállításiterjedelem......................Oldal Biztonsági utasítások sűrített levegős szerszámokhoz ......Oldal Fennmaradókockázat ......................Oldal Kezelés ..........................Oldal Ü zembehelyezéselőtt ......................Oldal Szerelés ..........................
 • Seite 6: A Használt Piktogramok Magyarázata

  A használt piktogramok magyarázata Olvassaelahasználati Olvassaeléstartsabe útmutatót! abiztonságielőírásokat Tudnivaló Környezetbarátmódon ártalmatlanítsaacsomagolástés asűrítettlevegőskészüléket Használjonhallásvédő eszközt Használjonporvédőmaszkot Használjonvédőszemüveget Használjonvédőkesztyűt SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐDOB tetésszerűhasználatnakmegfelelőenhasználja aterméket.Őrizzemegeztazútmutatót. PDST 10 A1 Haátadjaaterméketegyharmadikfélszámára, mellékeljeazösszesdokumentumot.Minden rendeltetésszerűhasználattóleltérőalkalmazás Bevezetés tilos,ésadottesetbenveszélyeslehet.Agarancia nemvonatkozikazútmutatóbenemtartásából Gratulálunk!Kiválóminőségűtermék vagyanemrendeltetésszerűhasználatbóleredő mellettdöntött.Kérjük,alaposanolvassa károkra,ésagyártottnemterhelifelelősség átahasználatiútmutatót,éstartsa ilyenesetben.Akészüléketotthonihasználatra beabennetalálhatóutasításokat. tervezték,kereskedelmivagyiparicélranem Ahasználatiútmutatósegítségévelismerjemeg használható.
 • Seite 7: MűszakiAdatok

  Bevezetés/Biztonságiutasításoksűrítettlevegősszerszámokhoz használatábóladódóveszélyeket Műszaki adatok megértették.Gyermekek nemjátszhatnakakészülékkel. Felcsévélőrendszer Automatika Amunkatömlőhossza 10m Atisztítástésafelhasználóikar- Maximális 10bar bantartástgyermekekfelügyelet munkanyomás nélkülnemvégezhetik. Sűrítettlevegő ¼“=6,35mm Kompresszorralösszekötve „ csatlakozásmérete atömlődobasűrítettlevegős Súly 1,855kg szerszámoktápellátásáraszol- Atömlőanyaga poliuretán gál.Atömlődobkizárólagsűrített levegőszállításárahasználható. Szállítási terjedelem Folyadékokszállításáranem alkalmas. 1Tömlődob 1Dugaszcsonk Atömlődobotaberendezés „ 1Használatiútmutató alapjánegyarraalkalmasfalra vagytetőreszerelésretervezték, Biztonsági utasítások sűrített felszerelésnélkülihasználata levegős szerszámokhoz...
 • Seite 8 Biztonságiutasításoksűrítettlevegősszerszámokhoz Csakazehhezatermékhezmeg- önkezűlegsűrítettlevegős „ felelőkiegészítőkethasználhat. tömlődobkészülékházát. Asűrítettlevegőstömlődobot Csakolyankifogástalanállapot- „ használó,ésszükségesetén banlévőkiegészítőthasználjon, karbantartásimunkákatvégző amelyetatömlődobhozvaló személyekkötelesekmegismer- használatraszántak. kedniaberendezéssel.Továbbá Sohanelépjetúlatömlődob „ alehetségesveszélyeketille- vagyazalkalmazottsűrített tőentájékozottnakkelllenniük. levegősszerszámmaximális Ahatályosbalesetmegelőzési munkanyomását. előírásokatpontosanés Csakakkorcsatlakoztassa „ lelkiismeretesenbekelltartani. atömlődobotsűrítettlevegős Asűrítettlevegőstömlődobon vezetékekre,amennyibenbizto- „ végzettbármelymódosítás sítvavan,hogyamaximálisan kizárjaagyártófelelősségét,és megengedettmunkanyomás azezzelösszefüggőkártérítést. 10%-otmeghaladómértékű Használatelőttszereljefel túllépésétmegakadályozzák(pl. „...
 • Seite 9: FennmaradóKockázat

  Biztonságiutasításoksűrítettlevegősszerszámokhoz/Kezelés Atömlődobotill.annaktömlőit Acsapkodósűrítettlevegős „ „ sohaneirányítsaemberekre tömlőkmiattiveszély vagyállatokra. Aszanaszétheverősűrített „ Ajavításoksoránkizárólagere- levegőstömlőkmiattielesésve- „ detipótalkatrészekethasználjon. szély. Anemeredetipótalkatrészek súlyoskárokatokozhatnak. Csökkentseafennmaradókockáza- Akarbantartási,beállításiésjaví- tokatazzal,hogyakészüléket „ tásimunkálatokelvégzéséhez gondosan,ésazelőírásoknak előszörválasszaleatömlődobot megfelelőenhasználja asűrítettlevegőellátásról. Atömlődobonmódosításokat „ Kezelés eszközölnitilos. Atömlődobotcsakkifogástalan „ Üzembe helyezés előtt állapotbanhasználja.Kérdéses esetbenhasználatelőttkérjen Vegyenkimindenalkatrésztacsomagolásból, „ ésellenőrizze,hogynemláthatók-esérülések tanácsotegyspecialistától.
 • Seite 10: ÜzembeHelyezés

  Kezelés A tömlődob szerelése Mindigvegyefigyelembeasűrítettlevegős „ tömlődobmaximálismunkanyomását, SÉRÜLÉSVESZÉLY! valamintafelhasználtcsatlakozóidomok Atömlődobhelytelenszerelésesérülésekhez összeegyeztethetőségét.Agyorskuplung vezethet. segítségévelamunkatömlőközvetlenül alevegőbevezetésnélköthetőösszeasűrített Gondoskodjonróla,hogyaszerelésihelyen levegősszerszámmal. „ nelegyenekvezetékekvagycsövek.Ehhez szükségeseténhasználjondetektort,vagy A tömlődob használata lépjenkapcsolatbaegyszakemberrel. Tartsabeahasználandófúrógépbiztonsági SÉRÜLÉSVESZÉLY! „ utasításait. Atömlődobotvisszajáratimechanizmussallátták el.Eztegyerősrugóműködteti.Asűrítettlevegős TUDNIVALÓ! Rongálódásveszély! tömlőnemmegfelelőfelcsévélésesérülésekhez A tömlődob helytelen szerelése rongálódáshoz vezethet. vezethet. Sohanehagyjaasűrítettlevegőstömlőt „...
 • Seite 11: KarbantartásÉsTisztítás

  Kezelés/Garanciávalésszervizszolgáltatássalkapcsolatostudnivalók Tömlőmegállító beállítása Garanciával és szervizszolgálta- tással kapcsolatos tudnivalók Atömlőmegállítópozíciójabeállítható,amunka- tömlőfelcsévélésétatetszésszerintihossznál szakítjameg.Atömlőmegállítóbeállításához A Creative Marketing Consulting GmbH kereszthornyoscsavarhúzóravanszükség. garanciája 1. O ldjaarögzítőcsavarokatakereszthornyos Tiszteltvásárlónk,avásárlásdátumátólszámított csavarhúzóval(lásdazEábrát). 3évesgaranciavonatkozikatermékre.Ameny- 2. T oljaatömlőmegállítótamunkatömlőmentén nyibenamegvásárolttermékhibás,atermék akívántpozícióba. értékesítőjévelszembentörvényesjogaivannak. 3. H úzzamegismétarögzítőcsavarokat. Ezeketatörvényijogokatakövetkezőkbenleírt garanciasemkorlátozza. Karbantartás és tisztítás Garanciális feltételek Tudnivaló: asűrítettlevegőstömlődo- botakifogástalanműködés,valamint...
 • Seite 12: GaranciálisEsetKezelése

  .../Környezetvédelemmelkapcsolatostudnivalókésazártalmatlanításadatai vagyakárosodásokolyantörékenyalkatrészeken Így léphet kapcsolatba velünk: történtek,pl.kapcsoló,akkumulátorvagyhasonló, melyeküvegbőlkészültek. Név: EuropaKft. Ezagarancianemérvényes,haatermékmegsé- Internetcím: www.cmc-creative.de rült,nemszakszerűenhasználtákvagyjavították. E-Mail: service.hu@cmc-creative.de; Atermékszakszerűhasználataérdekében info@europa-kft.de mindenhasználatiútmutatóbanfelsoroltutasítást Telefon: 06-85-550660 pontosanbekelltartani.Feltétlenülkerülendőkaz Székhely: Németország olyanfelhasználásicélokésintézkedések,melyek *)Normáldíjszabásanémetvezetékeshálózatról ahasználatiútmutatóbanfoglaltaktóleltérnek, IAN 292166 illetveamelyekkelkapcsolatbanfigyelmeztetés hangzikel. Kérjük,vegyefigyelembe,hogyakövetkezőcím Aterméketcsakmagáncélúésnemiparifel- nemaszervizcíme. használásraterveztük.Rendeltetésellenesvagy Kérjük,előszörafentmegnevezettszervizzel szakszerűtlenkezelés,erőszakalkalmazásavagy lépjenkapcsolatba. nemazáltalunkfeljogosítottszerviz-képviselet általvégzettbeavatkozáseseténagarancia Cím: megszűnik.
 • Seite 13: Eu Megfelelőségi Nyilatkozat

  C. M. C. Kft. Iratfelelős:MarcUhle Katharina-Loth-Str.15 66386St.Ingbert kizárólagosfelelősségetvállalunk,hogyazalább megnevezettterméket Sűrített levegős tömlődob visszahúzó funkcióval IAN: 292166 Cikksz.: 2079 Gyártáséve: 2018/04 PDST 10 A1 Modell: azoknakavédelmikövetelményeknekmegfelel, melyeketazeurópaiirányelvekbenésazok módosításaibanmeghatároztak. Gépekről szóló irányelv: 2006/42/EK ésazokmódosításaibanmeghatároztak. Amegfelelőségértékeléséreakövetkező harmonizáltszabványokathasználtukfel: EN 12100:2010 St.Ingbert,2017.11.28. cégvezetőmegbízásábólMarcUhle- adokumentumfelelőse 292166_Schlauchtrommel_content_LB4.indb 13...
 • Seite 14: Jótállási Tájékoztató

  Jótállásitájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ IAN 292166 Atermékmegnevezése: Gyártásiszám: SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐDOB PDST 10 A1 Aterméktípusa:PDST 10 A1 Atermékazonosításraalkalmasrészeinekmeg- határozása:Minősítési címkét Agyártócégneve,címeésemailcíme: Aszervizneve,címeéstelefonszáma: C. M. C. Kft. Europa Kft., Katharina-Loth-Str. 15 Erzsébet u. 73, 8630 Balatonboglár 66386 St. Ingbert, Németország service.hu@cmc-creative.de Azimportálóésforgalmazócégneveéscíme: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.
 • Seite 15 Obsah Vysvětlení používaných piktogramů ..............Strana Úvod ............................Strana P oužitízařízenívsouladusúčelem,kněmužjeurčeno ............Strana Vybavení ..........................Strana Technickádata ........................Strana Rozsahdodávky .........................Strana Bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje .........Strana Zbytkovárizika ........................Strana Obsluha ..........................Strana P ředuvedenímdoprovozu....................Strana Montáž ..........................Strana Uvedenídoprovozu......................Strana Údržbaačištění ........................Strana Informace o záruce a servisních opravách ............Strana Záručnípodmínky .......................Strana Rozsahzáruky ........................Strana...
 • Seite 16: Vysvětlení Používaných Piktogramů

  Prostudujtesinávod Dodržujtebezpečnostnípokyny kobsluze Upozornění Pneumatickázařízeníaobaly likvidujteekologickýmzpůsobem Používejteochranusluchu Používejteprotiprachovou Používejteochrannébrýle masku Používejteochrannérukavice SAMONAVÍJECÍ BUBEN bubensloužívýhradněktransportustlačeného S HADICÍ NA STLAČENÝ VZDUCH vzduchu.Nenívhodnýktransportukapalin. Používejteproduktepouzepodlepopisuakuve- PDST 10 A1 denémuúčelu.Tentonávodsipečlivěuschovejte. Připředávánítohotoproduktutřetímosobámjim vždyvydejteiveškerépodklady.Jakékolipoužití Úvod zařízenívrozporusúčelem,kněmužjeurčeno, jezakázanéapotenciálněnebezpečné.Škody Srdečněblahopřejeme!Rozhodlijstese vdůsledkunedodrženípokynůnebochybného prokoupivysocekvalitníhovýrobku. použitínejsoukrytyzárukouanespadajído Pečlivěsi,prosím,prostudujtenávod oblastiručenívýrobce.Zařízeníbylokoncipováno kpoužití,adodržujtepopsanépokyny.Nazákladě propoužitívdomácnostianesmísevyužívatke tohotonávodukpoužitíseseznamtesezařízením, komerčnímčiprůmyslovýmúčelům.
 • Seite 17: TechnickáData

  Úvod/Bezpečnostnípokynypropneumatickénástroje stímtospotřebičemhrát.Čištění Technická data auživatelskouúdržbunesmějí provádětdětibezdozoru. Navíjecísystém Automatika Délkapracovníhadice 10m Vespojenískompresoremslouží „ Maximálnípracovní navíjecíbubenkzásobování 10 bary tlak pneumatickýchnástrojůener- Velikostpneumatické ¼“=6,35mm gií.Samonavíjecíbubenslouží přípojky výhradněktransportustlačeného Hmotnost 1,855kg vzduchu.Nenívhodnýktrans- Materiálhadice Polyuretan portukapalin. Samonavíjecíbubenjedíkysvé „ Rozsah dodávky konstrukciurčenpromontážna vhodnouzeďnebostrop;použití 1samonavíjecíbuben 1nástrčnávsuvka bezmontáženenípovoleno. 1návodkobsluze Samonavíjecíbubennebylvyvi- „...
 • Seite 18 Bezpečnostnípokynypropneumatickénástroje shadicínastlačenývzduch určenopropoužitísesamonaví- používajípříp.naněmprovádějí jecímbubnem. údržbu,jsoupovinnysesním Nikdynepřekračujtemaximální „ seznámit.Dálemusíbýtinfor- pracovnítlakbubnunebopouží- moványopotenciálníchrizicích. vanéhopneumatickéhonástroje. Správněasvědomitěmusíbýt Samonavíjecíbubenpřipojujte „ dodržoványplatnépředpisy napneumaticképřípojkypouze, úrazovéprevence. pokudjezajištěno,ženedojde Jakákolizměnaprovedenána kpřekročenímaximálníhopřípust- „ samonavíjecímbubnushadicína néhopracovníhotlakuovícenež stlačenývzduchvylučujezáruku 10%(např.redukčnímventilem). výrobceastímspojenéškody. Připrácishadicínastlačený „ Předpoužitímsamonavíjecího vzduchpozornaostréhrany, „ bubnuproveďtejehomontáž, horkoaoleje. minimalizujetetakrizikoúrazu. Předpoužitíhadicovéhobubnu „ Samonavíjecíbubenpoužívejte vždyzkontrolujtehadicina „ výhradněprostlačenývzduch. stlačenývzduch.
 • Seite 19: ZbytkováRizika

  Obsluha Připrováděníúdržby,seřizování Tatorizikasnížíte,kdyžbudete „ aopravvždynejprveodpojte zařízenípoužívatpečlivěapodle samonavíjecíbubenodnapájení předpisů stlačenýmvzduchem. Změnynasamonavíjecímbubnu „ Obsluha jsouzakázány. Samonavíjecíbubenpoužívejte „ Před uvedením do provozu pouze,pokudsenachází vbezvadnémstavu.Vpřípadě Vyjmětevšechnydílyzobaluazkontrolujte, „ pochybnostísenechtepřed zdasamonavíjecíbubenshadicínastlačený vzduchnebojednotlivédílynevykazujínějaká použitímporaditodspecialisty. poškození.Pokudtomutakje,samonavíjecí Opravynechteprovádětpouze „ bubenshadicínastlačenývzduchnepo- kvalifikovanéodborníky. žívejte.Obraťtesenavýrobcenauvedené servisníadrese. Samonavíjecíbubennikdynepře- „ Odstraňtevšechnyochrannéfólieaostatní „ nášejteuchopenímzahadici. transportníobaly. Pokudhadiciuvolňujeteodzdroje Zkontrolujte,zdajedodávkakompletní.
 • Seite 20: UvedeníDoProvozu

  Obsluha Zajistěte,abysevblízkostinenacházela Použití samonavíjecího bubnu „ žádnávedeníanipotrubí.Použijtektomupří- padnědetektornebosespojtesodborníky. NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! Dodržujtetakébezpečnostnípokynypro Samonavíjecíbubenjevybavenmechanismem „ použitouvrtačku. prozpětnépřevíjení.Tenjepohánensilnoupruži- nou.Přinesprávnémnavíjeníhadicenastlačený UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poškození! vzduchmůžedojítkúrazům. Nesprávná montáž může způsobit poškození. Nikdynenechávejtehadicinatlakovývzduch „ Zajistěte,abydržáknamístěmontážeunesl navíjetbezkontroly. „ hmotnostsamonavíjecíhobubnu.Pokudmáte Připoškozenímmechanismuzpětného „ jakékolivdotazy,obraťtesenaodborníka. navíjenísamonavíjecíbubenshadicína stlačenývzduchokamžitěodstavtezprovozu. 1. J akošablonupoužijtevýkyvnéupevňovací Vzniklouškodunechteopravitodborníky.
 • Seite 21: ÚdržbaAČištění

  Obsluha/Informaceozáruceaservisníchopravách Informace o záruce a servisních 1. K řížovýmšroubovákemuvolněteupevňovací opravách šrouby(vizobr.E). 2. Z arážkuhadiceposunujtepodélhadiceaždo požadovanépolohy. Záruka společnosti Creative Marketing & 3. U pevňovacíšroubyopětutáhněte. Consulting GmbH Váženázákaznice,váženýzákazníku, Údržba a čištění natentovýrobekdostávátezáruku3rokyodedne zakoupení.Vpřípadě,žesenatomtovýrobku Upozornění: Abymohlsamonavíjecí projevízávady,můžetevůčiprodejciuplatnitsvá bubenshadicínastlačenývzduch právapodlezákona.Tatozákonnáprávanejsou bezchybněfungovataabybyly omezenanašimizáručnímipodmínkami,které dodrženybezpečnostnípožadavky,jetřebauněj jsouuvedenydále.
 • Seite 22: PostupPřiZáručníReklamaci

  .../Ekologicképokynyainformaceolikvidaciodpadu např.spínačů,bateriínebočástí,kteréjsou Zde nás najdete: zhotovenyzeskla. Zárukapozbýváplatnosti,jestližejevýrobek Název: C.M.C.CreativeMarketing& poškozený,nenípřiměřenýmzpůsobempoužíván ConsultingGmbHServiceCZ neboudržován.Přiměřenépoužívánívýrobku Internetová předpokládá,žebudoupřesnědodržovány adresa: www.cmc-creative.de všechnypokynyuvedenévnávodukobsluze.Je E-mail: info@bohemian-dragomans.com bezpodmínečněnutnésevyhnouttakovýmzpůso- Telefon: 00420608600485 bůmpoužitíajednání,odnichžnávodkobsluze Sídlo: Německo odrazujenebopřednimižvaruje. *)normálnítarifněmecképevnésítě IAN 292166 Tentovýrobekjeurčenýpouzeksoukromému použitíanikolikekomerčnímúčelům.Zneužití neboneodbornépoužívánízařízení,použitínásilí Dovolujemesiupozornit,ženásledujícíadresa anebozásahy,kterénebylyprovedenynaším neníadresaservisníopravny. autorizovanýmservisnímstřediskem,představují Kontaktujtenejprvevýšeuvedenéservisní porušenízáruky. středisko. Adresa: Postup při záruční...
 • Seite 23: Prohlášení O Shodě Es

  66386St.Ingbert Německo Prohlašujemenavlastníodpovědnost,ževýrobek Samonavíjecí buben s hadicí na stlačený vzduch s funkcí zpětného navíjení IAN: 292166 Č.zboží: 2079 2018/04 Rokvýroby: Model: PDST 10 A1 kterýsplňujezásadnípožadavky,kteréjsouuve- denyvevropskýchsměrnicíchajejichzměnách. Směrnice ES o strojních zařízeních: 2006/42/ES ajejichzměnách. Posouzeníshodybyloprovedenonazákladě následujícíchharmonizovanýchnorem: EN 12100:2010 St.Ingbert28.11.2017 ppa.MarcUhle-Osobaodpovědná zadokumentaci 292166_Schlauchtrommel_content_LB4.indb 23...
 • Seite 24 292166_Schlauchtrommel_content_LB4.indb 24 11.12.2017 13:10:30...
 • Seite 25 Obsah Legenda použitých piktogramov ................Strana Úvod ............................Strana P oužitievsúladesostanovenýmúčelom ................Strana Výbava ..........................Strana Technickéúdaje ........................Strana Obsahbalenia........................Strana Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie ..........Strana Zvyškovériziko ........................Strana Obsluha ..........................Strana P reduvedenímdoprevádzky .....................Strana Montáž ..........................Strana Uvedeniedoprevádzky ......................Strana Údržbaačistenie ........................Strana Informácie o záruke a servise .................Strana Záručnépodmienky ......................Strana Rozsahzáruky ........................Strana...
 • Seite 26: Legenda Použitých Piktogramov

  Legendapoužitýchpiktogramov/Úvod Legenda použitých piktogramov Prečítajtesinávod Dodržiavajteariaďtesa naobsluhu bezpečnostnýmipokynmi Upozornenie Pneumatickézariadeniaaobal zlikvidujteekologicky Používajteochranusluchu Používajteprotiprachovú Používajteochrannéokuliare masku Používajteochrannérukavice PNEUMATICKÝ HADICOVÝ naprepravustlačenéhovzduchu.Niejevhodný nato,abyprepravovalkvapaliny.Používajte NAVIJAK PDST 10 A1 výrobokibatak,akojepopísanéapreuvedené oblastipoužitia.Tentonávoddobreuschovajte. Pripostúpenívýrobkutretejosobeposkytnites Úvod nímtakistovšetkypodklady.Akákoľvekaplikácia, ktorásalíšiodpoužitiavsúladesostanoveným Srdečnevámgratulujeme!Rozhodliste účelom,jezakázanáapotenciálnenebezpečná. sapreprvotriednyvýrobok.Starostlivosi Škodykvôlinedodržaniualebochybnémupoužitiu prečítajtenávodnapoužitieadodržia- niesúkrytézárukouanespadajúdorozsahu vajte,prosím,popísanéinformácie.So ručeniavýrobcu.Zriadeniebolokoncipované zariadením,sjehosprávnympoužívanímajeho nadomácepoužívanieanesmiesapoužívaťna bezpečnostnýmipokynmisazoznámtepodľa...
 • Seite 27: TechnickéÚdaje

  Úvod/Bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie nebezpečenstvámspojeným Technické údaje sjehopoužívaním.Detisa nesmúhraťsozariadením. Samonavíjacísystém Automatika Dĺžkapracovnej 10m Čistenieaužívateľskúúdržbu hadice nesmúvykonávaťdetibez Maximálnypracovný 10bar dozoru. tlak Vspojenískompresoromslúži „ Veľkosťprípojky ¼“=6,35mm hadicovýnavijaknaenergetické stlačenéhovzduchu Hmotnosť 1,855kg napájaniepneumatickýchnáradí. Materiálhadice Polyuretán Hadicovýnavijakfungujevýlučne naprepravustlačenéhovzduchu. Niejevhodnýnato,abyprepra- Obsah balenia vovalkvapaliny. 1hadicovýnavijak Prípravokhadicovéhonavijaka „ 1násuvnávsuvka predurčujetentonamontážna 1návodnaobsluhu vhodnústenualebostrop;použi- tiebezmontáženiejedovolené.
 • Seite 28 Bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie Používaťsasmieibapríslušen- opraviťšpecialistovi.Vžiadnom „ stvovhodnépretentovýrobok. prípadeneotvárajtesamiteleso Osoby,ktorépožívajúpne- pneumatickéhohadicového umatickýhadicovýnavijak navijaka. aprípadnevykonávajúúdržbové Používajteibapríslušenstvo „ práce,súpovinnésastýmto vbezchybnomstave,ktoréje zoznámiť.Okremtohomusia určenénapoužitieshadicový byťinformovanéopotenciálnych navijakom. nebezpečenstvách.Jepotrebné Nikdyneprekračujtemaximálny „ pracovnýtlakhadicového správneasvedomitedodržiavať platnébezpečnostnépredpisy. navijakaalebopoužitého Akékoľvekzmenynapneumatic- pneumatickéhonáradia. „ komhadicovomnavijakuvylučujú Hadicovýnavijakpripojteiba „ ručenievýrobcuastýmspojené napneumatickévedenia,akje škody. zabezpečené,žejezamedzené Skôrakohadicovýnavijak prekročeniemaximálnehodovo- „ použijete,namontujteho,aby lenéhopracovnéhotlakuoviac steznížilirizikoporanenia ako10%(napríkladredukčným...
 • Seite 29: ZvyškovéRiziko

  Bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie Hadicovýnavijakneskladujte Zvyškové riziko „ vdosahudetí. Hadicovýnavijak,prípadnejeho Ajvprípade,akzariadenieobslu- „ hadicenikdynesmerujtenaľudí hujetepodľapredpisov,pretrvávajú aninazvieratá. vždyzvyškovériziká.Vsúvislosti Priopraváchjepotrebnépouží- stypomkonštrukcieavyhotovením „ vaťvýlučneoriginálnenáhradné tohtopneumatickéhohadicového diely.Iné,akooriginálne navijakasamôžuvyskytnúťnasle- náhradnédielymôžuvyvolať dovnénebezpečenstvá: ťažképoškodenia. Privykonávaníúdržbových, Nebezpečenstvokvôlihadiciam „ „ nastavovacíchaopravárenských nastlačenývzduchvykonávajú- prácodpojtenajskôrhadicový cimnekontrolovanépohyby. navijakodnapájaniastlačeným Nebezpečenstvopádukvôlipova- „ vzduchom. ľujúcimsahadiciamnastlačený Zmenynahadicovomnavijaku vzduch. „ súzakázané. Hadicovýnavijakpoužívajteiba Zabráňtezvyškovémurizikutak, „...
 • Seite 30: Obsluha

  Obsluha Obsluha Zabezpečte,abynosnýmateriálnamieste „ montážeuniesolhmotnosťhadicového navijaka.Vprípadeotázoksaobráťtena Pred uvedením do prevádzky špecialistu. Vybertevšetkydielyzobaluaskontrolujte,či 1. A košablónupoužiteotočnúupevňovaciu „ pneumatickýhadicovýnavijakalebojednotlivé konzolu.Ktomuoznačteceruzkoupozíciu dielynevykazujúškody.Vtakomtoprípade otvorovnanosnommateriáli. pneumatickýhadicovýnavijaknepoužívajte. 2. D onosnéhomateriáluvyvŕtajtedierypotrebné Navýrobcusaobráťtenauvedenejadrese namontáž. servisu. 3. H adicovýnavijakupevnitevhodným Odstráňtevšetkyochrannéfólieainé upevňovacímmateriálom. „ prepravnéobaly. Skontrolujte,čijezásielkaúplná. „ Uvedenie do prevádzky Montáž...
 • Seite 31: ÚdržbaAČistenie

  Obsluha / Informácie o záruke a servise Použitie hadicového navijaka 1. U pevňovacieskrutkyuvoľnitekrížovým skrutkovačom(pozriobrázokE). 2. N asuňtezarážkuhadicepozdĺžpracovnej NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! hadicenaželanúpozíciu. Hadicovýnavijakjevybavenýmechanizmom 3. O päťutiahniteupevňovacieskrutky. spätnéhonavíjania.Tentosaprevádzkujeprostred- níctvomsilnejpružiny.Prinesprávnomnavinutí Údržba a čistenie pneumatickejhadicemôžedôjsťkporaneniam. Nikdynedovoľtevrátiťsapneumatickejhadici Upozornenie: Kvôlibezchybnejfunkcii „ nekontrolovanerýchlo. atiežkvôlidodržiavaniupožiadaviek Akjemechanizmusspätnéhonavíjaniapoško- bezpečnostisamusíprepneumatický „...
 • Seite 32: ZáručnéPodmienky

  Informácie o záruke a servise Záručné podmienky Výrobokjeurčenýlennasúkromnéanie komerčnépoužitie.Vprípadenesprávnejalebo Záručnálehotazačínaplynúťdňomkúpy. neodbornejmanipulácie,použitianásilia Starostlivosiuschovajte,prosím,originálnypoklad- avprípadezásahov,ktorénevykonalanaša ničnýlístok.Budetehopotrebovaťakodoklad autorizovanáservisnápobočka,zanikázáruka. okúpe. Postup v prípade poškodenia Aksadotrochrokovoddňakúpytohtovýrobku v záruke vyskytnemateriálováalebovýrobnáchyba,výrobok vám–podľanášhozváženia–bezplatneopravíme alebovymeníme.Totozáručnéplneniepredpokladá, Abysmevedelizabezpečiťrýchlespracovanie ževrámcitejtotrojročnejlehotypredložítechybné vášhoprípadu,postupujte,prosím,podľa zariadenieadokladokúpe(pokladničnýblok) nasledovnýchpokynov:Prevšetkyotázkymajte avkrátkostiuvediete,oakýnedostatokide akodokladokúpepripravenýpokladničnýdoklad akedysavyskytol. ačíslovýrobku(napr.IAN).Číslovýrobkusi vyhľadajte,prosím,natypovomštítku,narytine, Pokiaľjetátochybakrytánašouzárukou,vrátime natitulnejstranevášhonávodu(dolevľavo)alebo vámopravenýalebonovývýrobok.Opravoualebo nanálepkenazadnejalebodolnejstrane.Pokiaľ výmenouvýrobkunezačínaplynúťnovázáručná bysavyskytlifunkčnéchybyaleboinénedostatky, lehota.
 • Seite 33: Informácie O Ochrane Životného Prostredia A Likvidácii

  Pneumatický hadicový navijak s funkciou prostredia a likvidácii spätného ťahu IAN: 292166 Z ariadenie,príslušenstvoaobalbyste Číslovýrobku: 2079 maliodovzdaťdozbernenaekologickú Rokvýroby: 2018/04 recykláciu. Model: PDST 10 A1 Pneumatickézariadenianehádžtedodomového spĺňazákladnépožiadavkynaochranu,ktoré odpadu!Nefunkčnézariadeniabysamalipodľa sústanovenéveurópskychsmerniciachaich možnostirecyklovať.Požiadajteopomocmiest- úpravách. nehopredajcu. Smernica o strojoch: 2006/42/ES aichúpravách. Priposudzovanízhodysapoužilinasledovné harmonizovanénormy: EN 12100:2010 St.Ingbert,28.11.2017...
 • Seite 34 292166_Schlauchtrommel_content_LB4.indb 34 11.12.2017 13:10:30...
 • Seite 35 Kazalo Legenda uporabljenih piktogramov ...............Stran Uvod ............................Stran Namenska uporaba ......................Stran Oprema ..........................Stran Tehnični podatki ........................Stran Obseg dobave ........................Stran Varnostna opozorila za pnevmatsko orodje ............Stran Preostalo tveganje ........................Stran Upravljanje .........................Stran Pred zagonom ........................Stran Montaža ..........................Stran Zagon............................Stran Vzdrževanje in čiščenje ......................Stran Napotki za garancijo in servisiranje ..............Stran Garancijski pogoji .........................Stran Obseg garancije........................Stran...
 • Seite 36: Legenda Uporabljenih Piktogramov

  PNEVMATSKI CEVNI BOBEN Dobro shranite ta navodila za uporabo. Pri predaji izdelka tretji osebi, izročite tudi vso dokumentacijo. PDST 10 A1 Vsaka uporaba, ki odstopa od namenske uporabe, je prepovedana in potencialno nevarna. Škoda, ki je posledica neupoštevanja navodil ali zlorabe,...
 • Seite 37: Tehnični Podatki

  Uvod / Varnostna opozorila za pnevmatsko orodje ki lahko nastanejo pri uporabi Tehnični podatki aparata. Otroci se z aparatom ne smejo igrati in ga čistiti,ter vzdr- Sistem navijanja Avtomatsko Dolžina delovne cevi ževati brez ustreznega nadzora. 10 m Maksimalni delovni V povezavi s kompresorjem 10 bar „...
 • Seite 38 Varnostna opozorila za pnevmatsko orodje cevni boben in po potrebi namenjeno za uporabo s cevnim opravljajo vzdrževalna dela, bobnom. se morajo predhodno seznaniti Nikoli ne prekoračite maksimal- „ z njim. Poleg tega morajo biti nega delovnega tlaka cevnega seznanjene z morebitnimi nevar- bobna ali uporabljenega nostmi.
 • Seite 39: Preostalo Tveganje

  Varnostna opozorila za pnevmatsko orodje / Upravljanje Neoriginalni nadomestni deli Zmanjšajte preostalo tveganje lahko povzročijo hude telesne s skrbno in pravilno uporabo poškodbe. naprave. Pri vzdrževanju, nastavljanju in „ popravilih najprej odklopite cevni Upravljanje boben z dovoda stisnjenega zraka. Pred zagonom Spremembe cevnega bobna so „...
 • Seite 40: Zagon

  Upravljanje NAPOTEK! Nevarnost materialne škode! Uporaba cevnega bobna Nepravilna montaža bobna lahko povzroči materialno škodo. NEVARNOST TELESNIH POŠKODB! Prepričajte se, da je nosilni material na mestu Cevni boben je opremljen s povratnim meha- „ montaže primeren za težo cevnega bobna. nizmom.
 • Seite 41: Vzdrževanje In Čiščenje

  Upravljanje / Napotki za garancijo in servisiranje Blokado cevi potisnite po delovni cevi na Če v treh letih od datuma nakupa tega izdelka želeni položaj. pride do napake na materialu ali v izdelavi, bomo Nazaj privijte pritrdilne vijake. izdelek – po naši izbiri – brezplačno popravili ali ga zamenjali.
 • Seite 42: Okoljski Napotki In Podatki Za Odstranjevanje Med Odpadke

  ... / Okoljski napotki in podatki za odstranjevanje ... / ES-izjava o skladnosti (npr. IAN). Številka izdelka je navedena na tipski Okoljski napotki in podatki za tablici, gravuri, naslovnici navodil (spodaj levo) ali odstranjevanje med odpadke na nalepki na hrbtni ali spodnji strani. Če pride do funkcijskih napak ali drugih poškodb, po telefonu ali e-pošti najprej stopite v stik s spodaj navede- Napravo, pripomočke in embalažo...
 • Seite 43: Es-Izjava O Skladnosti

  Pnevmatski cevni boben s funkcijo povleka IAN: 292166 Št. art.: 2079 Leto izdelave: 2018/04 Model: PDST 10 A1 izpolnjuje bistvene zahteve glede zaščite, določene v evropskih direktivah in njihovih spremembah. Direktiva o strojih: 2006/42/ES in njihovih spremembah. Za oceno skladnosti so bili uporabljeni naslednji...
 • Seite 44: Garancijski List

  Garancijski list Garancijski list PNEVMATSKI CEVNI BOBEN IAN 292166 PDST 10 A1 Pooblaščeni serviser: C. M. C. GmbH Servisna telefonska številka: Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St. Ingbert, Nemčija 00386 (0) 80 28 60 S tem garancijskim listom «C. M. C. GmbH, Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St.
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ........................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung .................Seite Ausstattung .........................Seite Technische Daten ......................Seite Lieferumfang .......................Seite Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ........Seite Restrisiko ........................Seite Bedienung ......................Seite Vor der Inbetriebnahme ....................Seite Montage ........................Seite Inbetriebnahme ......................Seite Wartung und Reinigung ....................Seite Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ........Seite Garantiebedingungen ....................Seite Garantieumfang ......................Seite...
 • Seite 46: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Staubmaske Verwenden Sie Schutzhandschuhe DRUCKLUFT-SCHLAUCH- Druckluftwerkzeugen. Die Schlauchtrommel fungiert TROMMEL PDST 10 A1 ausschließlich zum Transport von Druckluft. Sie ist nicht dazu geeignet, Flüssigkeiten zu transportie- ren. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewah- Einleitung ren Sie diese Anleitung gut auf.
 • Seite 47: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge unterwiesen wurden und die Technische Daten daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit Aufrollsystem Automatik Länge Arbeitsschlauch 10 m dem Gerät spielen. Reinigung und Maximaler 10 bar Benutzerwartung dürfen nicht von Arbeitsdruck Kindern ohne Beaufsichtigung Druckluft-An- ¼“= 6,35 mm durchgeführt werden.
 • Seite 48 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Sicherheitshinweise sowie der Schlauchtrommel ist mit einer Montageanleitung. Für Schäden, Spannfeder für den Aufroll- die durch nicht bestimmungsge- mechanismus ausgestattet. Ein mäßen oder falschen Gebrauch sich aufrollender Schlauch kann entstanden sind übernimmt der bei nicht korrekter Verwendung Hersteller oder Händler keine Verletzungen hervorrufen.
 • Seite 49: Restrisiko

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Verwenden Sie die Schlauchtrom- Lassen Sie Reparaturen nur „ „ mel nur in Verbindung mit einem von qualifizierten Fachleuten Kompressor. Der Betrieb mit durchführen. Pressluftflaschen ist untersagt. Transportieren Sie die „ Die Verwendung von Druckluft- Schlauchtrommel niemals durch „...
 • Seite 50: Bedienung

  Bedienung Bedienung HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Unkorrekte Montage kann zu Beschädigungen führen. Vor der Inbetriebnahme Stellen Sie sicher, dass das Trägermaterial am „ Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und Montageort das Gewicht der Schlauchtrommel „ kontrollieren Sie, ob die Druckluft-Schlauch- trägt.
 • Seite 51: Wartung Und Reinigung

  Bedienung Schlauchtrommel verwenden Schlauchstopper einstellen VERLETZUNGSGEFAHR! Die Position des Schlauchstoppers kann eingestellt Die Schlauchtrommel ist mit einem Rücklauf- werden und unterbricht das Aufrollen des mechanismus ausgestattet. Dieser wird durch eine Arbeitsschlauches auf der gewünschten Länge. starke Feder betrieben. Bei unkorrektem Aufrollen Zum Verstellen des Schlauchstoppers benötigen des Druckluft-Schlauchs kann es zu Verletzungen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
 • Seite 52: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Hinweise zu Garantie und sind und daher als Verschleißteile angesehen Serviceabwicklung werden können oder Beschädigungen an zerbrech- lichen Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Glas gefertigt sind. Garantie der Creative Marketing & Consulting GmbH Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschä- digt, nicht sachgemäß...
 • Seite 53: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  IAN: 292166 keine Serviceanschrift ist. Art.-Nr.: 2079 2018/04 Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Herstellungsjahr: PDST 10 A1 Servicestelle. Modell: Adresse: den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, C. M. C. GmbH die in den Europäischen Richtlinien und deren Katharina-Loth-Str. 15 Änderungen festgelegt sind.
 • Seite 54 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Információk státusza · Poslední aktualizace informací · Posledná aktualizácia informácií · Stanje informacij · Stand der Informationen: 11/2017 Ident.-No.: PDST10A1112017-4 IAN 292166 292166_Schlauchtrommel_cover_LB4.indd 1 07.12.17 12:58...

Inhaltsverzeichnis